Articole presa

Reglementari privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Material publicat in cotidianul Mesagerul Hunedorean in data de 23 ianuarie 2018

http://www.mesagerulhunedorean.ro/reglementari-privind-concediile-si-indemnizatiile-de-asigurari-sociale-de-sanatate/

            In Monitorul Oficial nr. 31 din data de 12 ianuarie 2018 a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/ 1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. Prevederile actului normativ se aplică de la data publicării.

Normele de aplicare a OUG nr. 158/2005 au fost înlocuite cu un nou set de reglementari care fac parte integrantă din Ordinul comun nr.15/2018/1311/2017.

Următoarele categorii de persoane fizice sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate:

a) persoanele fizice, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, care realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum şi alte venituri asimilate salariilor de la persoane fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;

b) persoanele fizice care realizează în România veniturile prevăzute la lit. a), de la angajatori din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;

c) persoanele fizice care realizează în România veniturile prevăzute la lit. a), de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;

d) persoanele fizice care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, potrivit legii;

e) persoanele fizice care nu se încadrează în categoriile de persoane prevăzute la lit. a) – d) şi care se pot asigura pe baza contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzut la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate şi soţia/soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fără a fi înregistrată/înregistrat în registrul comerţului şi autorizată/autorizat să funcţioneze ea însăşi/el însuşi ca titular al întreprinderii individuale/persoană fizică autorizată sau fără a fi salariată/salariat, participă în mod obişnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, îndeplinind fie aceleaşi sarcini, fie sarcini complementare, dacă titularul/persoana fizică autorizată este asigurat/asigurată potrivit celor prezentate mai sus.

În luna decembrie 2017, prin intrarea în vigoare a OUG nr.99/2017, s-a introdus posibilitatea de a încheia un contract de asigurare facultativă pentru concedii şi indemnizaţii medicale. Începand cu data intrării în vigoare a prevederilor OUG nr.99/2017, orice persoană fizică se poate asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, chiar dacă nu este angajată sau şomeră, pe bază de contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

Până la data de 31 decembrie 2017, persoanele fizice interesate trebuiau să se înregistreze ca asiguraţi în sistem pentru concedii şi indemnizaţii medicale pe bază de declaraţie de asigurare.

Odată cu intrarea în vigoare a noilor Norme de aplicare a OUG nr. 158/2005, prevăzute în Ordinul comun nr. 15/2018/1311/2017, a fost reglementat modul de încheiere a contractelor de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

Concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate la care au dreptul asiguraţii, sunt:

a) concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii;

b) concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;

c) concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate;

d) concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav;

e) concedii medicale şi indemnizaţii de risc maternal.

Conform Normelor, contractul de asigurare trebuie încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate la care sunt luate în evidenţă respectivele persoane, iar contribuţia la sănătate trebuie plătită lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează.

Modelul şi conţinutul contractului sunt prevăzute în Anexa nr.2 din Normele de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr.158/2005 prevăzute în Ordinul comun.

La modificarea elementelor care au stat la baza încheierii contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii este obligatorie încheierea unui act adiţional la contract, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 din Norme, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia modificării respective. Actul adiţional la contract produce efecte pentru viitor începând cu data înregistrării acestuia şi are acelaşi regim juridic ca şi contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute este de şase luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

În cazul în care angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, drepturile care s-au născut anterior ivirii acestor situaţii se achită din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate cu care medicul de familie al asiguratului are încheiată convenţie.

Asiguraţii au obligaţia de a înştiinţa plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate cu privire la apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi datele de identificare, respectiv numele medicului curant şi unitatea în care funcţionează acesta – în termen de 24 ore de la data acordării concediului medical.

Indemnizaţiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data la care persoanele erau în drept să le solicite.

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, la care se datorează contribuţia de 1%, este stabilit de persoana interesată (venitul lunar pentru care se optează plata contribuţiei este un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi nici mai mare decât valoarea a de 12 ori a acestuia).

Contractul de asigurare încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate, conform Normelor de aplicare a OUG nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, prevăd că acesta încetează în următoarele cazuri:

– la data la care expiră perioada pentru care a fost încheiat;

– la data la care asiguratul dobândeşte calitatea de persoană asigurată pentru concedii şi indemnizaţii medicale în temeiul legii (spre exemplu: devine salariată);

– la iniţiativa asiguratului cu o notificare prealabilă de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului-limită de plată a contribuţiei la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

– la iniţiativa Casei de Asigurări de Sănătate (asiguratorului), dacă asiguratul nu achită contribuţia la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe o perioadă de două luni consecutive; în acest caz contractul încetează începând cu luna următoare celei până la care s-a plătit contribuţia.

Societatea TVG TAX S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *