Audit financiar

TVG & Tax - Audit financiarObiectivul specific al AUDITULUI STATUTAR îl reprezintă examinarea unor informații în mod profesionist și exprimarea unei opinii independente cu privire la imaginea fidelă a poziției performanței și situației financiare și cuprinde toate funcțiile intreprinderii în măsura în care activitățile contribuie la elaborarea situatiilor financiare, respectiv o verificare a corectitudinii afirmaţiilor făcute de conducătorii entităţilor – client prin intermediul situaţiilor financiare. Se exercită pe baza unei metodologii unice și unitare stabilită de IAASB – Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Auditare.

Obiectivul specific al activității de AUDIT AL SITUAȚIILOR FINANCIARE întocmite în conformitate cu cadrele generale CU SCOP SPECIAL este acela de a aborda în mod adecvat considerațiile speciale care sunt relevante pentru: acceptarea misiunii, planificarea și efectuarea acelei misiuni și formularea unei opinii și raportarea cu privire la situațiile financiare.

Obiectivul specific al activității de AUDIT AL COMPONENTELOR INDIVIDUALE ale situațiilor financiare, ale elementelor specifice, conturi sau alte aspecte ale situațiilor financiare este de a aborda adecvat considerentele specifice care sunt relevante pentru: acceptarea misiunii, planificarea și efectuarea acelei misiuni și formularea unei opinii și raportarea cu privire la situația financiară individuală sau la elementul specific, contul sau aspectul unei situații financiare.

Obiectivul specific al misiunilor de REVIZUIRE A SITUAȚIILOR FINANCIARE este de a permite sesizarea, de către auditor, pe baza procedurilor aplicate, care nu oferă toate probele cerute într-un audit, a unor aspecte care îl determină să creadă că situațiile financiare nu sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

O revizuire nu este menită să obțină o asigurare rezonabilă conform căreia informațiile financiare nu conțin denaturări semnificative.

Obiectivul specific al AUDITULUI FINANCIAR AL PROIECTELOR este de a verifica realitatea, legalitatea şi eligibilitatea cheltuielilor declarate de beneficiar în cererile de rambursare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, regulile aplicabile contractului de finanţare a proiectului auditat şi în baza unor standarde internaţionale de audit.

Obiectivul specific al AUDITULUI INTERN urmărește existența, adaptabilitatea și modul de aplicare a procedurilor, deci a sistemulul de control intern al unității. Domeniul de aplicabilitate este vast și cuprinde toate funcțiile interprinderii în integralitatea lor. Se exercită pe baza unei metodologii stabilite de IAI – Institutul Internațional al Auditorilor Interni și este adaptată la specificul entității.