Articole presa

Rezultatul inspecției fiscale – constatări în legătură cu săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 21 iulie 2021.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/rezultatul-inspectiei-fiscale-constatari-in-legatura-cu-savarsirea-unor-fapte-prevazute-de-legea-penala/

În conformitaate, cu prevedrile Art.131, Rezultatul inspecției fiscale, alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ” Rezultatul inspecţiei fiscale se consemnează, în scris, într-un raport de inspecţie fiscală, în care se prezintă constatările organului de inspecţie fiscală din punctul de vedere faptic şi legal şi consecinţele lor fiscale, cu excepţia cazurilor în care se fac constatări în legătură cu săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecţiei fiscale, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 132. Procedura de aplicare se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.”

În Monitorul Oficial Nr.703 din 15 iulie 2021 a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.1071/2021 din 2 iulie 2021 pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea prevederilor art.131 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (menționat mai sus) .

Procedura are ca scop definirea acțiunilor ce trebuie efectuate de organele de inspecție fiscală în situația în care în cadrul unei acțiuni de inspecție fiscală se fac constatări în legătură cu săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală .

În principal, Procedura reglementează următoarele:

           Acţiunea 1. Încheierea, în cadrul unei acţiuni de inspecţie fiscală, a unui proces-verbal, în condiţiile prevăzute la art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
Conform prevederilor art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, organul de inspecţie fiscală are obligaţia de a sesiza organele judiciare competente în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecţiei fiscale şi care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală.
În cazul în care se constată că există indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu situaţii de fapt ce intră în competenţa lor de constatare, organele de inspecţie fiscală întocmesc proces-verbal, ce va fi înaintat organelor judiciare competente împreună cu materialele documentare anexate.
Procesul-verbal încheiat de organele de inspecţie fiscală, în condiţiile art. 132 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, constituie act de sesizare şi stă la baza documentaţiei de sesizare a organelor de urmărire penală.
Constatările organului de inspecţie fiscală vor fi prezentate clar şi concis, în cuprinsul procesului-verbal, astfel încât să rezulte motivul de fapt şi temeiul de drept care au stat la baza fundamentării fiecăreia. Se vor nominaliza, acolo unde legea prevede, persoanele posibil responsabile de faptele constatate.

În susţinerea constatărilor, la procesul-verbal vor fi anexate, după caz, copii de pe documente justificative, registre, balanţe de verificare, declaraţii fiscale, situaţii privind starea de fapt constatată şi efectele acesteia. În situaţia în care documentele sau actele sunt considerate fictive sau asupra cărora există suspiciuni că sunt fictive, precum şi când există indicii privind modificarea, sustragerea sau distrugerea lor de către cei interesaţi, documentele sau actele se anexează în copie certificată de echipa de inspecţie fiscală, la procesul-verbal.
În procesul-verbal va fi prezentată sinteza punctului de vedere al reprezentantului legal al contribuabilului sau al persoanei împuternicite de acesta, precum şi punctul de vedere al persoanelor posibil responsabile, faţă de constatările echipei de inspecţie fiscală, atunci când aceste persoane au o opinie contrară cu cea a echipei de inspecţie fiscală şi o prezintă în scris în timpul controlului. Aceste opinii vor fi anexate procesului-verbal.
Echipa de inspecţie fiscală analizează cu obiectivitate punctele de vedere divergente şi în funcţie de concluzii va înscrie în procesul-verbal argumentele cu care combate fiecare din aspectele prezentate în scris de reprezentantul legal al contribuabilului, de persoana împuternicită de acesta sau de persoana posibil responsabilă, după caz.
În cuprinsul procesului-verbal vor fi menţionate şi impozitele, taxele, contribuţiile a căror bază de impozitare este influenţată de constatările efectuate, precum şi perioadele impozabile aferente.

După caz, organele de inspecţie fiscală vor institui măsuri asigurătorii conform prevederilor legale în vigoare, urmând a informa organele de urmărire penală cu privire la măsurile asigurătorii luate, precum şi în legătură cu data până la care acestea rămân în vigoare.

           Acţiunea 2. Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor, după caz, precum şi a perioadelor impozabile pentru care au fost făcute constatări înscrise în procesul-verbal menţionat la acţiunea 1, privind eventuala săvârşire a unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecţiei fiscale
Echipa de inspecţie fiscală va analiza constatările înscrise în procesul-verbal încheiat în condiţiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi va stabili care sunt impozitele, taxele, contribuţiile, precum şi perioadele impozabile a căror bază de impozitare este influenţată de constatările efectuate.
Impozitele, taxele, contribuţiile, precum şi perioadele impozabile la care se referă analiza fac parte din obligaţiile fiscale cuprinse în avizul de inspecţie fiscală comunicat contribuabilului.

           Acţiunea 3. Întocmirea, avizarea şi aprobarea referatului pentru justificarea neîntocmirii raportului de inspecţie fiscală sau pentru justificarea întocmirii raportului de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală
Ca urmare a analizei efectuate, echipa de inspecţie fiscală va proceda la întocmirea unui referat în care va înscrie constatările rezultate din analiza efectuată şi propunerile pentru finalizarea acţiunii de inspecţie fiscală.

În acest sens:

a) în situaţia în care contribuabilul a fost avizat prin avizul de inspecţie fiscală pentru verificarea unei singure obligaţii fiscale, pentru o anumită perioadă impozabilă (perioade impozabile), iar constatările din procesul-verbal vizează acea obligaţie fiscală pentru toată perioada impozabilă avizată (toate perioadele impozabile), se va propune neîntocmirea raportului de inspecţie fiscală;
b) în situaţia în care contribuabilul a fost avizat prin avizul de inspecţie fiscală pentru verificarea unei singure obligaţii fiscale, pentru mai multe perioade impozabile, iar constatările din procesul-verbal vizează acea obligaţie fiscală pentru o perioadă impozabilă (sau mai multe, dar nu pentru toate perioadele avizate), se va propune întocmirea raportului de inspecţie fiscală pentru obligaţia fiscală avizată şi pentru perioadele impozabile neafectate de constatările din procesul-verbal;
c) în situaţia în care contribuabilul a fost avizat prin avizul de inspecţie fiscală pentru verificarea mai multor obligaţii fiscale, pentru mai multe perioade impozabile, iar constatările din procesul-verbal vizează o singură obligaţie fiscală, pentru întreaga perioadă avizată, fără ca aceste constatări să influenţeze baza impozabilă aferentă celorlalte obligaţii fiscale, pentru aceste obligaţii fiscale se va propune încheierea raportului de inspecţie fiscală, iar pentru obligaţia fiscală vizată de constatările din procesul-verbal se va propune neincluderea acesteia în raportul de inspecţie fiscală (neîntocmirea raportului de inspecţie fiscală);
d) în situaţia în care contribuabilul a fost avizat prin avizul de inspecţie fiscală pentru verificarea mai multor obligaţii fiscale, pentru mai multe perioade impozabile, iar constatările din procesul-verbal vizează o singură obligaţie fiscală, pentru o perioadă impozabilă sau mai multe perioade impozabile (dar nu pentru întreaga perioadă avizată), fără ca aceste constatări să influenţeze baza impozabilă aferentă celorlalte obligaţii fiscale, pentru aceste obligaţii fiscale se va propune încheierea raportului de inspecţie fiscală, iar pentru obligaţia fiscală şi perioadele impozabile vizate de constatările din procesul-verbal se va propune neincluderea acesteia în raportul de inspecţie fiscală (neîntocmirea raportului de inspecţie fiscală). Pentru celelalte perioade impozabile ale obligaţiei în cauză, nevizate de constatările din procesul-verbal, se va propune cuprinderea în raportul de inspecţie fiscală (acelaşi care va fi încheiat pentru obligaţiile fiscale ce nu sunt vizate de constatările din procesul-verbal);
e) în situaţia în care inspecţia fiscală este efectuată pentru soluţionarea cu control anticipat a unui decont de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opţiune de rambursare, având în vedere prevederile art. 169 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează faptul că, „În cazul inspecţiei fiscale anticipate, efectuate pentru soluţionarea deconturilor cu sumă negativă de TVA, prin excepţie de la prevederile art. 117, perioada supusă inspecţiei fiscale va cuprinde exclusiv perioadele fiscale în care s-au derulat operaţiunile care au generat soldul sumei negative a taxei.”, precum şi specificul compunerii sumei negative de TVA solicitate la rambursare (prin preluarea sumelor din perioade impozabile anterioare), dacă sunt făcute constatări înscrise în procesul-verbal încheiat în condiţiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cel puţin o perioadă impozabilă verificată, se va propune neîntocmirea raportului de inspecţie fiscală pentru întreaga perioadă impozabilă avizată (compusă din perioadele impozabile în care s-au derulat operaţiunile care au generat soldul sumei negative a taxei).
Contribuabilul şi organul fiscal de administrare vor fi informaţi în legătură cu faptul că decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată, cu opţiune de rambursare, nu poate fi soluţionat cu control anticipat, întrucât raportul de inspecţie nu poate fi încheiat, potrivit prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, soluţionarea acestuia urmând a fi efectuată după finalizarea procedurii judiciare sau după data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, după caz, acţiuni generate de aplicarea prevederilor art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

          Acţiunea 4. Înştiinţarea contribuabilului la care a fost în derulare o acţiune de inspecţie fiscală în legătură cu neîntocmirea raportului de inspecţie fiscală sau în legătură cu întocmirea raportului de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală, precum şi în legătură cu faptul că pentru impozitele, taxele, contribuţiile pentru care nu s-a întocmit raport de inspecţie fiscală sau care nu au fost cuprinse în actele administrativ-fiscale emise ca urmare a întocmirii raportului de inspecţie fiscală, deşi au fost avizate prin avizul de inspecţie fiscală, termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale, prevăzut la art. 110 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă, în condiţiile art. 111 alin. (2) lit. e) din acelaşi act normativ
În baza referatului întocmit, echipa de inspecţie fiscală va proceda la înştiinţarea contribuabilului în legătură cu neîntocmirea raportului de inspecţie fiscală sau în legătură cu întocmirea raportului de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală. Înştiinţarea se va efectua prin transmiterea unei adrese.

            Acţiunea 5. Înscrierea în evidenţa specială a datelor şi informaţiilor referitoare la contribuabilul la care a fost în derulare o acţiune de inspecţie fiscală pentru care nu s-a întocmit raport de inspecţie fiscală sau la care s-a întocmit raport de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală, fapt generat de încheierea unui proces-verbal în condiţiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, care a stat la baza unei sesizări penale
Pentru monitorizare, urmărire şi dispunere de măsuri se va organiza, la nivelul fiecărui organ teritorial de inspecţie fiscală, o evidenţa specială a datelor şi informaţiilor referitoare la contribuabilul la care a fost în derulare o acţiune de inspecţie fiscală pentru care nu s-a întocmit raport de inspecţie fiscală sau la care s-a întocmit raport de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală, fapt generat de încheierea unui proces-verbal în condiţiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, care a stat la baza unei sesizări penale.

Arătăm, de asemenea, că ”Organul de inspecţie fiscală are obligaţia de a sesiza organele judiciare competente în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecţiei fiscale şi care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală.(potrivit prevederilor Art.132, Sesizarea organelor de urmărire penală, alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare) .

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *