Articole presa

Schimbări preconizate privind registrul comerțului

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 07 mai 2019

https://www.mesagerulhunedorean.ro/schimbari-preconizate-privind-registrul-comertului/

Pe site-ul Ministerului Justiției, Proiecte în dezbatere, a fost publicat Proiectul de Lege privind registrul comerțului – elaborat de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Obiectivele actului normativ au fost precizate, astfel:

  • reducerea implicării judecătorului în controlul prealabil al înregistrării operatorilor economici;
  • pregătirea cadrului legislativ şi instituţional pentru transferul tuturor competenţelor de control prealabil înregistrării, ce aparțineau judecătorului delegat de control preventiv, către o funcție publică integrată O.N.R.C., registratorul de registrul comerţului.

Printre principalele aspecte care se preconizează a fi reglementate prin proiectul de lege, menționăm:

  1. Înregistrarea în registrul comerțului se face în baza încheierii registratorului, prin care se soluționează cererile de înregistrare sau, după caz, prin care se dispune înregistrarea unei hotărâri judecătorești executorii, după caz, ori a actului procedural care redă dispozitivul unei hotărâri judecătorești executorii.

Încheierea registratorului este executorie de drept. Data înregistrării în registrul comerţului este data la care înregistrarea a fost efectiv operată în acest registru.

  1. N.R.C. editează Buletinul electronic al persoanelor juridice supuse înregistrării în registrului comerţului, denumit în continuare Buletin, la nivel naţional, pe baza unei platforme electronice centrale.

În Buletin sunt publicate:

a) extrasul încheierii registratorului sau al hotărârii judecătorești privind înmatricularea unei persoane juridice, înregistrarea unei sucursale a unei persoane juridice, înregistrarea unei persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale sau, după caz, încheierea integrală ori hotărârea integrală, la cererea solicitantului;

b) încheierea integrală în cazul înregistrărilor care nu conduc la modificarea actului constitutiv;

c) actele înregistrate în registrul comerţului, pentru care legea prevede şi obligaţia efectuării publicităţii printr-un jurnal oficial;

d) hotărârile judecătoreşti înregistrate în registrul comerţului, pentru care legea prevede şi obligaţia efectuării publicităţii printr-un jurnal oficial.

3. O.N.R.C. ține Registrul Beneficiarilor Reali ai Societăților, prevăzut de legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor.

În scopul realizării registrului, fondatorii au obligația ca, la înmatricularea societății, să depună o declarație pe proprie răspundere în care să indice identitatea beneficiarului real, ca fiind persoana fizică (persoanele fizice) care dețin(e) sau controlează în ultimă instanță societatea prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale entității respectiv, conform legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor. Aceeași obligație revine reprezentantului legal al societății, dacă este cazul, pe durata funcționării acesteia, în cazul în care intervine o modificare cu privire la identitatea deținătorilor capitalului social.

Declarația pe propria răspundere, precum și datele înregistrate în registrul comerțului privitoare la fondatori, asociați și, dacă au fost înregistrate, la acționari,  se transmit electronic, în termen de cel mult 3 zile de la data înregistrării, și în Registrul Beneficiarilor Reali.

Metodologia de înregistrare în Registrul beneficiarilor reali și structura acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.

  1. Registratorul exercită controlul de legalitate, soluționează cererile de înregistrare și dispune, prin încheiere, autorizarea constituirii și înmatricularea persoanelor juridice în registrul comerţului, înregistrarea persoanelor fizice/întreprinderilor individuale/întreprinderilor familiale în registrul comerțului, înregistrarea actelor, faptelor și mențiunilor persoanelor supuse obligației de înregistrare în registrul comertului și a declarațiilor-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcționării, efectuarea publicităţii actelor, faptelor și mențiunilor prin registrul comerţului şi, dacă este cazul, prin Buletin.

Încheierile registratorului, purtând semnătura acestuia, sunt acte de autoritate publică, au forţa probantă şi forţa executorie prevăzute de lege.

În exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, registratorul este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public.

În exercitarea profesiei şi în legătură cu aceasta, registratorul este protejat de lege, neputând fi supus niciunei restricţii, presiuni, constrângeri sau intimidări din partea unei autorităţi ori a unei persoane fizice sau juridice.

  1. În procedura de soluționare a cererilor de înregistrare, registratorul nu este supus controlului ierarhic,  încheierile pronunțate putând fi contestate în condițiile prezentei legi.

Încheierile registratorului sunt aduse la îndeplinire de personalul de specialitate al oficiilor registrului comerțului.

  1. Instanţa competentă să soluţioneze plângerile împotriva încheierii registratorului, precum şi orice alte cereri legate de activitatea de înregistrare în registrul comerţului ori introduse, potrivit legii, de O.N.R.C. sau de orice persoane interesate este judecătoria în a cărei circumscripție își are sediul profesional persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau familială, respectiv tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat în a cărui circumscripţie îşi are sediul social persoana juridică sau sucursala persoanei juridice.

Plângerea nu este suspensivă de executare.

Totodată, prin proiectul de lege sunt preconizate și modificări și completări ale Legii societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, dintre care menționăm:

  • obligarea societăților la încheierea anuală a asigurării de răspundere profesională care să acopere cel puțin cheltuielile de derulare a procedurilor de insolvență, dizolvare, lichidare și radiere judiciară;
  • stabilirea, în sarcina Ministerului Finanțelor Publice, a obligației de a solicita dizolvarea societăților menționate la art.153^24 din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în situația scăderii activului net la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.

  

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *