Articole presa

Inactivitatea fiscală

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 19 iulie 2021

https://www.mesagerulhunedorean.ro/inactivitatea-fiscala/

Situaţiile care generează inactivitatea fiscală

Contribuabilul/plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este declarat inactiv și îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivității dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) nu îşi îndeplineşte, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;

b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

c) organul fiscal central constatată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;

d) inactivitatea temporară înscrisă la registrul comertului;

e) durata de funcţionare a societătii este expirată;

f) societatea nu mai are organe statutare;

g) durata deţinerii spatiului cu destinaţia de sediu social este expirată.

Procedura de declarare a stării de inactivitate:

 A. Pentru contribuabilii/plătitorii care nu-și îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic , nici o obligație declarativă

  1. Lunar, organul fiscal întocmeşte lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative, emite şi transmite notificări acestei categorii de contribuabili.
  2. Semestrial, în termen de 15 zile de la termenul de transmitere a notificărilor pentru termenele de declarare:- 25 iunie(pentru termenele de declarare 25 ianuarie – 25 iunie, declaraţii aferente lunilor decembrie an precedent-mai an curent),- 25 decembrie( pentru termenele de declarare 25 iulie-25 decembrie, declaraţii aferente lunilor iunie-noiembrie),organul fiscal întocmeşte lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi, eliminând contribuabilii care au depus declaraţiile ca urmare a notificărilor primite.

Nu se includ în listă:
– contribuabilii cărora li s-a aprobat, la cerere, de către organul fiscal competent, o măsură privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale declarative (regim derogatoriu);
– contribuabilii care au obligaţiile fiscale stabilite prin decizie de către organele de inspecţie fiscală;
– sediile secundare ale contribuabililor care sunt plătitoare de impozit pe venitul din salarii.

Declararea în inactivitate a contribuabililor care, pe parcursul unui semestru calendaristic, nu își indeplinesc nicio obligație declarativa, nu se poate face înainte de împlinirea termenului de 15 zile de la notificarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei de impunere.

Nu se înscriu în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi acei contribuabili care, ca urmare a notificărilor transmise de organul fiscal central, depun declaraţiile fiscale până la expirarea termenului de 15 zile prevăzut în conţinutul notificării.

         B.Pentru contribuabilii care se sustrag de la efectuarea controalelor/nu își desfășoară activitatea la domiciliul fiscal declarat

Declararea în inactivitate a contribuabililor care se sustrag controalelor sau pentru care se constată că nu isi desfaşoara activitatea la domiciliul fiscal declarat, se face de către organele de inspecţie fiscală din cadrul structurilor subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau Direcţiei generale antifraudă fiscală.

Dosarul intocmit de organul şi avizul privind propunerea de declarare în inactivitate, se transmite organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil.

Pe baza avizului primit, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia de declarare în inactivitate.

         C.Pentru contribuabilii care sunt în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerțului/au durata de funcționare a societății expirată/nu mai au organe statutare/durata deținerii spațiului cu destinație de sediu social este expirată .

Lunar, în termen de 5 zile de la primirea informaţiilor de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, organul fiscal întocmeşte câte o listă care cuprinde contribuabilii care se află în una din situaţiile de mai sus.

a) În situaţiile:

– de inactivitate temporară inscrisă la Registrul Comertului sau

– in care durata de functionare a societatii este expirată

pentru fiecare contribuabil înscris în listă, în maximum 5 zile lucrătoare de la întocmirea listei, organul fiscal întocmeşte câte o Decizie de declarare în inactivitate.

b) Pentru contribuabilii care:

– nu mai au organe statutare sau

-durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu este expirată,
pentru fiecare contribuabil înscris în listă, in maximum 5 zile lucrătoare de la întocmirea listei, organul fiscal transmite contribuabililor câte o notificare în vederea clarificării situaţiei pentru care a fost propus pentru a fi declarat inactiv.

Nu se inscriu în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi acei contribuabili care, ca urmare a notificărilor transmise, fac dovada că nu se mai află în situaţia pentru care au fost incluşi în listă până la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut în conţinutul notificării.
Dovada este reprezentată de:
-informaţia transmisă de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau de
-certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la clarificarea situaţiei în cauză, depus de contribuabil la organul fiscal.

Declararea în inactivitate a contribuabililor care nu mai au organe statutare sau durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată, se face după împlinirea termenului de 30 de zile de la comunicarea către contribuabil a notificării referitoare la situaţiile respective.

          Consecințe ale inactivității fiscale  

          Contribuabilii declaraţi inactivi care desfăşoară activităţi economice în perioada de inactivitate, sunt supuşi obligaţiilor privind plata impozitelor, taxelor si contribuţiilor sociale obligatorii prevăzute de Codul Fiscal, dar, în perioada respectivă, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor.

          De la data declarării inactivității, organul fiscal anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA.
          In perioada în care codul de TVA este anulat, contribuabilii nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferenta achiziţiilor efectuate, dar au obligaţia de plata a TVA (prin facturare cu sau fără TVA).

          Beneficiarii care achiziţionează bunuri si/sau servicii de la inactivi, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective.

          Inactivitatea fiscală, cu excepţia inactivităţii fiscale declarate ca urmare a înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului, se înscrie atât în cazierul fiscal al persoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică declarată inactivă, cât şi al reprezentanţilor legali sau reprezentanţilor desemnaţi ai acestora, existenţi în perioada în care au intervenit situaţiile de declarare a inactivităţii fiscale.

          Condiții de reactivare

Pentru a fi reactivaţi, contribuabilii declaraţi inactivi trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să îşi îndeplinească toate obligaţiile declarative prevăzute de lege-aceasta condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite prin decizie de către organul fiscal;

b) să nu înregistreze obligaţii fiscale restante;

c) organul fiscal central să constate că aceştia funcţionează la domiciliul fiscal declarat;

d) să nu se afle în situaţia pentru care a fost declarat inactiv, în cazul contribuabililor declaraţi inactivi aflaţi îninactivitate temporară inscrisă la registrul comertului/au durata de funcţionare a societaţii expirată/nu mai are organe statutare/durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu este expirată.

În situaţia în care un contribuabil îndeplineşte cumulativ condiţiile de reactivare poate solicita reactivarea, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat.

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *