Articole presa

Programul IMM Leasing de echipamente și utilaje

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 07 iulie 2020

https://www.mesagerulhunedorean.ro/programul-imm-leasing-de-echipamente-si-utilaje/

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 2.07.2020, Proiect Ordonanţa de urgenţă privind Programul IMM Leasing de echipamente şi utilaje. În cele ce urmează, prezentăm principalele reglementări avute în vedere:

A . Dispoziţii generale:
Programul IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziţia instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul Special la BNR a unor plafoane anuale de garantare pentru finanţările de tip leasing financiar pentru achiziţionarea de active noi sau second-hand necesare realizării activităţilor IMM-urilor, în calitate de utilizatori (beneficiari).
Programul este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.
Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru finanţările de tip leasing destinate achiziţionării prin intermediul finanţatorilor de active noi şi/ sau second hand, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, astfel:
a) în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate, pentru achiziţia de echipamente IT şi tehnologia informaţiei în cadrul unei operaţiuni de leasing financiar;
b) în procent de maximum 60% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate, pentru achiziţia de utilaje şi echipamente tehnologice în cadrul unei operaţiuni de leasing financiar;
Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 5.000.000 lei.
Plafonul anual al garanţiilor de stat care pot fi emise se stabileşte prin hotărâre de Guvern, iar condiţiile de acordare a garanţiilor de stat, precum şi regulile de gestionare a plafoanelor anuale şi garanţiilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă.
Beneficiarul este eligibil dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) nu se află în dificultate în sensul pct. 20 şi 24 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, publicate în JO al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014. Starea de dificultate se stabileşte în condiţiile prevăzute în normele de aplicare a ordonanţei de urgenţă.
b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau finanţatorul;
c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
d) nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P.;

e) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale societăţii de leasing financiar;
f) nu înregistrează popriri active sau suspendate pe conturile bancare;
g) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului întreprinderile mici şi mijlocii din sectoarele/domeniile: agricultură, silvicultură şi pescuit; industria extractivă; industria prelucrătoare, cu excepţia fabricării produselor din tutun şi a fabricării băuturilor, altele decât vinul şi berea; construcţiile; activităţile de poştă şi curier; hoteluri şi restaurante; activităţile de editare; activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi activităţile de servicii informatice; activităţi de cercetare-dezvoltare; sănătate şi asistenţă socială.

 B. Finanţarea şi garantarea:
Finanţările sunt destinate achiziţionării activelor noi şi second hand destinate beneficiarilor eligibili care respectă condiţiile programului şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale finanţatorilor şi beneficiază de garanţii emise/acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor Publice.
Durata maximă a perioadei de leasing este de 72 de luni, cu posibilitatea acordării de perioade de graţie cu durata cuprinsă între 3 şi 12 luni.
Perioada şi modalitatea de rambursare a finanţărilor sunt stabilite de finanţator, conform normelor interne ale acestuia.
Avansul achitat de utilizator este de maximum 20% din valoarea de achiziţie a bunului finanţat, exclusiv TVA.
Valoarea reziduală este cuprinsă între 1% şi maximum 20% din valoarea de achiziţie a bunului finanţat exclusiv TVA şi poate fi achitată la încheierea perioadei de leasing sau poate fi inclusă în rate, pe parcursul derulării contractului.
Garanţia de stat este garantată cu ipoteca legală mobiliară asupra echipamentelor, utilajelor şi bunurilor mobile aflate în proprietatea finanţatorului, care fac obiectul finanţării de tip leasing, în baza contractului de garantare. Operaţiunile de înscriere, modificare şi radiere se efectuează de către finanţator.
Finanţatorii pot constitui garanţii accesorii finanţării garantate, altele decât ipoteca legală mobiliară asupra echipamentelor, utilajelor şi bunurilor mobile care fac obiectul finanţării de tip leasing, în conformitate cu normele şi procedurile proprii de finanţare ale acestora.
Menţionăm că în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice va elabora şi va supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală

Societate de audit financiar
email: office@tvgtax.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *