Articole presa

Modificări în soluționarea contestaților formulate de contribuabili

Material publicat in cotidianul Mesagerul Hunedorean in data de 02 aprilie 2019

https://www.mesagerulhunedorean.ro/modificari-in-solutionarea-contestatiilor-formulate-de-contribuabili/

           Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 26.03.2019, Proiectului Ordonanței de urgență a Guvernului privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Motivul emiterii actului normativ, privitor la reglementările soluționării contestațiilor, este conținut în Nota de fundamentare, astfel:

  • potrivit reglementărilor actuale, soluţionarea contestaţiilor depuse de contribuabili pentru actele administrative emise de organele fiscale centrale sunt soluţionate tot de Agenția Națională de Administrare Fiscală prin structurile sale subordonate;
  • această stare de fapt și de drept creează premisele afectării principiului obiectivitățiii în soluţionarea contestațiilor generând, în același timp, diminuarea încrederii contribuabilului în sistemul recursului grațios;
  • Agenția Națională de Administrare Fiscală se află în poziția de a impune sarcina fiscală ce revine fiecărui contribuabil cât și sarcina de a-și cenzura propriile decizii de impunere sau acte emise în procedurile de stabilire a creanțelor fiscale;
  • odată emisă decizia de soluționare a contestației aceasta este definitivă în sistemul administrativ, ceea ce înseamnă că decizia nu mai poate fi revocată chiar dacă se constată că aceasta nu este fundamentată sau dacă anterior ori ulterior emiterii deciziei de soluționare a contestatiei s-a pronunţat o hotărâre judecătorească de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, fie pe calea hotărârii interpretative sau a recursului în interesul legii, prin care se adoptă o soluție diferită de cea din decizia de soluționare a contestației, respectiv o hotârâre CJUE care în mod evident, se poate aplica în cadrul soluţionării contestaţiei administrative.

Modificările și completările aduse, prin proiectul Ordonanței de urgență a Guvernului, Legii nr.207/2015 privind Codul procedură fiscală – referitor la soluționarea contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și împotriva altor acte administrative fiscale emise de organul fiscal central, vizează, în principal, următoarele:

  1. Art.270, Termenul de depunere a contestației, alin.(3):
  • reglementarea actuală: ” În cazul în care competenţa de soluţionare nu aparţine organului emitent al actului administrativ fiscal atacat, contestaţia se înaintează de către acesta, în termen de 5 zile de la înregistrare, organului de soluţionare competent.”
  • reglementarea modificată prin proiectul de OUG: ” Organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat întocmește dosarul contestaţiei, precum şi referatul cu propuneri de soluţionare și le înaintează, în termen de cel mult 5 zile de la data primirii, organului de soluționare competent.”
  1. Art.272, Organul competent:

             – reglementarea modificată prin proiectul de OUG: ”(1) Contestaţiile formulate împotriva titlurilor de creanță precum și împotriva altor acte administrative fiscale emise de organul fiscal central se soluţionează de către structura specializată de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

(2) Activitatea de soluționare a contestațiilor se realizează de către structura specializată  din cadrul Ministerului Finanțelor Publice atât la nivel central, cât și la nivel teritorial.

(3) Competența și atribuțiile structurii specializate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice si a structurilor teritoriale de soluționare a contestațiilor se stabilesc prin ordinul ministrului finanțelor publice.

(4) Contestaţiile formulate împotriva actelor administrative fiscale emise de organele fiscale locale se soluţionează de către aceste organe fiscale.

(5) Contestaţiile formulate împotriva actelor administrative fiscale emise de alte autorităţi publice care, potrivit legii, administrează creanţe fiscale se soluţionează de către aceste autorităţi.”

  1. Art.274, Forma și conținutul deciziei de soluționare a contestației, alin.(5):

reglementarea actuală: ”Decizia se semnează de către conducătorul structurii de soluţionare a contestaţiei ori conducătorul organului fiscal emitent al actului administrativ atacat sau de înlocuitorii acestora, după caz.”

reglementarea modifică prin proiectul de OUG: ”Decizia se semnează de către conducătorul structurii de soluţionare a contestaţiei sau de persoana cu funcție de conducere împuternicită de acesta, după caz.”

  1. După articolul 281 se introduce un nou articol 2811 Revocarea deciziei de soluționare

(1) Decizia emisă în soluționarea contestației poate fi revocată, de către organul emitent, la cererea contribuabilului/plătitorului, în următoarele situații:

a) nu s-a avut în vedere aplicarea la speţă a anumitor dispoziții legale care ar fi schimbat fundamental soluția adoptată;

b) ulterior emiterii deciziei de către structura de soluționare a contestației se emite o decizie de către Comisia fiscală centrală care oferă o altă interpretare dispozițiilor legale incidente speței;

c) anterior sau ulterior emiterii deciziei de către structura de soluționare a contestației se adoptă o hotărâre judecătorească a Înaltei Curți de Casație și Justiție a României fie în interpretare fie un recurs în interesul legii care dictează o anumită practică judiciară pentru problematica supusă analizei diferită de cea din decizia de soluționare a contestației;

d) anterior sau ulterior emiterii deciziei de către structura de soluționare a contestației se adoptă o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene care, în mod evident, este contrară deciziei din soluţionare a contestaţiei administrative.

(2) Cererea prevăzută la alin (1) poate fi depusă:

a) în cazul deciziilor de soluționare a contestațiilor prin care s-a formulat acțiune în contencios administrativ până la data la care instanţa judecătorească de fond soluționează litigiul;

b) în cazul deciziilor de soluționare a contestațiilor prin care nu s-a formulat acțiune în contencios administrativ în termen de un an de la data comunicării deciziei de soluționare, chiar dacă obligația fiscală a fost stinsă.

(3) Cererea de revocare se soluționează prin decizie de admitere sau respingere. Împotriva deciziei de respingere se poate formula, acțiune la secția de contencios administrativ a tribunalului competent.”

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *