Articole presa

Restructurarea obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 04 februarie 2020.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/restructurarea-obligatiilor-bugetare-restante-la-data-de-31-decembrie-2018/

În Monitorul Oficial Nr.648 din 5 august 2019 a fost publicată Ordonanța Guvernului Nr. 6/2019 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale.
Obiectivul actului normativ: crearea unui mecanism alternativ procedurii de acordare a eșalonării la plată, reglementată deja în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, respectiv un mecanism de restructurare a obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018 .
Scopul emiterii actului normativ : revitalizarea și evitarea deschiderii procedurii de insolvență a contribuabililor care au acumulat datorii bugetare în decursul timpului și nu au avut posibilitatea să le achite .
Prin Ordonanța de Urgență Nr. 67/2019 din 19 septembrie 2019 s-au adus modificări și completări Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, acestea vizând: termenul până la care debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa (31 octombrie 2019 față de 30 septembrie 2019); neînceperea sau suspendarea , după caz, a procedurii de executare silită, de la data depunerii notificării, pentru obligațiile bugetare care fac obiectul restructurării; implicații cu privire la achizițiile publice : un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă a depus notificarea privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare .
Pentru a beneficia de restructurarea obligațiilor , debitorul trebuie , printre altele , să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent.
Măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare care pot fi propuse prin planul de restructurare sunt, în sinteză următoarele :
a) înlesniri la plata obligațiilor bugetare – plata eșalonată a obligațiilor bugetare principale, precum și amânarea la plată a accesoriilor și/sau a unei cote din obligațiile bugetare principale, în vederea anulării;
b) conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare principale;
c) stingerea obligațiilor bugetare principale prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului;
d) anularea unor obligații bugetare principale – pentru maxim 50% din totalul acestora .

Solicitarea de restructurare se poate depune în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a
Ordonanței (cel mai tărziu data de 10.02.2020) , sub sancțiunea decăderii .
În Monitorul Oficial nr.72 din 31 ianuarie 2020 a fost publicată Ordonanța Guvernului nr.6 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal , precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare .
Art. III al actului normativ vizează modificări și completări ale Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, dintre care menționăm următoarele :
1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) În scopul revitalizării şi evitării deschiderii procedurii insolvenţei, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepţia instituţiilor publice definite potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a unităţilor administrativ-teritoriale, aflaţi în dificultate financiară şi pentru care există riscul intrării în insolvenţă, îşi pot restructura obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 şi neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum şi obligaţiile bugetare accesorii.”
2. La articolul 1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
„(7) Dispoziţiile prezentului capitol sunt aplicabile şi următorilor debitori:
a) debitorii care pierd eşalonarea la plată întrucât disponibilităţile băneşti ale acestora, previzionate pe perioada de derulare a eşalonării, nu permit susţinerea acesteia;
b) debitorii care au garantate obligaţiile bugetare potrivit art. 210 – 211 şi art. 235 din Codul de procedură fiscală.”
3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa în perioada 8 august – 31 octombrie 2019, precum şi în perioada 1 februarie – 31 martie 2020, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, şi se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent.”
5. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 se poate depune până la 31 iulie 2020, sub sancţiunea decăderii.”

Societatea TVG TAX AUDIT SRL
Societate de consultanță fiscală
Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *