Articole presa

Fondul suveran de dezvoltare și investiții

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 10 octombrie 2018

https://www.mesagerulhunedorean.ro/fondul-suveran-de-dezvoltare-si-investitii/

                Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 29 septembrie 2018, Proiect de Ordonanță de urgență pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil unui fond suveran de dezvoltare și investiții, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Prin proiectul de act normativ se vizează reglementarea cadrului general privind condițiile pe care o societate înființată conform Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerată fond suveran de dezvoltare și investiții.

În cele ce urmează, prezentăm principalele schimbări, ale situației actuale, preconizate odată cu adoptarea acestui act normativ:

a. Un asemenea fond are ca scop atât dezvoltarea şi finanţarea din fonduri proprii şi din fonduri atrase, de proiecte de investiţii rentabile şi sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participare directă ori prin intermediul altor fonduri de investiţii sau al unor societăţi de investiţii, singur sau împreună cu alţi investitori instituţionali sau privaţi, inclusiv prin participarea în parteneriate public-private, cât şi administrarea activelor financiare proprii, în vederea obţinerii de profit.

b. Fondul se constituie ca persoană juridică română ale cărei condiții de organizare și funcționare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului și care se înființează și funcționează ca societate pe acţiuni potrivit Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale acestei ordonanțe de urgență, precum şi a actului constitutiv, fiind deținut în întregime, în mod direct pe toată durata de funcționare, de către Statul român.

c. Prin hotărâre de Guvern se stabilesc: obiectul de activitate și sediul social, autoritatea publică centrală care exercită, în numele Statului român, drepturile şi obligațiile izvorâte din calitatea de acţionar unic al Fondului, valoarea inițială a capitalului social și numărul acțiunilor, pachetele de acțiuni care se transferă cu titlu de aport în natură de Statul român la capitalul social, metodele de evaluare a aportului în natură, durata de funcționare determinată sau nedeterminată, precum și  alte aspecte prevăzute de lege și care vizează organizarea și funcționarea Fondului. Încadrarea companiilor ale căror acțiuni urmează să fac parte din capitalul social al Fondului în categoria societăților  strategice se va efectua prin hotărâre de Guvern, pe baza propunerilor transmise de către autoritățile publice tutelare.

d. Statul poate aporta bunuri mobile și imobile la capitalul social al Fondului. La constituirea acestuia se poate stabili un termen de până la 5 ani pentru efectuarea vărsămintelor aferente aportului în numerar la capitalul social iniţial, fondurile necesare fiind asigurate din bugetul autorității publice centrale care exercită, în numele Statului român, drepturile și obligațiile izvorâte din calitatea de acționar unic si/sau din venituri  din activitatea de privatizare.  Aportul în natură, stabilit prin hotărâre a Guvernului se poate compune și din bunuri mobile și imobile proprietate privată a Statului, acestea trecând din domeniul privat al Statului în proprietatea Fondului la data înmatriculării la registrul comerțului. Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor aduse aport la capitalul social al Fondului, care sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau tranzacționate pe un sistem multilateral de tranzacționare, sunt considerate transferuri directe în sensul legislației pieței de capital.  În cazul în care fondul  preia în portofoliu companii al căror proces de privatizare nu este finalizat, drepturile şi obligaţiile rezultate din contractele de privatizare rămân în contul Statului, prin instituţia publică care a derulat contractul de privatizare, potrivit legislației în domeniul privatizării societăților  sau potrivit actului normativ de aprobare a contractului de privatizare.

e. Strategia Fondului se stabilește de către adunarea generală a acționarilor, în baza unui mandat aprobat în prealabil prin hotărâre de Guvern și este însoțită de un plan de afaceri și de o analiză economico – financiară care să o fundamenteze. Strategia Fondului este corelată cu un set de indicatori de performanță pe termen mediu și lung stabiliți de adunarea generală a acționarilor și va avea în vedere următoarele domenii și activități de dezvoltare: dezvoltarea infrastructurii în România; crearea de locuri de muncă, stimularea inovației și a noilor tehnologii, creșterea capitalului uman pe termen lung, creșterea competitivității economiei românești și alte domenii și activități de dezvoltare care sunt de interes pentru economia națională. Până la aprobarea acestei strategii, Fondul derulează activitățile curente pentru administrarea proiectelor aflate în derulare/ produselor financiare aflate în portofoliu.

f. Administrarea Fondului se face în sistem dualist de către un consiliu de supraveghere şi un directorat, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Primii membri ai Consiliului de Supraveghere se numesc temporar de către acţionar prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care reprezintă Statul ca acționar, iar Consiliul de Supraveghere numește Directoratul, până la numirea noilor membri ai Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului, pe o perioadă care să nu depăşească 18 luni, mandatul organelor de conducere fiind organizarea activităţii Fondului. Numirea primilor membri ai Consiliului de Supraveghere se realizează în baza unui proces de selecţie care are în vedere criteriile prevăzute pentru selecția Consiliului de Supraveghere si a Directoratului .

g. Înstrăinarea sau achiziția de către Fond a unor acţiuni sau alte active aflate în proprietatea Fondului nu este supusă prevederilor OUG nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr.44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici a prevederilor Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare întrucât scopul Fondului nu-l reprezintă activitatea de privatizare, ci efectuarea de investiții financiare în nume și cont propriu, dezvoltarea și finanțarea de proiecte de investiții rentabile și sustenabile, inclusiv prin participarea în parteneriate public – private, precum şi administrarea activelor financiare proprii, în vederea obţinerii de profit. Practic activitatea principală este de efectuare de investiții financiare în nume și cont propriu prin participații la societățile din portofoliu sau la alte societăți, acordarea de împrumuturi, precum și vânzarea/achiziția/menținerea în portofoliul propriu de instrumente financiare în conformitate cu strategia Fondului. Pe de altă parte, Fondul are in activitate administrarea acțiunilor la companiile din portofoliu, și în acest sens urmăreste îmbunătățirea activității companiilor la care este acționar, astfel încât acestea să îndeplinească criteriile economice și de guvernanță pentru a putea fi listate la Bursa de Valori București, ceea ce se reflectă în calitatea activității și în nivelul de dezvoltare al companiei.

h. Se propune ca înstrăinarea sau achiziția de către Fond a unor acţiuni sau alte active aflate în proprietate să se realizeze în condiţii de piaţă, de transparenţă şi de competitivitate, iar decizia de înstrăinare de active și de acțiuni care constituie capitalul social al Fondului să fie luată în conformitate cu strategia Fondului și pe baza unei analize cost/beneficiu privind utilizarea acestei surse de finanțare din înstrăinarea de active/acțiuni pentru implementarea strategiei, numai după epuizarea tuturor celorlalte instrumente de finanțare prevăzute de lege, cu menținerea valorii activului net al Fondului la nivelurile stabilite prin strategia Fondului.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *