Articole presa

Organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 23 aprilie 2019

https://www.mesagerulhunedorean.ro/organizarea-registrului-entitatilor-unitatilor-de-cult-pentru-cacre-se-acorda-deduceri-fiscale/

Prin Legea nr.30/2019 a fost aprobată Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare, prin care au fost aduse modificări și condițiilor în care contribuabilii pot efectua sponsorizări din impozitul pe profit sau impozitul pe venitul microîntreprinderilor sau pot dispune asupra destinației unei sume din impozitul pe venit.

Astfel, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit, sumele aferente  sponsorizărilor efectuate către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult, se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de lege, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale,

În cazul microîntreprinderilor, sumele aferente sponsorizărilor, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor dacă, la data încheierii contractului, aceste entități sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri.

De asemenea, persoanele fizice pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult dacă, la momentul plăţii sumelor, entitatea respectivă figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Potrivit prevederilor art.25 alin.(4^1) din Codul fiscal, Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se organizează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, așa cum se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Registrul este public și se afișează pe site-ul agenției.

Procedura privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale a fost aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.819/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.223 din 22 martie 2019.

Înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează pe baza solicitării entității, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiţii:

a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;

b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;

c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;

d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;

e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art.92 din Codul de procedură fiscală.

Prevederile pct.II, Înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, din Procedură reglementează, printre altele, următoarele:

  • cererea se soluționează în termen de 10 zile de la depunere, de către compartimentul cu atribuții în gestiunea registrului contribuabililor și declarațiilor fiscale din cadrul organului fiscal competent în a cărui evidență fiscală este înregistrată entitatea/unitatea de cult;
  • entitatea/unitatea de cult care îndeplinește toate condițiile prevăzute de lege, se înscrie în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale cu data comunicării Deciziei privind aprobarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 17.04.2019, Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Pentru a impulsiona activitatea de soluționare a cererilor de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, prin prezentul proiect de ordin se propun următoarele :

  1. Reducerea, de la 10 zile la maximum 5 zile, a termenului de soluționare a cererilor de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Pentru respectarea acestui termen, au fost reduse și termenele prevăzute de procedură pentru schimbul de informații între structurile, din cadrul organului fiscal, care dețin informațiile necesare verificării condițiilor prevăzute de Legea nr.30/2019.

  1. Modificarea datei de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale a entităților/unităților de cult care au îndeplinit condițiile prevăzute de lege.

Potrivit actualelor reglementări, așa după cum am arătat mai sus, înscrierea în registru se realizează cu data comunicării Deciziei privind aprobarea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Prin proiect, se propune ca înscrierea în registru să se realizeze în ziua aprobării, de către conducătorul unității fiscale, a Deciziei privind aprobarea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *