Articole presa

Repartizarea trimestrială a profitului, distribuirea opțional trimestrială a dividendelor în cursul exercițiului financiar

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 18 iulie 2018

https://www.mesagerulhunedorean.ro/repartizarea-trimestriala-a-profitului-distribuirea-optional-trimestriala-a-dividendelor-in-cursul-exercitiului-financiar-2/

                 În continuarea materialului publicat în data de 06.06.2018, prezentăm forma finală a măsurilor adoptate privitor la repartizarea trimestrială a profitului și, respectiv a distribuirii opțional trimestrială a dividendelor către acționari sau asociați, în cursul exercițiului financiar.

Astfel, în Monitorul Oficial nr.595/12.07.2018 a fost publicată Legea nr.165/2018 din 10.07.2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990, precum și modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

Principalele modificări și completări ale actelor normative menționate mai sus vizează următoarele:

  1. Legea contabilităţii nr. 82/1991:

Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate şi se reflectă în situaţiile financiare interimare drept creanţe faţă de acţionari, respectiv asociaţi.

Repartizarea trimestrială a profitului către acţionari sau asociaţi se poate efectua opţional, în cursul exerciţiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate şi sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate şi sume depuse în rezerve în conformitate cu cerinţele legale sau statutare, respectiv pe baza situaţiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, după caz.

Regularizarea sumelor repartizate în cursul exerciţiului financiar trebuie să aibă loc după aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate şi plătite în plus în cursul exerciţiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale. Obligaţia de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial, iar conducerea societăţii are obligaţia de a urmări recuperarea acestor sume şi de a dispune măsurile ce se impun în acest scop.

Persoanele care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligaţia să întocmească situaţii financiare interimare.

Situaţiile financiare interimare sunt supuse auditului, în situaţia în care persoanele care le întocmesc au obligaţia de auditare statutară a situaţiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, potrivit legii sau sunt supuse verificării de către cenzori în cazul în care situaţiile financiare anuale fac obiectul verificării de către cenzori, potrivit legii.

              2. Legea societăţilor nr.31/1990:

Dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opţional trimestrial pe baza situaţiilor financiare interimare şi anual, după regularizarea efectuată prin situaţiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se pot plăti în mod opţional trimestrial în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, prin legile speciale, regularizarea diferenţelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situaţiile financiare anuale. Plata diferenţelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare.

În cazul distribuirii parţiale a dividendelor între asociaţi sau acţionari în cursul anului financiar, situaţiile financiare anuale vor evidenţia dividendele atribuite parţial şi vor regulariza diferenţele rezultate, în mod corespunzător.

În cazul în care asociaţii sau acţionarii datorează restituiri de dividende, în urma regularizării operate în situaţiile financiare anuale, acestea se achită societăţii în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale. În caz contrar, asociaţii sau acţionarii datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare.

Dividendele plătite contrar dispoziţiilor legale se restituie, dacă societatea dovedeşte că asociaţii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuia să o cunoască.

                 3. Legea nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei:

Membrii cooperatori au următoarele drepturi:

  • să primească dividende din profitul realizat trimestrial și, respectiv, anual, proporțional cu participarea la capitalul social.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *