Articole presa

Activitatea de verificare a situației fiscale personale

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 11 mai 2021

https://www.mesagerulhunedorean.ro/activitatea-de-verificare-a-situatiei-fiscale-personale/

Prin situație fiscală personală se înțelege totalitatea drepturilor și a obligațiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie și a altor elemente de natură să determine starea de fapt fiscală reală a persoanei fizice pe perioada verificată .

Organul fiscal central are dreptul de a efectua o verificare fiscală a ansamblului situației fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit .

Cu ocazia verificării situației fiscale personale,organul fiscal central stabilește veniturile obținute de persoana fizică în cursul perioadei verificate .

Rezultatul verificării situației fiscale personale se consemnează intr-un raport scris în care se prezintă constatările din punct de vedere faptic și legal, cu excepția cazurilor în care se fac constatări în legătură cu săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de plată privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul verificării situației fiscale personale .

Raportul precizat mai sus stă la baza emiterii deciziei de impunere sau, după caz, a unei decizii de încetare a procedurii de verificare, în cazul în care nu se ajustează baza de verificare .

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 23 aprilie 2021, Proiect Ordin pentru modificarea și completarea OPANAF Nr.2117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale.

Necesitatea unui ordin de modificare și completare a O.P.A.N.A.F. nr. 2117/2018 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale rezidă în următoarele argumente , așa cum este prezentată în Referatul de aprobare:

                a) Până la data reorganizării A.N.A.F. prin H.G. nr. 174/2020 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalǎ, competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale era stabilită prin O.P.A.N.A.F. nr. 3695/2015 cu modificările și completările aduse prin O.P.A.N.A.F. nr. 1817/2017. Potrivit acestor ordine, organe fiscale competente în efectuarea verificării situației fiscale personale erau:

– direcţia generală control venituri persoane fizice pe întreg teritoriul țării
– organele de inspecție fiscală din cadrul organelor fiscale teritoriale (administrațiilor județene al finanțelor publice) în a căror rază se află domiciliul fiscal al persoanelor fizice verificate .
Formularele și instrucțiunile de completare aprobate prin OPANAF nr. 2117/2018 sunt elaborate, în prezent, în considerarea competențelor stabilite prin ordinele mai sus menționate, atribuția de semnare/aprobare a unor documente (formulare) revenind conductorului organului fiscal sau altei persoane împuternicită în acest sens.
             Prin O.P.A.N.A.F. nr. 967/2020 şi nr. 968/2020 privind aprobarea structurilor organizatorice a Direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice Iaşi, Galaţi, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca şi Braşov, respectiv Bucureşti, s-au înființat în cadrul aparatului propriu direcțiilor generale regionale, în subordinea directorului executiv – inspecţie fiscalǎ, serviciile de verificǎri fiscale (prin preluarea activității operaționale și a personalului serviciilor de verificări fiscale care până la data reorganizării erau în structura D.G.C.V.P.F.).
După reorganizare, urmare emiterii O.P.A.N.A.F. nr. 2778/2020, competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personalae pe întregul teritoriu al ţării revine Direcţiei Generale Control Venituri Persoane Fizice şi serviciilor de verificări fiscale din cadrul direcţiilor generale regionale a finanţelor publice.

Raportat la actele normative emise privind aprobarea structurilor organizatorice ale Direcţiilor regionale ale finanţelor publice Iaşi, Galaţi, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj- Napoca şi Braşov, respectiv Bucureşti (O.P.A.N.A.F. nr. 967/2020 şi nr. 968/2020), acte normative prin care s-a prevăzut ca în cadrul aparatului propriu al direcţiei generale regionale a finanţelor publice să funcţioneaze serviciul de verificări fiscale, în subordinea directorului executiv – inspecţie fiscală, se conturează concluzia că în cazul formularelor emise de serviciile de verificări fiscale din cadrul DGRFP atribuția de semnare/aprobare a documentelor(formularelor) revine în sarcina directorului executiv-inspecție fiscală .

            b) O.P.A.N.A.F. nr. 2117/2018 nu prevede modelul şi conţinutul unui formular privind înştiinţarea la discuţia finală a persoanei verificate.

Potrivit prevederilor art. 145 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, organele fiscale trebuie să comunice în scris data, ora şi locul prezentării concluziilor cu privire la constatările şi consecinţele lor fiscale, în speţă discuţia finală, acordându-i acesteia posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere potrivit prevederilor art. 9 din acelaşi act normativ. Întrucât pe de-o parte există în textul de lege precizarea expresă de comunicare în scris a datei discuţiei finale, şi pe de altă parte există obligaţia organului fiscal de a acorda persoanei fizice dreptul de exprimare a unui punct de vedere, precum şi reguli cu privire la îndeplinirea audierii, se impune necesitatea unui formular prevăzut în într-un act normativ dat în aplicarea unitară a Codului de procedură fiscală, ce se publică în Monitorul Oficial.

          c) Potrivit prevederilor art. I pct. 30 din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, la art. 127, după alineatul (9) s-a introdus un nou alineat, alineat (10), care prevede posibilitatea contribuabilului/plătitorului de a contesta decizia de suspendare, potrivit titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Prin coroborarea prevederilor art. 147 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, această nouă prevedere este aplicabilă şi procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale.

Formularul „Decizie de suspendare a verificării situaţiei fiscale personale” prevăzut de O.P.A.N.A.F. nr. 2117/2018 nu prevede posibilitatea contribuabilului persoană  fizică de a contesta decizia de suspendare.
             d) Potrivit prevederilor art. I pct. 41 din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, la art. 140, după alineatul (6) s-a introdus un nou alineat, alineat (61), care prevede înscrierea datei de începere a verificării situaţiei fiscale personale într-un proces- verbal de constatare.

Potrivit prevederilor O.P.A.N.A.F. nr. 2117/2018 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale, pentru consemnarea datei de începere a verificării situaţiei fiscale personale, în situaţia în care la data de începere comunicată de către organul fiscal contribuabilul persoană fizică nu se prezintă la locul de desfăşurare a verificării situaţiei fiscale personale se întocmeşte formularul „Proces-verbal”, iar în caz contrar se întocmeşte formularul „Minuta întâlnirii” fiind prevăzut înscrierea la rubrica „Alte menţiuni” data de începere.

În acest sens, a fost elaborat proiectul actului normativ .

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *