Articole presa

Declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 18 februarie 2020.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/declararea-livrarilor-prestarilor-si-achizitiilor/

              Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 04.02.2020, Proiect de ordin al președintelui ANAF pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Motivul emiterii actului normativ și propunerile care vizează modificările se regăsesc în referatul de aprobare, astfel:

În vederea realizării măsurilor de prevenire și combatere a evaziunii fiscale, ca obiectiv al Planului de măsuri pentru eficientizarea colectării veniturilor la Bugetul General Consolidat, precum și ca urmare a solicitărilor transmise de Direcția Generală Coordonare Inspecție Fiscală, una dintre acțiunile de întreprins asumate, este reprezentată de introducerea în declarația 394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”, a unei casete în vederea bifării tranzacțiilor cu persoanele afiliate.

Necesitatea cunoașterii tranzacțiilor efectuate pe teritoriul național între persoanele afiliate derivă din faptul că acestea reprezintă un procent semnificativ în totalul tranzacțiilor, activitatea companiilor multinaționale extinzându-se în ultimii ani pe teritoriul României.

Din analiza acțiunilor de inspecție fiscală efectuate, s-a constatat faptul că se întȃlnesc cazuri în care tranzacţiile efectuate între persoane afiliate sunt realizate la un preţ inferior celui de piaţă, în detrimentul afiliaţilor romȃni şi, implicit, a bugetului general consolidat.

În acest context, în vederea extinderii analizei de risc asupra companiilor multinaționale, a fost identificată necesitatea identificării tranzacțiilor derulate pe teritoriul național între persoane afiliate, prin intermediul declarației informative D394.

Astfel, la cartușele C – F din formularul 394, se va solicita precizarea calității de ”Persoană afiliată”, definită conform art.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin bifarea casetelor corespunzătoare (DA/NU) pentru fiecare furnizor / beneficiar al persoanei impozabile înregistrată în scopuri de TVA care depune declarația informativă.

De asemenea, ținând seama de propunerile organelor fiscale teritoriale, în vederea realizării unor corelații între datele declarate în decontul de TVA și cele din formularul D394, au fost introduse informații privind achizițiile de la agricultorii înscriși în Registrul agricultorilor, care aplică regimul special, precum și compensația în cotă forfetară aferentă, conform prevederilor art.315^1 din Codul fiscal.

Totodată, la cartușul I – ”Alte informații”, se va introduce punctul 8, cu precizarea că, în situația în care persoana impozabilă a desfășurat în perioada de raportare operațiuni taxabile de la persoane afiliate, se vor completa în mod automat, pe baza informațiilor cuprinse în listele de detaliu din cartușele C – F, următoarele:

– numărul total de persoane afiliate (CUI-uri/CNP-uri unice);

– valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate către persoane afiliate, valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii de la persoane afiliate (cu excepția operațiunilor de tip N sau NA) și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);

– valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii de la persoane afiliate neînregistrate în scopuri de TVA (lit.D – tip operațiune N), cu excepția achizițiilor de bunuri și servicii de la persoane afiliate neînregistrate în scopuri de TVA care aplică regimul special pentru agricultori;

– valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii de la persoane afiliate neînregistrate în scopuri de TVA care aplică regimul special pentru agricultori (lit.D – tip operațiune NA).

Dintre instrucțiunile de depunere și completare a formularului (394) ”Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA” prezentăm următoarele:

  1. Declarația se completează și se depune de către:                                                                                                                                            a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România pentru care persoana obligată la plata taxei este furnizorul/prestatorul conform art. 307 alin. (1) sau (7) din Codul fiscal sau beneficiarul conform art. 331 din Codul fiscal. Declarația se depune pentru orice operațiune taxabilă în România pentru care, conform titlului VII din Codul fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum și pentru operațiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.

Declarația trebuie să conțină facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă mențiunea „taxare inversă” sau „TVA la încasare”, indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA.

De asemenea, în declarație se înscriu, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România, următoarele informații:

– baza impozabilă și TVA aferente facturilor emise prin autofacturare conform lit. I pct. 2 din anexa nr. 1 la ordin;

– valoarea totală a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate și bonurile fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) și (21) din Codul fiscal, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;

-valoarea totală a documentelor emise pentru livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care nu există obligația emiterii unei facturi și nici a bonului fiscal.

b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează achiziții de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv 278 din Codul fiscal, inclusiv achizițiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) și (6) și art. 331 din Codul fiscal, indiferent de data la care intervine exigibilitatea taxei.

Nu se înscriu achizițiile intracomunitare de bunuri și servicii pentru care există obligativitatea înscrierii în declarația 390.

Declarația trebuie să conțină facturile care au fost primite în perioada de raportare, indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA, inclusiv cele care au înscrisă mențiunea „taxare inversă” sau „TVA la încasare”, precum și borderourile de achiziții de bunuri, filele din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul achizițiilor efectuate de la persoane fizice, contracte încheiate cu persoane fizice și/sau alte documente.

De asemenea, în declarație se înscrie valoarea totală a facturilor simplificate și a bonurilor fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) și (21) din Codul fiscal, dacă au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

  1. Declarația se depune la organul fiscal competent până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, declarate pentru depunerea decontului (luna, trimestrul etc.), inclusiv dacă în această perioadă nu au fost realizate operațiuni de natura celor care fac obiectul declarației. În cazul în care perioada de raportare este luna calendaristică, termenul de depunere a declarației pentru luna ianuarie, este până la data de 28, respectiv 29 februarie.
  2. În cazul în care, după depunerea declarației, persoana impozabilă constată existența unor omisiuni/erori în datele declarate, aceasta trebuie să depună o nouă declarație corect completată cu operațiunile care necesită modificarea și/sau operațiunile care nu au fost declarate, declarație care înlocuiește declarația informativă depusă inițial. Nu vor face obiectul redepunerii declarației, facturile primite de persoana impozabilă în altă perioadă de raportare față de data emiterii acestora de către furnizori
  3. Declarația se depune în format electronic sub forma unui fișier PDF, care are atașat un fișier XML, a cărui structură este disponibilă pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

4.1. Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe portalul e- România. Pentru depunerea declarației, plătitorul trebuie să dețină un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

4.2. Declarația se poate depune și în format electronic, însoțită de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnată și ștampilată, conform legii. Declarația în format electronic, însoțită de formularul listat, semnat și ștampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poștă cu confirmare de primire.

  1. Declarația se completează/validează cu ajutorul programelor de asistență. Programele de asistență sunt puse la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul ANAF, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *