Articole presa

Sediul secundar-declarare, înregistrare fiscală, obligații fiscale

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 28 iulie 2021

https://www.mesagerulhunedorean.ro/sediul-secundar-declarare-inregistrare-fiscala-obligatii-fiscale/

În sensul art.85 alin (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare , ” prin sediu secundar se înţelege un loc prin care se desfăşoară integral sau parţial activitatea contribuabilului/plătitorului, cum ar fi: birou, magazin, atelier, depozit şi altele asemenea, cu excepţia activităţilor desfăşurate de salariaţi la domiciliul acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă şi a locaţiilor beneficiarilor unde contribuabilul/plătitorul desfăşoară alte activităţi decât cele menţionate la art. 85 alin. (4), activităţi autorizate conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare.”

Totodată, potrivit art.85 alin.(4) din Lege , ” prin sediu secundar se înţelege şi un şantier de construcţii, un proiect de construcţie, ansamblu sau montaj ori activităţi de supervizare legate de acestea, numai dacă şantierul, proiectul sau activităţile durează mai mult de 6 luni. Sunt sedii secundare sediile permanente definite potrivit Codului fiscal.”

Contribuabilul/Plătitorul are obligația de a declara, organului fiscal central, înființarea de sedii secundare în termen de 30 de zile de la :

a) data înregistrării/menținerii acestora la registrul comerțului sau în alte registre în care a fost înregistrată entitatea care le-a înființat;

b) data actului de înființare, în alte cazuri decât cele prevăzute la lit. a) .

În conformitate cu prevederile art.32 alin.(7) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ” Orice persoană subiect al unui raport juridic fiscal, inclusiv operatorul economic, instituţia publică şi instituţia publică locală, care are organizată o entitate, cu sau fără personalitate juridică, la altă adresă decât sediul social al subiectului respectiv, cu minimum 5 persoane care realizează venituri din salarii, are obligaţia să solicite înregistrarea fiscală a entităţii respective, ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor, la organul fiscal din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui rază teritorială se află adresa unde se desfăşoară efectiv activitatea acelei entităţi. Solicitarea se face în termen de 30 de zile de la data înfiinţării, pentru entităţile nou-înfiinţate. Organul fiscal are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la înregistrarea fiscală, să transmită o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală primarului unităţii administrativ-teritoriale/sectorului municipiului Bucureşti în a cărei/cărui rază teritorială îşi desfăşoară efectiv activitatea entitatea respectivă. Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea astfel încât aceasta să reflecte impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, calculat, reţinut şi virat, pe fiecare entitate care intră sub incidenţa prezentului alineat.

         A. Sediul secundar cu mai puțin de 5 (cinci) persoane care realizează venituri din salarii

Contribuabilii/Plătitorii care au înfiinţat sedii secundare care au mai puțin de 5(cinci) persoane care realizează venituri din salarii au obligaţia să le declare prin completarea formularului Declaraţie privind sediile secundare – formular 061.

Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului care le înfiinţează , în termen de 30 de zile de la înființarea sediului secundar , însoţită de o copie a certificatului de înregistrare fiscală a contribuabilului de care aparţine sediul secundar şi de copii ale documentelor doveditoare ale informaţiilor înscrise în declaraţie. Aceste documente nu se depun dacă organul fiscal deţine documente doveditoare ale informaţiilor înscrise în declaraţie de la contribuabil sau alte autorităţi ori instituţii publice.
Încetarea activităţii sediului secundar care are mai puțin de 5(cinci) persoane care realizează venituri din salarii se face prin depunerea formularului 061 şi a documentelor doveditoare ale informaţiilor înscrise în declaraţie privind desfiinţarea sediului secundar.

          B.Sediul secundar cu minimum 5(cinci) persoane care realizează venituri din salarii

Contribuabilii/Plătitorii care au înfiinţat sedii secundare cu minimum 5 (cinci) persoane care realizează venituri din salarii au obligaţia să solicite înregistrarea fiscală a acestor sedii secundare.

Înregistrarea fiscală se solicită la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul secundar prin depunerea formularului 060 – „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru sediile secundare„,în termen de 30 de zile de la înființarea sediului secundar, însoţită de o copie a certificatului de înregistrare fiscală a contribuabilului de care aparţine sediul secundar şi de copii ale documentelor doveditoare ale informaţiilor înscrise în declaraţie. Aceste documente nu se depun dacă organul fiscal deţine documente doveditoare ale informaţiilor înscrise în declaraţie de la contribuabil sau alte autorităţi ori instituţii publice.

Încetarea activităţii sediului secundar cu minimum 5 persoane care realizează venituri din salarii se face prin depunerea formularului 060, a documentelor doveditoare ale informaţiilor înscrise în declaraţie privind desfiinţarea sediului secundar şi a certificatului de înregistrare fiscală în original în vederea anulării acestuia.

         C.Înregistrarea sediilor secundare ale marilor contribuabili ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, cu excepţia sucursalelor, se face prin completarea şi depunerea formularului 060 la organul fiscal central competent din cadrul direcţiei generale regionale a finanţelor publice, în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sediul secundar. Prin excepţie, sediile secundare ale marilor contribuabili aflate în raza teritorială a municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov se înregistrează la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.

         D.Înregistrarea sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor, cu excepţia sucursalelor, se face prin completarea şi depunerea formularului 060 la organul fiscal central competent în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sediul secundar.

         E.Obligații fiscale

        a) Declararea și plata impozitului pe salarii

Impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare cu minimum 5 (cinci) persoane care realizează venituri din salarii se declară în formularul 112 de contribuabilul/plătitorul care le-a înființat la organul fiscal unde aceasta este înregistrată, defalcat pe fiecare cod fiscal al sediilor secundare. Codul de înregistrare fiscală al sediului secundar şi impozitul pe salarii aferent (0 sau suma de plată) se declară la secţiunea F.2. a formularului 112.

Plata impozitului pe salarii datorat de sediile secundare se face de contribuabilul/plătitorul care le-a înființat în contul unic 55.03 „Sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire” deschis pe codul de identificare fiscală al sediilor secundare la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat .

Aceasta va întocmi câte un ordin de plată distinct pentru fiecare sediu secundar, la codul de identificare fiscală al beneficiarului înscriindu-se codul fiscal al sediului secundar.

Competenţa pentru administrarea impozitului pe venitul din salarii datorat de sediile secundare înregistrate fiscal, inclusiv în cazul sediilor secundare ale marilor contribuabili şi contribuabililor mijlocii, revine organului fiscal care administrează obligaţiile datorate de contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat.

          b) Registrul unic de control

Fiecare sediu secundar are obligaţia să ţină registrul unic de control care se achiziţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *