Articole presa

Destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 11 februarie 2020.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/destinatia-sumei-reprezentand-pana-la-35-din-impozitul-anual-datorat/

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 09.01.2020, Proiect de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare.
Motivul emiterii actului normativ și propunerile proiectului de ordin se regăsesc în referatul de aprobare, astfel:
Prin Legea nr.30/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare au fost modificate dispozițiile privind direcționarea unei sume din impozitul anual pe venit pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private.

Modificările legislative au vizat, în principal, următoarele aspecte:
a) modificarea procentului din impozitul pe venit utilizat la calculul sumei pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult;
b) posibilitatea virării sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pe venit către entităţile nonprofit/unităţile de cult care figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzute la art.25 alin.(4^1) din Codul fiscal;
c) exercitarea opțiunii privind susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, prin formularul 230 și pentru următoarele categorii de venituri:
• venituri din activităţi independente/activități agricole, impuse pe bază de normă de venit;
• venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
• venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
• venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.
În prezent, formularul 230 se utilizează doar de contribuabili care realizează venituri din salarii și/sau din pensii.
d) posibilitatea exercitării opțiunii privind virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat pentru aceiaşi beneficiari pentru o perioadă de cel mult 2 ani.
Astfel, distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat poate fi solicitată prin cerere pentru aceiaşi beneficiari pentru o perioadă de cel mult 2 ani şi va putea fi reînnoită după expirarea perioadei respective.
Având în vedere modificările legislative menționate, prin proiectul de ordin se propun următoarele:
1. aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii;
2. aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în procesul de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private:
• 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” și „Anexa nr….la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”. Anexa se va completa de persoanele fizice care solicită direcționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private;
• Notificare privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, pentru susținerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult;
• Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult;
• 258 ”Decizie privind recuperarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult”;
• 255 “Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private”.

În proiectul de ordin se regăsesc, în principal, următoarele:
− aprobarea „Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii”;
− aprobarea modelului, conţinutului și instrucțiunile de completare a unor formulare.

Prevederile actului normativ se vor aplica pentru direcționarea de către contribuabili a unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pe veniturile realizate începând cu anul 2019, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.
Prin excepție, pentru contribuabilii care au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, din pensii, precum și din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, în perioada 1 ianuarie-31 martie 2019, inclusiv și solicită direcționarea unei sume din impozitul datorat aferent acestei perioade, sunt aplicabile prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.40 din data de 15.01.2019.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanță fiscală
Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *