Articole presa

Fișierul standard de Control Fiscal (SAF-T) (5)

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 31 martie 2022

https://www.mesagerulhunedorean.ro/fisierul-standard-de-control-fiscal-saf-t-5/

În completarea materialelor publicate anterior (11.08.2021, 21.09.2021, 06.10.2021 și 17.11.2021) pe această temă,
Precizăm că a fost publicat, în Monitorul Oficial Nr.275 din 22 martie 2022, Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală Nr.373/2022 din 9 martie 2022 pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.783/2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal.

În cele ce urmează, prezentăm principalele reglementări conținute în actul normativ:

 1. Obligaţia de transmitere a fişierului standard de control fiscal prin intermediul Declaraţiei informative D406 devine efectivă pentru fiecare categorie de contribuabili, astfel:
  – pentru contribuabilii încadraţi în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru marii contribuabili;
  – pentru contribuabilii încadraţi în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 iulie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru noii mari contribuabili;
  – pentru contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii;
  – pentru contribuabilii care nu sunt încadraţi la data de 31 decembrie 2021 în categoria marilor contribuabili sau a contribuabililor mijlocii, denumiţi generic contribuabili mici, şi care îşi păstrează această încadrare şi după data de 1 ianuarie 2022, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2025, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mici;
  – contribuabilii nerezidenţi înregistraţi doar în scop de TVA în România au obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025);
  – contribuabilii care la data de 31 decembrie 2021 erau încadraţi în categoria marilor contribuabili, iar începând cu data de 1 ianuarie 2022 sunt încadraţi în categoria contribuabililor mijlocii sau mici au obligaţia depunerii Declaraţiei informative D406 începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii (1 ianuarie 2023), respectiv pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025), în funcţie de categoria în care au fost încadraţi începând cu 1 ianuarie 2022;
  – pentru contribuabilii nou-înregistraţi/încadraţi după data de referinţă pentru fiecare categorie în parte, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data efectivă a înregistrării, prima depunere a Declaraţiei informative D406 urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referinţă pentru categoria în care au fost înregistraţi/încadraţi.
  2. Contribuabilii care au fost încadraţi într-o categorie care avea obligaţia depunerii Declaraţiei informative D406 conform datelor de referinţă, iar ulterior sunt încadraţi într-o categorie pentru care nu s-a împlinit data de referinţă pentru depunerea declaraţiei continuă să raporteze fişierul standard de control fiscal prin depunerea de Declarații informative D406.
  3. Următoarele categorii de contribuabili au obligaţia de depunere a fişierului standard de control fiscal (SAF-T), prin intermediul Declaraţiei informative D406:
  – regiile autonome;
  – institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;
  – societăţile pe acţiuni (S.A.);
  – societăţile în comandită pe acţiuni (SCA);
  – societăţile în comandită simplă (SCS);
  – societăţile în nume colectiv (SNC);
  – societăţile cu răspundere limitată (S.R.L.);
  – societăţile/companiile naţionale;
  – organizaţiile cooperatiste meşteşugăreşti (OC1);
  – organizaţiile cooperatiste de consum (OC2);
  – organizaţiile cooperatiste de credit (OC3);
  – unităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;
  – persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;
  – persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
  – asociaţiile cu scop patrimonial;
  – asociaţiile/persoanele fără scop patrimonial;
  – organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului civil;
  – societăţile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistraţi prin înregistrare directă, contribuabilii înregistraţi prin reprezentant fiscal, sediile fixe);
  – alte persoane juridice care nu se regăsesc menţionate în mod expres la pct. 4.
  4. Următoarele categorii de contribuabili nu au obligaţia de depunere a fişierului standard de control fiscal (SAF-T):
  – persoanele fizice autorizate (PFA);
  – întreprinderile individuale (II);
  – întreprinderile familiale (IF);
  – persoanele fizice care desfăşoară activităţi cu scop lucrativ (PFL);
  – asociaţiile familiale (ASF);
  – societăţile profesionale de avocaţi cu răspundere limitată (SPAR) şi cabinetele individuale de avocat;
  – societăţile profesionale notariale şi birourile individuale notariale;
  – cabinetele medicale individuale (CMI);
  – societăţile profesionale practicieni în insolvenţă (SPI);
  – întreprinderile profesionale unipersonale cu răspundere limitată (URL);
  – instituţiile publice (PUB), indiferent de sursa lor de finanţare sau de categoria de contribuabili la care sunt încadrate;
  – autorităţile administrative, indiferent de sursa lor de finanţare.

Totodată, menționăm și următoarele:

a) în data de 20.12.2021, în vederea facilitării depunerii D406, pe site-ul ANAF, Proiecte de digitalizare SAF-T, au fost republicate următoarele documente:

– forma finală a Ghidului contribuabilului, restructurat;

– documentația tehnică updatată .

b) în data de 28.12.2021, pe site-ul ANAF, Proiecte de digitalizare, SAF-T, a fost publicat Actualizare Validator, fișier xsd și Schema SAF-T pentru România (fișierul XLS) cu notele explicative [1] – [7] privind utilizarea alternativă a unor elemente din structurile de date SAF-T, în notele explicative au fost adăugate și fragmentele relevante de cod XML pentru utilizarea elementelor vizate.

c) pentru a facilita depunerea declarației D406, pe site-ul ANAF, Proiecte de digitalizare , SAF-T, au fost republicate:

– în data de 09.03.2022: validator, fișierul XSD și schema XLS ce conține numeroase elemente de ghidaj/asistență pentru depunerea declarației;

– în data de 14.03.2022: validator;

– în data de 25.03.2022: validator.

Societatea TVG TAX AUDIT SRL
Societate de consultanță fiscală
Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *