Articole presa

Sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului și alimentației publice – continuare

Material publicat în cotindianul Mesagerul Hunedoarean în data de 09 mai 2021.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/sprijin-financiar-pentru-intreprinderile-din-domeniul-turismului-si-alimentatiei-publice-4/

În completarea materialului , pe această temă , publicat în data de 28 aprilie 2021 continuăm prezentarea principalelor prevederi ale Procedurii de implementare a Schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de urgență nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului și alimentației publice, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19 .

d) Procedura de înscriere în cadrul Schemei

Înscrierea în cadrul Schemei, creare profil, user, parolă şi completarea formularului de înscriere în vederea obţinerii finanţării se fac on-line, folosind link-ul http://www.imm.gov.ro.

Înscrierile în cadrul Schemei se vor realiza în două etape distincte:

  • Etapa 1 de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică, atât datele reprezentantului legal/împuternicit, cât și datele întreprinderii eligibile;
  • Etapa 2 de înscriere în cadrul Schemei, în care aplicanții, cu profil, user și parolă generate în prima etapă, vor completa formularul electronic de înscriere, conform Anexei nr. 1 la prezenta procedură, vor încărca declarațiile pe proprie răspundere, conform anexelor nr. 4-6 la prezenta procedură (declarație ajutor de stat, declarație tip întreprindere, formular de calcul pentru întreprinderi partenere sau legate), copie după certificatul de clasificare pentru structurile de primire cu funcțiuni de cazare, copie după autorizația de funcționare sau după certificatul de clasificare pentru structurile de alimentație publică, copie după atestat pentru ghizii turistici, respectiv copie după licență pentru agențiile de turism. Prin completarea formularului de înscriere beneficiarii își vor lua angajamentul de plată a datoriilor restante către bugetul central, angajametul privind menținerea activității pentru 12 luni, respectiv 24 luni în cazul în care valoarea grantului este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, își vor asuma pe proprie răspundere că întreprinderea nu era în dificultate la 31 decembrie 2019, că nu este în insolvență și că nu are decizie de recuperare emisă de Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței, conform art. 3 alin (6) din OUG nr. 224/2020 cu modificările și completările ulterioare.

Tot în această etapă, beneficiarii vor încărca raportul de expertiză contabilă/raportul de audit, împreună cu anexa la acesta, asumate de expertul contabil/auditorul financiar.

Aplicanții care nu au depus situațiile financiare anuale aferente anilor 2019 și 2020 la instituțiile fiscale abilitate, până la data lansării Schemei nu se vor putea înscrie în program.

După trimiterea formularului, împreună cu toate documentele solicitate, aplicanții vor avea posibilitatea vizionării în timp real pe site-ul MEAT a listei cu solicitanții înscriși în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii în cadrul Schemei. Odată cu transmiterea formularului electronic de înregistrare, aplicația va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE. Evaluarea și contractarea se va face în ordinea numărului RUE.

e) Verificarea și selecția beneficiarilor

În scopul verificării solicitărilor şi implementării Schemei, în cadrul MEAT va fi desemnată structura de specialitate, responsabilă pentru implementarea schemei de ajutor de stat. Formularele și documentația care intră în verificare va fi repartizată de conducerea structurii de specialitate din cadrul MEAT, în ordinea numărului RUE, echipei de lucru din cadrul ministerului.

După închiderea apelului de proiecte, în urma verificării administrative și de eligibilitate a tuturor aplicațiilor depuse, aplicația informatică va genera contract de finanțare pentru aplicanții acceptați (Anexa nr. 2) care se va regăsi în front office și va trimite pe adresa de corespondență un mesaj de atenționare în acest sens. Aplicanții vor intra în aplicație, vor descărca contractul de finanțare, îl vor semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca semnat în aplicație în maxim 10 zile de la primire.

Aplicanții care nu semnează și nu transmit contractul de finanțare până la termenul limită, vor primi decizie de respingere, semnată electronic de ordonatorul de credite, transmisă prin contul din aplicație.

După semnarea acestuia de către beneficiar, contractul va fi semnat electronic de ordonatorul de credite și reîncărcat în aplicație. După semnarea contractului de ambele părți, se va putea efectua plata grantului către beneficiar.

f) Plata granturilor

Plățile din cadrul Schemei se efectuează prin ordonanțare individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis de către operatorii economici la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în conturi deschise la bănci comerciale partenere din România.

MEAT va selecta băncile comerciale partenere printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiționată și suficient promovată.

Beneficiarii eligibili declaraţi admişi, care vor dori să încaseze grantul prin intermediul băncii, vor deschide conturi curente distincte aferente cererii de finanțare la instituţia parteneră pentru care au optat în cererea de finanțare. În cadrul Schemei, aplicanții pot opta pentru instituția de credit parteneră o singură dată și nu pot schimba opțiunea exprimată la înscriere pe parcursul implementării Schemei.

Toate plățile aferente proiectelor se fac prin transfer bancar, nefiind permise retrageri din conturile de proiect și nici plăți în numerar ale cheltuielilor eligibile.

g) Monitorizarea și controlul beneficiarilor Schemei și recuperarea ajutorului de stat

         În cazul în care, în urma controalelor efectuate, se constată că beneficiarii nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în OUG nr. 224/2020 cu modificările și completările ulterioare și în procedura de implementare, au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de stat, nu au respectat obligaţia menţinerii activităţii sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în contractul de finanțare sau în legislația schemei de ajutor de stat, structura de specialitate din cadrul MEAT va propune recuperarea totală a ajutorului acordat şi va anunţa MEAT că a fost declanşată recuperarea ajutorului de stat, împreună cu dobânzile aferente.

Structura de specialitate din cadrul MEAT monitorizează îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a obținut finanțare (menținerea activității, plata obligațiilor fiscale către bugetul statului, efectuarea cheltuielilor eligibile). Menținerea activității pe o perioadă de minim 12 luni de la data plăţii sumelor sau 24 de luni de la data plăţii sumelor, în cazul în care valoarea grantului este mai mare de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, dacă prin acte normative nu se instituie restricţii de natură a impune suspendarea ori întreruperea activităţii comerciale, se va verifica automat de către aplicația electronică prin interogarea bazei de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului/Administrația Națională de Administrare Fiscală.

În situaţia în care, pe perioada contractuală, beneficiarul ajunge în situația de închidere operațională, faliment, dizolvare sau insolvenţă, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat prin Schemă, cu dobânda calculată de la data acordării și până la rambursarea integrală a ajutorului de stat.

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *