Articole presa

GHID privind depunerea în anul 2018 a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, material publicat in cotidianul Mesagerul Hunedoarean in data de 11.07.2018

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 11 iulie 2018.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/ghid-privind-depunerea-in-anul-2018-a-declaratiei-unice-privind-impozitul-pe-venit-si-contributiile-sociale-datorate-de-persoanele-fizice/

            Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a fost publicat un Ghid privind depunerea în anul 2018 a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

În cele ce urmează prezentăm, în sinteză, conținutul acestuia privitor la persoanele fizice cu rezidență fiscală în România:

  1. PERSOANELE CARE AU OBLIGAȚIA DEPUNERII FORMULARULUI „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”

Declarația unică se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii.

Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

  1. TERMENUL DE DEPUNERE A DECLARAȚIEI UNICE

Declarația se depune în anul 2018 până la data de 16 iulie, inclusiv.

Declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal și a celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice.

  1. RECTIFICAREA DECLARAȚIEI

Declarația unică poate fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă, ori de câte ori informațiile actuale nu corespund celor din declarația depusă anterior, prin depunerea unei declarații rectificative.

Contribuabilul poate rectifica venitul estimat până la termenul de plată a impozitului datorat, respectiv până la data de 15 martie a anului următor celui de impunere.

  1. COMPLETAREA DECLARAȚIEI UNICE

            4.1. Cap. I „Date privind veniturile realizate în anul 2017”

            4.1.1.1. Persoanele care au obligația completării secțiunii 1 „Date privind veniturile realizate din România în anul 2017”

Secțiunea se completează de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din:

a) activități independente;

b) cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă;

c) activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real;

d) piscicultură și/sau silvicultură;

e) transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;

f) jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker;

g) alte surse, pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației.

Au obligația declarării veniturilor, prin completarea secțiunii și depunerea declarației și persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit.

4.1.1.2. Persoanele care nu au obligația completării secțiunii 1 „Date privind veniturile realizate din România în anul 2017”

Următoarele persoane nu au obligația completării secțiunii:

a) persoanele fizice pentru care impozitul reținut de plătitorii de venituri este final;

b) persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepția persoanelor care au depus declarația privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii;

c) persoanele fizice, care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părți este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real și la sfârșitul anului anterior nu îndeplinesc condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente, pentru care plățile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat și impozitul este final;

d) persoanele fizice în situația rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți pentru care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută;

e) persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din arendă;

f) persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit, a căror impunere este finală.

4.1.3. Secțiunea 3 „Date privind veniturile realizate din străinătate în anul 2017”

            4.1.3.1. Persoanele care au obligația completării secțiunii 3 „Date privind veniturile realizate din străinătate în anul 2017”

Secțiunea se completează de către persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România, cum ar fi:

a) venituri din profesii liberale;

b) venituri din activități de producție, comerț, prestări servicii;

c) venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;

d) venituri din cedarea folosinței bunurilor;

e) venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură;

f) venituri sub formă de dividende;

g) venituri sub formă de dobânzi;

h) venituri din premii;

i) venituri din jocuri de noroc;

j) câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare.

Secțiunea se completează și de către:

a) persoanele fizice care au realizat venituri din pensii din străinătate, în vederea stabilirii contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru luna ianuarie 2017, datorată în România;

b) persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și persoanele fizice care desfășoară activitate salarială în străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri și sunt plătite pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România.

4.1.3.2. Persoanele care nu au obligația completării secțiunii 3 „Date privind veniturile realizate din străinătate în anul 2017”

Nu au obligația completării secțiunii 3 persoanele care realizează veniturile din activități dependente desfășurate în străinătate și plătite de un angajator nerezident. Aceste venituri nu sunt impozabile în România,  nu se declară și nu fac obiectul creditului fiscal extern.

4.2 Cap. II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul 2018”

            4.2.1.1. Subsecțiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real”

Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, supuse impozitului pe venit, pentru care venitul net se determină în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, potrivit legii sau potrivit opțiunii contribuabililor, după caz.

Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit legii, au obligația declarării veniturilor, prin completarea și depunerea declarației.

4.2.2.1. Subsecțiunea 1 „Date privind contribuția de asigurări sociale estimată”

Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) realizează venituri din activități independente (venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii și din profesii liberale) și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri;

b) estimează pentru anul curent venituri nete, norme anuale de venit a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației.

Persoanele fizice care nu se încadrează în condițiile prevăzute la lit. b) mai sus menționată, pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale pentru anul curent, în condițiile prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe țară.

Contribuabilii care în cursul anului fiscal încep să desfășoare o activitate independentă și/sau să realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuală, iar venitul net anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se realiza în anul în curs este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal sunt obligați să completeze subsecțiunea în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

4.2.2.2. Subsecțiunea 2 „Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată”

Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care estimează, pentru anul curent, venituri a căror valoare cumulată, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, este cel puțin egală cu nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației.

În situația în care persoanele fizice estimează un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, acestea pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în aceleași condiții ca persoanele mai sus menționate.

  1. BONIFICAȚII

În anul 2018 se acordă următoarele bonificații:

– Pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță până la 15 iulie 2018 inclusiv, se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul net anual plătit.

– Pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit anual estimat plătit integral până la 15 decembrie 2018 inclusiv. Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul net anual estimat plătit.

În cazul în care condițiile prevăzute mai sus sunt îndeplinite cumulativ se aplică ambele bonificații.

Aceste bonificații se aplică corespunzător și pentru contribuțiile sociale datorate potrivit legii.

Conținutul în detaliu al Ghidului poate fi consultat pe site-ul www.anaf.ro.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *