Articole presa

Anularea unor obligaţii accesorii

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 16 mai 2021.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/anularea-unor-obligatii-accesorii-2/

            Pe site-ul Ministerului Finanţelor, Trans­parenţă ,Proiecte de acte normative, a fost pub­licat, în data de 6 mai 2021, Proiect Ordo­nanţă de urgenţă a Guvernului pentru mo­dificarea şi completarea Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, pre­cum şi pentru anularea unor obligaţii accesorii.
Motivul emiterii actului normativ este conţinut în Nota de fundamentare, după cum urmează :
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea şi com­pletarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor mă­suri fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, s-a reglementat, pe lângă alte măsuri care vizau situaţiile în care se pot afla contribuabilii la un moment dat şi posibilitatea contribuabililor de a solicita anularea tuturor accesoriilor, aferente obli­gaţiilor bugetare principale cu scadente an­terioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă ca urmare a inspecţiei fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale, care se afla în curs de derulare la data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020, în anumite condiţii.
Anularea accesoriilor a vizat:
a) diferenţele de obligaţii bugetare prin­cipale aferente perioadelor fiscale de până la 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de or­ganul fiscal competent prin decizie de im­punere emisă şi comunicată până la data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020, ca ur­mare a unei inspecţii fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale;
b) obligaţiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la 31 martie 2020, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal sau prin de­claraţie de impunere depusă cu întâr­ziere de către contribuabil, în perioada 1 april­ie 2020 şi data depunerii cererii de anu­lare a accesoriilor inclusiv.
De asemenea şi contribuabilii la care urma să înceapă inspecţia puteau depune declaraţii rectificative în primele 10 zile de la intrarea în vigoare a OUG nr. 69/2020, şi, prin derogare de la prevederile Codului de procedură fiscală, acestea au fost luate în considerare de organul fiscal.
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, pre­cum şi pentru modificarea şi comple­tarea unor acte normative în domeniul fiscal, s-a reglementat ca de măsura anu­lării dobânzilor, penalităţilor şi tuturor acce­soriilor aferente obligaţiilor bugetare prin­cipale administrate de organul fiscal cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020, să beneficieze şi debitorii care au aceste obligaţii individualizate în decizii de impu­nere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale sau verificării situaţiei fiscale per­sonale, în derulare la data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2021 sau care urmează să înceapă după data intrării în vigoare a aces­tei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022 inclusiv, indi­ferent de momentul la care inspecţia fiscală se finalizează, dacă sunt stinse diferenţele de obli­gaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere în termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, şi se depune cererea de anulare a accesoriilor până la anumite termene.
În aceste condiţii, contribuabilii care au avut în derulare o inspecţie fiscală în pe­rioa­da cuprinsă între data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020 şi data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2021 şi pentru care a fost emisă o decizie de impunere cu obliga­ţii bugetare principale cu scadenţe anteri­oare datei de 31 martie 2020 inclusiv, pen­tru care s-au calculat accesorii, nu au putut accesa facilităţile reglementate de OUG nr. 69/2020 şi nu pot accesa nici facilităţile reglementate prin OUG nr. 19/2021.
De asemenea, contribuabilii care au fost supuşi verificării documentare nu pot acce­sa facilităţile fiscale reglementate de cele două acte normative, mai sus menţionate.
Luând în considerare necesitatea apli­cării unui tratament unitar pentru debitorii care au fost supuşi unei inspecţii fiscale, sau veri­fi­cării situaţiei fiscale personale şi veri­ficării documentare ca urmare a unei acţiuni de control, astfel încât acestia să nu fie deza­vantajaţi/discriminaţi faţă de ceilalţi con­tribuabili care se află în situaţii similare, proiec­tul actului normativ prevede următoarele:
                     ”Art. II. – (1) Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale începute după data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru care s-a comunicat decizia de impunere până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
b) cererea de anulare a accesoriilor se depune, sub sancţiunea decăderii, până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv.
(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în situaţia în care obligaţiile bugetare principale au fost stinse până la data până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu condiţia ca cererea să fie depusă până la termenul prevăzut la alin.(1) lit b).
(3) Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului articol şi care au fost stinse atât înainte, cât şi după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
                  Art. III. – (1) Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei verificări documentare şi pentru care s-a comunicat decizia de impunere după data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din aceeaşi lege în cazul deciziilor de impunere comunicate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, respectiv în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă în cazul deciziilor de impunere comunicate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
b) cererea de anulare a accesoriilor se depune, sub sancţiunea decăderii, până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere dacă termenul de 90 de zile se împlineşte după 31 ianuarie 2022 inclusiv.
(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în situaţia în care obligaţiile bugetare principale au fost stinse până la data până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu condiţia ca cererea să fie depusă până la termenul prevăzut la alin.(1) lit b).
(3) Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului articol şi care au fost stinse atât înainte, cât şi după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”

Societatea TVG TAX AUDIT SRL
Societate de consultanţă fiscală
Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *