Articole presa

Procedura de mediere între organul fiscal și debitor

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 25 ianuarie 2020.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/procedura-de-mediere-intre-organul-fiscal-si-debitor/

Procedura de mediere, precum și documentele pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare, au fost aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.1757/2019 din 28 iunie 2019.
Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Ghiduri curente, a fost publicată, în data de 10.07.2019, Broșura privind procedura de mediere.
În cele ce urmează prezentăm, în sinteză, principalele informații conținute în Broșura privind procedura de mediere:
Procedura de mediere se aplică debitorilor pentru care a fost demarată procedura de executare silită prin comunicarea somației și care, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, depun la organele fiscale competente o notificare privind intenția de mediere. Pentru persoanele juridice, care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, notificarea se depune de către debitorul care le-a înființat la organul fiscal competent pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate de acesta.
Obiectul procedurii de mediere îl reprezintă obligațiile fiscale, amenzile de orice fel, precum și alte creanțe bugetare, individualizate în somația pentru care a fost depusă notificarea privind intenția de mediere.
Procedura de executare silită se suspendă de la data la care debitorul notifică organul fiscal.
Procedura de mediere constă în:
– clarificarea situației obligațiilor înscrise în somație, dacă respectivul debitor are obiecții cu privire la acestea;
– analiza de către organul fiscal împreună cu debitorul a situației economice și financiare a debitorului în scopul identificării unor soluții optime de stingere a obligațiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.
La întâlnirea organizată de organul fiscal, debitorii se pot prezenta cu orice documente și informații relevante pentru clarificarea obligațiilor fiscale înscrise în somație. În situația în care debitorii notifică organului fiscal intenția de mediere în scopul identificării unor soluții optime de stingere a obligațiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege, în notificare se menționează orice informații relevante privind situația economică și financiară, cum ar fi justificarea stării de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi argumentarea posibilităţii plăţilor într-o anumită perioadă de timp.
Organul fiscal înştiinţează debitorul cu privire la organizarea întâlnirii în vederea realizării procedurii de mediere în maximum două zile de la primirea notificării privind intenţia de mediere. Data organizării întâlnirii nu trebuie să depăşească termenul de 10 zile de la primirea notificării intenţiei de mediere.
Debitorul are obligaţia de a se prezenta la locul, data şi ora stabilite prin Înştiinţarea privind organizarea medierii, iar în situaţia în care acesta nu se poate prezenta, din motive temeinic justificate, împreună cu organul fiscal, poate fixa de comun acord o altă dată şi oră de organizare a întâlnirii, respectându-se termenul de 10 zile de la primirea notificării intenţiei de mediere.
În cazul în care debitorul nu se prezintă la data şi ora stabilite sau nu solicită un alt termen pentru organizarea medierii, organul fiscal consemnează acest fapt într-un proces-verbal, care se comunică debitorului. În acest caz executarea silită se continuă, de îndată, după întocmirea procesului-verbal.
În cadrul medierii, organul fiscal îi prezintă debitorului situaţia fiscală şi îi aduce la cunoştinţă posibilitatea de a solicita înlesnirile la plată prevăzute de lege, precum şi, după caz, prevederile legale referitoare la stingerea obligaţiilor fiscale.
În situaţia în care debitorul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea de înlesniri la plată, acestuia i se aduce la cunoştinţă obligativitatea de a efectua plata în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal privind rezultatul medierii.
În situaţia în care, în cadrul medierii, se constată că debitorul nu poate plăti obligaţiile înscrise în somaţie în termen de 15 zile de la finalizarea medierii, se analizează dacă acesta îndeplineşte condiţiile pentru acordarea înlesnirilor la plată prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sau de alte legi speciale.
În situaţia în care nu este suspendată executarea silită, potrivit legii, iar ca urmare a organizării medierii nu se sting obligaţiile înscrise în somaţie sau nu se solicită înlesnire la plată potrivit legii, măsurile de executare silită se continuă, de îndată, după expirarea termenului de 15 zile de la data întocmirii procesului-verbal privind rezultatul medierii.
În cazul în care, după primirea notificării privind intenţia de mediere, organul fiscal constată că există pericolul ca debitorul să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea, acesta poate dispune instituirea măsurilor asigurătorii, cu respectarea condiţiilor şi procedurilor legale în materie.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanță fiscală
Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *