Articole presa

Regimul/tratamentul fiscal aplicabil sponsorizărilor

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 09 aprilie 2019

https://www.mesagerulhunedorean.ro/regimul-tratamentul-fiscal-aplicabil-sponsorizarilor/

             Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României nr.291 din 30 martie 2018, s-au adus modificări și completări Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Cu privire la regimul/tratamentul fiscal aplicat sponsorizărilor, completările Codului fiscal au vizat, în principal, următoarele:

  1. La articolul 42, după alineatul (2) s-a introdus un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) ”Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private au obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, precum şi, după caz, aferentă anului în care se aplică prevederile art. 25 alin. (4) lit. i), până la termenele prevăzute la alin. (1) şi (2). Modelul şi conţinutul declaraţiei informative se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.”

Arătăm, totodată, cu referire la termenele de depunere a declarației informative, că prevederile art.42 alin.(1) și (2) reglementează următoarele:

(1) ”Contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art. 41 alin. (5) lit. a) şi b), alin. (16) şi (17), care depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la termenele prevăzute în cadrul acestor alineate.

(2) Contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv, până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la închiderea anului fiscal modificat, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art. 41 alin. (5) lit. a) şi b), alin. (16) şi (17), care depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la termenele prevăzute în cadrul acestor alineate.”

  1. La articolul 56, după alineatul (1) s-au introdus patru noi alineate, alineatele (1^1– 1^4), cu următorul cuprins:

„(1^1) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

(1^2) Sumele care nu sunt scăzute potrivit prevederilor alin. (1^1) din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

(1^3) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, potrivit alin. (1^1), precum şi, după caz, aferentă anului în care se aplică prevederile alin. (1^2). Modelul şi conţinutul declaraţiei informative se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

(1^4) Declaraţia informativă prevăzută la alin. (1^3) se depune până la următoarele termene:

a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;

b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare primului trimestru pentru care datorează impozit pe profit, în situaţiile prevăzute la art. 48 alin. (3^1) şi art. 52; microîntreprinderile care exercită opţiunea prevăzută la art. 48 alin. (3^1) sau depăşesc limita veniturilor, conform art. 52, în primul trimestru al anului fiscal, nu au obligaţia depunerii declaraţiei informative privind beneficiarii sponsorizărilor;

c) până la termenele prevăzute la alin. (3) şi (4), după caz.”

            Prin Legea nr.30/2019 din 10 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României nr.44 din 17 ianuarie 2019, s-a aprobat Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25 din 29 martie 2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare, cu următoarele modificări și completări ale Codului fiscal cu privire la regimul/tratamentul fiscal aplicat sponsorizărilor:

  1. La articolul 25 alineatul (4), litera i) s-a modificat și are următorul cuprins:                                                                             i) ”cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:                                    1.valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;                   2.valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

În cazul sponsorizărilor efectuate către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de prezenta literă, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit alin. (4^1).

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.”

  1. La articolul 25, după alineatul (4) s-a introdus un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:

(4^1) ”Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se organizează de A.N.A.F., astfel cum se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. Registrul este public şi se afişează pe site-ul A.N.A.F. Înscrierea în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează pe baza solicitării entităţii, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiţii:

a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;

b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;

c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;

d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;

e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.”

3. La articolul 56, alineatul (1^1) s-a modificat și are următorul cuprins:

(1^1) ”Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art.25 alin.(4^1), scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.”

  1. La articolul 56, litera b) a alineatului (1^4) s-a modificat și are următorul cuprins:                                                   b) ”până la data de 25 inclusiv a lunii următoare primului trimestru pentru care datorează impozit pe profit, în situaţiile prevăzute la art. 48 alin. (3^1) şi art. 52; microîntreprinderile care exercită opţiunea prevăzută la art. 48 alin. (3^1) sau depăşesc limita veniturilor, conform art. 52, în primul trimestru al anului fiscal, nu au obligaţia depunerii declaraţiei informative privind beneficiarii sponsorizărilor.”

Prin derogare de la prevederile art.4 din Legea nr.227/2015 privind Cdoul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, reglementările, Legii nr.30/2019, precizate la pct.2 și 4 de mai sus au intrat în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, iar reglementările precizate la pct.1 și 3 de mai sus au intrat în vigoare începând cu 1 aprilie 2019.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *