Articole presa

Procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Modificări și completări propuse de Guvern

Material publicat in cotidianul Mesagerul Hunedorean in data de 26 septembrie 2018.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/procedurile-de-prevenire-a-insolventei-si-de-insolventa-modificari-si-completari-propuse-de-guvern/

Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 18.09.2018, Proiect de Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative,proiect prin care sunt propuse modificări și completări, care vizează, în principal, procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

În cele ce urmează prezentăm principalele modificări și completări ale actelor normative privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență:

a. valoarea-prag reprezintă cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă. Valoarea-prag este de 40.000 lei atât pentru creditori cât şi pentru debitori, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creanţe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariaţi este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat. Când cererea de deschidere a procedurii de insolvență este introdusă de debitor, cuantumul creanțelor bugetare trebuie să fie mai mic de 50% din totalul declarat al creanțelor debitorului;

b.nu poate fi desemnat ca administrator special o persoană fizică sau juridică care are și calitatea de creditor;

c. nu vor putea fi desemnate de către administratorul judiciar, în vederea îndeplinirii obligațiilor sale, persoane de specialitate precum avocați, experți contabili, evaluatori sau alți specialiști, acele persoane care se află într-o relație contractuală sau într-o relație de afiliere, așa cum este aceasta definită în Codul Fiscal, cu administratorul judiciar, cu lichidatorul judiciar, cu debitorul în insolvență sau cu vreunul dintre creditori;

d. nu sunt supuse suspendării acţiunile judiciare pentru determinarea existenţei şi/sau cuantumului unor creanţe asupra debitorului, născute după data deschiderii procedurii. Pentru astfel de acţiuni se va putea formula, pe parcursul perioadei de observaţie şi de reorganizare, cerere de plată ce va fi analizată de către administratorul judiciar într-un termen de maxim 10 zile de la data depunerii, fără ca aceste creanţe să fie înscrise în tabelul de creanţe. Împotriva măsurii dispuse de către administratorul judiciar se va putea formula contestaţie;

În cazul nesoluționării cererii de plată în termen, judecătorul sindic, la cererea creditorului în cauză, sancționează administratorul judiciar cu amendă cuprinsă între 30% și 50% din cuantumul sumei ce face obiectul cererii de plată.

În cazul nesoluționării, în mod repetat, de către administratorul judiciar a cererilor de plată, judecătorul sindic, în orice moment al procedurii, la cererea creditorului, înlocuiește administratorul judiciar și desemnează un alt administrator judiciar.

Judecătorul sindic se pronunță în termen de maxim 30 de zile asupra creanțelor formulate de creditor.

e. cu excepţia salariaţilor ale căror creanţe vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidenţelor contabile, toţi ceilalţi creditori, ale căror creanţe sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creanţelor în termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii; cererile de admitere a creanţelor vor fi înregistrate într-un registru, care se va păstra la grefa tribunalului. Sunt creanţe anterioare şi creanţele bugetare stabilite printr-o decizie de impunere întocmită ulterior deschiderii procedurii, dar care are ca obiect activitatea anterioară a debitorului. În termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea procedurii, organele de inspecţie fiscală vor efectua inspecţia fiscală pe baza analizei de risc. Creditorii bugetari vor înregistra cererea de admitere a creanţei, conform evidențelor proprii, urmând ca, în termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea procedurii, să înregistreze un supliment al cererii de admitere a creanţei iniţiale, dacă este cazul;

f. creanțele fiscale constatate printr-un act administrativ fiscal contestat, vor fi admise la masa credală și înscrise sub condiție rezolutorie până la finalizarea acțiunii în contencios;

g. creditorul bugetar poate aproba planul de reorganizare în care este propusă reducerea creanței bugetare negarantate, reducere fundamentată de administratorul judiciar în cuprinsul planului, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:

  • măsura de reducere reprezintă modalitatea optimă de recuperare a creanței bugetare negarantate, față de situația intrării debitorului în faliment;
  • debitoarea deține un fond de comerț care să îi permită continuarea activității;
  • măsura de reducere conduce la viabilizarea societății debitoare.

În cazul în care administratorul judiciar propune în planul de reorganizare măsura reducerii creanțelor bugetare negarantate cu până la 50%, creditorul bugetar aprobă planul în situația în care sunt îndeplinite cumulativ criteriile de mai sus și cel puțin un criteriu din următoarele:

  • să rezulte un nivel de cel puțin 50% al obligațiilor fiscale curente datorate pe perioada executării planului de reorganizare față de nivelul mediu anual al acestora înaintea intrării în insolvență;
  • societatea debitoare trebuie să desfășoare o activitate de interes public;
  • societatea debitoare trebuie să desfășoare o activitate strategică într-o anumită ramură economică.

h. dacă debitorul nu se conformează planului sau desfăşurarea activităţii sale aduce pierderi sau se acumulează noi datorii către creditorii din cadrul procedurii, oricare dintre creditori sau administratorul judiciar pot solicita oricând judecătorului-sindic să dispună intrarea în faliment a debitorului. Cererea se judecă de urgenţă şi cu precădere, în maxim 30 de zile de la înregistrarea acesteia la dosarul cauzei;

i. titularul unei creanţe curente, certă, lichidă şi exigibilă mai veche de 60 de zile şi un cuantum peste valoarea-prag, poate solicita, oricând în timpul planului de reorganizare sau după îndeplinirea obligaţiilor de plată asumate în plan, trecerea la faliment. Cererea se judecă de urgenţă şi cu precădere, în maxim 30 de zile de la înregistrarea acesteia la dosarul cauzei. Cererea sa va fi respinsă de către judecătorul-sindic în situaţia în care creanţa nu este datorată, este achitată sau debitoarea încheie o convenţie de plată cu acest creditor.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *