Dosarul prețurilor de transfer

TVG & Tax - Dosarul preturilor de transferCONŢINUTUL DOSARULUI PREŢURILOR DE TRANSFER

Dosarul preţurilor de transfer va conţine:

A. Informaţii despre grup:

 • structura organizatorică, juridică şi operaţională a grupului (lista entităţilor componente din cadrul grupului, inclusiv sediile permanente şi datele de identificare ale acestora), localizarea geografică a entităţilor componente, cu precizarea participaţiilor de la nivelul grupului, din perioada pentru care a fost întocmit dosarul preţurilor de transfer;
 • descrierea generală a activităţii grupului, strategia de afaceri, inclusiv schimbările din strategia de afaceri din perioada pentru care a fost întocmit dosarul preţurilor de transfer;
 • descrierea politicii de stabilire a preţurilor de transfer la nivelul grupului, după caz;
 • prezentarea generală a tranzacţiilor între persoane afiliate;
 • descrierea generală a funcţiilor îndeplinite, riscurilor asumate şi a activelor utilizate în cadrul tranzacţiilor derulate între persoanele afiliate (analiza funcţională), inclusiv schimbările intervenite în profilul funcţional al societăţilor din cadrul grupului, în perioada pentru care se întocmeşte dosarul preţurilor de transfer;
 • descrierea principalelor funcţii îndeplinite, riscuri asumate şi active utilizate, la nivel de grup, care contribuie semnificativ şi definitoriu la crearea de valoare adăugată, cu individualizarea acestora la nivelul fiecărei entităţi participante în grup;
 • prezentarea deţinătorilor de active necorporale şi a drepturilor de proprietate aferente din cadrul grupului (brevet, licenţă, denumire comercială, marcă, siglă, know-how etc.), dacă este cazul;
 • descrierea generală a politicii de preţuri de transfer referitoare la aranjamentele financiare (servicii de finanţare intragrup) dintre persoanele afiliate, dacă este cazul;
 • descrierea eventualelor restructurări ale afacerilor în cadrul grupului, în perioada pentru care se întocmeşte dosarul preţurilor de transfer;
 • descrierea generală a activităţii de cercetare-dezvoltare a grupului, dacă este cazul;
 • prezentarea acordurilor de preţ în avans încheiate de către contribuabil/plătitor sau de către alte societăţi din cadrul grupului, în legătură cu acesta, cu excepţia celor emise de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

 

B. Informaţii despre contribuabil/plătitor:

 • structura organizatorică, juridică şi operaţională a contribuabilului/plătitorului (lista persoanelor afiliate, inclusiv sediile permanente şi datele de identificare ale acestora), localizarea geografică a persoanelor afiliate, precizarea relaţiilor de afiliere directe şi indirecte ale contribuabilului/plătitorului, din perioada pentru care a fost întocmit dosarul preţurilor de transfer, cu evidenţierea schimbărilor intervenite;
 • descrierea generală a activităţii contribuabilului/plătitorului, strategia de afaceri, inclusiv schimbările din strategia de afaceri din perioada pentru care a fost întocmit dosarul preţurilor de transfer;
 • descrierea tranzacţiilor derulate cu fiecare persoană afiliată şi a contextului în care se derulează acestea;
 • descrierea politicii de stabilire a preţurilor de transfer la nivelul contribuabilului/plătitorului;
 • descrierea modalităţii de implementare a aplicării metodologiei preţurilor de transfer pentru tranzacţiile derulate cu persoanele afiliate de către contribuabil/plătitor;
 • descrierea activităţii de cercetare/dezvoltare a contribuabilului/plătitorului, acolo unde este cazul;
 • descrierea generală a politicii de preţuri de transfer referitoare la serviciile de finanţare intragrup ale contribuabilului/plătitorului cu persoanele afiliate, cu prezentarea acordurilor de finanţare încheiate atât cu persoane afiliate, cât şi cu creditori independenţi, acolo unde este cazul;
 • prezentarea unor eventuale acorduri încheiate de contribuabil/plătitor cu persoane afiliate, ce vizează aranjamente de contribuţii la cost;
 • descrierea tranzacţiilor constând în servicii intra-grup, respectiv prezentarea cheilor de alocare a costurilor, după caz, cu individualizarea serviciilor care contribuie semnificativ şi definitoriu la crearea de valoare adăugată;
 • prezentarea principalelor pieţe de desfacere pentru livrările de bunuri corporale/prestările de servicii ale contribuabilului/plătitorului cu persoanele afiliate;
 • descrierea tranzacţiilor legate de eventuale restructurări ale afacerilor ce implică contribuabilul/plătitorul în cauză, în perioada pentru care se întocmeşte dosarul preţurilor de transfer;
 • prezentarea detaliată a tranzacţiilor cu persoanele afiliate:
  • a) fluxul de tranzacţionare;
  • b) fluxul de facturare;
  • c) valoarea tranzacţiilor derulate cu persoana/persoanele afiliată(e);
  • d) valoarea plăţilor/încasărilor aferente fiecărei tranzacţii derulate de contribuabil/plătitor cu fiecare persoană afiliată.
  • prezentarea detaliată a analizei funcţionale şi a analizei de comparabilitate:
  • a) caracteristicile bunurilor corporale sau necorporale sau a serviciilor, inclusiv a serviciilor de finanţare ce fac obiectul tranzacţiei/tranzacţiilor cu persoanele afiliate;
  • b) strategii de afaceri specifice (de exemplu: strategii de penetrare a pieţei, evenimente de natură extraordinară etc.);
  • c) funcţiile îndeplinite, riscurile asumate şi active utilizate de către contribuabil/plătitor şi persoana/persoanele afiliată(e) pentru tranzacţia/tranzacţiile derulată(e);
  • d) termenii contractuali ai tranzacţiei/tranzacţiilor, cu anexarea copiilor contractelor/acordurilor ce stau la baza derulării tranzacţiei/tranzacţiilor cu persoanele afiliate;
  • e) circumstanţele economice speciale ale tranzacţiei/tranzacţiilor;
  • f) analiza de comparabilitate: informaţii cu privire la tranzacţii comparabile externe sau interne (descrierea strategiei de căutare a societăţilor comparabile şi a surselor de informaţii, prezentarea valorilor indicatorilor financiari utilizaţi în analiza de comparabilitate, descrierea eventualelor ajustări de comparabilitate realizate, prezentarea listei societăţilor comparabile şi a listei societăţilor eliminate din eşantionul de comparabilitate, ca urmare a căutării manuale, cu precizarea motivelor excluderii etc.). Justificarea respectării principiului valorii de piaţă va avea la bază informaţiile disponibile contribuabilului/plătitorului în mod rezonabil la momentul stabilirii/documentării preţurilor de transfer, cu prezentarea documentelor-suport în acest sens;
  • g) o prezentare a prezumţiilor critice care au stat la baza stabilirii politicii de preţuri de transfer;
  • h) o prezentare a motivelor pentru care s-a recurs la o analiză multianuală sau la o analiză anuală a datelor comparabile, după caz;
 • descrierea metodei de stabilire a preţurilor de transfer pentru fiecare tranzacţie şi argumentarea criteriilor de selecţie a acesteia; în cazul metodelor de stabilire a preţurilor de transfer ce presupun selectarea părţii testate va fi prezentată argumentarea pentru selectarea acesteia;
 • prezentarea acordurilor de preţ în avans unilaterale sau bilaterale/multilaterale, care au legătură cu tranzacţia/tranzacţiile derulată(e), la care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu este parte;
 • prezentarea altor informaţii relevante pentru contribuabil/plătitor