Articole presa

Revizuirea unor proceduri administrative, noi prevederi cu privire la impozitul pe venit și taxa pe valoarea adăugată

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 03 octombrie 2018

https://www.mesagerulhunedorean.ro/revizuirea-unor-proceduri-administrative-noi-prevederi-cu-privire-la-impozitul-pe-venit-si-taxa-pe-valoarea-adaugata/

Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 29.09.2018, Proiect de Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal – bugetare și pentru modificarea unor acte normative.

În cele ce urmează prezentăm principalele schimbări preconizate odată cu adoptarea acestui act normativ:

a. Prin derogare de la prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile Legii nr.269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018, unitățile administrativ-teritoriale pot solicita, în cursul anului 2018, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 450.000 mii lei, pentru finanțarea unor cheltuieli curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece. Unitățile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, şi numai dacă la data depunerii documentației nu prezintă restanțe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare. Documentele in vederea contractării împrumutului se depun până la data de 29 noiembrie 2018 la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice.

Totodată, prin derogare de la prevederile Legii nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2018, autoritățile administrației publice locale pot utiliza excedentul bugetului local și pentru a finanța:

– cheltuielile cu personalul;

– cheltuielile cu corecțiile financiare aferente proiectelor;

– cheltuielile cu sentințele civile definitive;

– plata arieratelor;

– rambursarea împrumuturilor contractate;

– cheltuielile de funcţionare din sistemul de protecţie a copilului şi ale centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, precum şi ale căminelor publice pentru persoane vârstnice;

– cheltuielile necesare furnizării energiei termice în sezonul rece 2018 – 2019,

– numai în cazul în care din veniturile proprii şi din sumele de echilibrare primite conform Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 nu pot acoperi cheltuielile necesare acestor categorii de cheltuieli.

b. Cu privire la impozitul pe venit, pentru bonificațiile care se acordă în anul 2018 se propun clarificări privind contribuabilii care beneficiază de bonificație, astfel:

  • pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă până la 15 iulie 2018 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligaţiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul/câștigul net anual și/sau impozitul pe venitul anual, de plată;
  • pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venit se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit anual estimat declarat prin Declaratia unică şi plătit integral până la 15 decembrie 2018 inclusiv. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul net anual estimat și/sau impozitul pe venitul anual estimat, de plată.

c.  Cu privire la termene de plată și decizii de impunere ce privesc impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice:

  • în cazul deciziilor de impunere anuală, emise de organul fiscal competent, pentru definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017 și pentru definitivarea contribuției de asigurări sociale datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2016-2017, termenul de plată pentru sumele stabilite de achitat, prin aceste decizii, este 15 martie 2019.

Pentru plata cu anticipaţie a sumelor stabilite prin deciziile de impunere anuală, ce au în vedere definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017 și definitivarea contribuției de asigurări sociale datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2016-2017, se acordă o bonificație de 10% din aceste sume, dacă sunt plătite integral până la 15 decembrie 2018, inclusiv.  Valoarea bonificaţiei diminuează sumele de plată stabilite prin decizie.

  • în cazul deciziilor de impunere anuală, emise de organul fiscal competent, pentru definitivarea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, termenul de plată pentru sumele stabilite de achitat, prin aceste decizii, este 30 iunie 2019. Pentru plata cu anticipaţie a sumelor stabilite prin decizie de impunere ce au în vedere definitivarea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, se acordă o bonificaţie de 10% din aceste sume, dacă sunt plătite integral până la 31 martie 2019, inclusiv. Valoarea bonificaţiei diminuează sumele de plată stabilite prin decizie.

d. Cu privire la taxa pe valoarea adăugată, se propune extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 5% pentru următoarele categorii:

– cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;

– serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10;

– dreptul de utilizare a facilităților sportive  ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN;

– serviciile constând în permiterea accesului la bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9321 și 9329, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN.

Aceste prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată sunt prevăzute a intra în vigoare la data de 1 noiembrie 2018.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *