Articole presa

Sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului și alimentației publice m

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 26 aprilie 2021

https://www.mesagerulhunedorean.ro/sprijin-financiar-pentru-intreprinderile-din-domeniul-turismului-si-alimentatiei-publice-3/

            În completarea materialelor , pe această temă , publicate în datele de 17 februarie 2021 și 3 martie 2021, arătăm că pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Transparență decizională, a fost publicat , în data de 14 aprilie 2021 , Proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a Schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de urgență nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului și alimentației publice, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19 .

Proiectul actului normativ a fost în dezbatere publică pentru un termen de 10 zile de la data publicării .

În cele ce urmează , prezentăm principalele prevederi ale Procedurii:

a) Bugetul Schemei și modalitatea de acordare a ajutoarelor de stat

Bugetul Schemei este estimat la 500 milioane euro, echivalent în lei.

Schema se derulează până la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 30 iunie 2022, în limita creditului bugetar.

Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 73.211 de beneficiari.

Dacă valoarea însumată a cererilor de finanţare aprobate depăşeşte valoarea creditului de angajament sau bugetar alocat cu această destinaţie, angajarea, respectiv plata către beneficiar se va face proporţional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanţare aprobate.

b) Beneficiarii de ajutor de stat în cadrul Schemei și criterii de eligibilitate a acestora

Beneficiarii Schemei sunt întreprinderile care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanţare, condiţiile de eligibilitate prevăzute în OUG nr. 224/2020 cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiarul poate fi: întreprindere autonomă, întreprindere parteneră sau întreprindere legată.

Granturile se acordă pe bază de contract de finanțare încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:  întreprinderi care dețin agenţii de turism, care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, întreprinderi care dețin structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, întreprinderi care dețin structuri de alimentaţie, care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630 şi care sunt înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României, precum şi ghizii de turism care desfăşoară activităţi conform codului CAEN 7990 și sunt organizați ca întreprinderi. Activităţile sunt eligibile dacă sunt desfăşurate în baza unor licenţe de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru agențiile de turism,  certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile de cazare, autorizaţii de funcţionare emise de către autoritățile publice locale sau certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru unitățile de alimentație publică, sau atestate de ghid de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului. Licențele/certificatele/autorizațiile/ atestatele trebuie să fie valabile la momentul transmiterii formularului de înscriere în cadrul Schemei.

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească și următoarele condiții cumulative:

  • nu sunt întreprinderi în dificultate;
  • nu depăşesc plafonul de 800.000 Euro conform secțiunii 3.1. din Comunicarea Comisiei Europene – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 1863], cu modificările şi completările ulterioare;
  • nu fac obiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile aferente;
  • nu se află în insolvenţă la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat;
  • își mențin activitatea pentru care au obţinut finanţare pentru cel puţin 12 luni de la data plăţii sumelor sau 24 de luni de la data plăţii sumelor, în cazul în care valoarea grantului este mai mare de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, dacă prin acte normative nu se instituie restricţii de natură a impune suspendarea ori întreruperea activităţii comerciale.Perioada de suspendare ori întrerupere a activităţii comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 12 luni, respectiv 24 de luni;
  • au depus situaţiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciţii financiare încheiate (2019 și 2020) .

c) Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

Prin Schemă sunt acordate  granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN prevăzute la art. 3 alin.(2) din OUG nr. 224/2020 cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020 comparativ cu anul 2019. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

Baza de calcul al ajutorului reprezintă:

  • pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;
  • pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agenţiile de turism în conformitate cu dispoziţiile 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, diferenţa dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 şi volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020;
  • pentru beneficiarii care ţin evidenţa în partidă simplă, în conformitate cu dispoziţiile art. 1 (5) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, diferenţa dintre încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.

Baza de calcul al ajutorului, este certificată şi asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant.

            Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta Schemă este echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro/întreprindere unică (legată) .

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

– cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

– datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;

– cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat (chiria în avans nu este eligibilă);

– cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;

– cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;

– cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar (durata de utilizare este mai mica de 1 an), inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente (au valoarea sub 2500 lei dar durata de utilizare este mai mare de 1 an);

– cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, necesare reluării activității;

– cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu excepția TVA deductibil si bugetele locale

– cheltuieli salariale, atât cheltuielile cu salariile nete, cât și cele aferente taxelor și impozitelor salariale.

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *