Articole presa

Sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data 14 iulie 2020

https://www.mesagerulhunedorean.ro/sprijin-financiar-din-fonduri-externe-nerambursabile/

Pe site-ul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 9 iulie 2020, Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Potrivit celor conţinute în Nota de fundamentare, schimbările preconizate vizează, faţă de situaţiaactuală, următoarele:

           a) asigurarea unui microgrant pentru capital de lucru destinat microîntreprinderilor fără salariaţi, precum şi PFA/CMI;

b) asigurarea capitalului de lucru necesar IMM-urilor;

c) realizarea de investiţii necesare pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea capacităţilor de producţie existente, realizarea unor capacităţi de producţii noi, achiziţionarea de echipamente, utilaje şi instalaţii, precum şi pentru modernizarea, reabilitarea, extinderea clădirilor existente sau achiziţionarea unor clădiri destinate activităţilor de producţie noi, inclusiv pentru achiziţionarea de terenuri necesare realizării investiţiilor în limita a 10% din valoarea proiectelor care fac obiectul cererilor de finanţare.

Formele de sprijin din fonduri externe, nerambursabile, prevăzute în proiectul actului normativ, sunt următoarele:

A. Microgranturi:
Microgranturile vor avea valoarea de 2.000 de euro, echivalentul în lei şi se acordă o singură dată, potrivit modalităţilor de acordare prevăzute în Ghidul Solicitantului elaborat şi aprobat potrivit Regulamentelor CE şi a procedurilor specifice, prin grija AM POC 2014-2020, următoarelor tipuri de beneficiari de ajutor de stat:

a) IMM-uri care fac dovada prin situaţiile financiare depuse că nu deţin salariaţi cu contract individual de muncă încheiat conform legii;

b) Persoane fizice autorizate care desfăşoară activităţi în domeniul artelor spectacolului, denumiţi generic „artişti“. Termenul de „artist” include autorii, creatorii, performerii şi interpreţii care lucrează în domeniile: literatură (scriitori, traducători); arte performative şi dramatice (inclusiv teatru de păpuşi, circ şi mime); dans; muzică (compozitori, muzicieni, cântăreţi, coruri, aranjori, dirijori etc.); arte vizuale (pictură, sculptură, artă grafică, fotografie, multimedia); mass-media audiovizuale (cinema, televiziune, radio, multimedia interactive), cu activitate independentă;

c) Persoanele fizice autorizate/cabinete medicale individuale din domeniul sănătăţii, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG 43/ 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă;

d) Persoane fizice autorizate din domeniul activităţilor culturale şi creative, conform domeniilor de activitate incluse în Anexa 1.

Grantul se va acorda sub formă de sumă forfetară în valoare de 2.000 de euro şi va fi corelat cu menţinerea activităţii beneficiarului pentru cel puţin şase luni.
Cererile de finanţare depuse în cadrul apelurilor de proiecte vor fi selectate la finanţare pe baza principiului primul venit-primul servit.

B. Granturi pentru capital de lucru:
Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare al ajutorului de stat încheiat cu respectarea prevederilor legale şi a Regulamentelor specifice ale CE, IMM-urilor din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele (HORECA), servicii din domeniul transporturilor, agenţiile de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor, precum şi al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanţe militare pe perioada stării de urgenţă şi/sau pe perioada stării de alertă. Lista domeniilor de activitate eligibile se regăseşte în Anexa 2.

Granturile pentru capital de lucru se vor acorda beneficiarilor prin raportare la situaţiile financiare depuse pentru exerciţiul financiar 2019, după cum urmează:

a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, evaluată în euro la cursul de schimb prevăzut în Ghidul Solicitantului cuprinsă între 5.000 şi 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro la cursul de schimb INFOREURO din luna aprobării Ghidului de finanţare;

b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, evaluată în euro la cursul de schimb prevăzut în Ghidul Solicitantului cuprinsă între 13.501 – 1.000.000 euro valoarea grantului se stabileşte în procent de 15% din cifra de afaceri şi nu poate depăşi suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

Granturile pentru capital de lucru nu includ cofinanţările proprii ale beneficiarilor, în procent de minimum 15% din valoarea granturilor solicitate.

Grantul se va acorda sub formă de sumă forfetară în procent de 15% din cifra de afaceri pentru anul 2019 şi va fi corelat cu menţinerea activităţii beneficiarului pentru cel puţin 6 luni de zile.
Cererile de finanţare depuse în cadrul apelurilor de proiecte vor fi selectate la finanţare pe baza principiului primul venit-primul servit.

Granturi pentru investiţii:
Lista domeniilor de activitate eligibile se regăseşte în Anexa 3.

Granturile pentru investiţii se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au avut activitate curentă/operaţională desfăşurată de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanţare;

b) au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă/ordinară în unul din exerciţiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanţare;

c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfăşurarea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

d) realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanţare în primii doi ani de durabilitate, iar diferenţa până la sfârşitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);

e) dispun de cofinanţare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiţii solicitat pentru finanţare, iar pentru regiunea Bucureşti – Ilfov de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanţare;

f) se angajează să prezinte dovezi prin încărcarea ofertelor de preţ, respectiv a studiilor de piaţă, notelor justificative etc. care să ateste rezonabilitatea costurilor investiţiei pentru care solicită ajutor de stat.

Granturile pentru investiţii se vor acorda pe proiect şi beneficiar şi au o valoare echivalent în lei la data efectuării plăţii cuprinsă între 50.000 euro şi 200.000 euro, în funcţie de nevoile de finanţare ale proiectelor de investiţii depuse la finanţare.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală

Societate de audit financiar
email: office@tvgtax.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *