Articole presa

Auditul statutar al situațiilor financiare anuale

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean in data de 26 martie 2019

https://www.mesagerulhunedorean.ro/auditul-statutar-al-situatiilor-financiare-anuale/

 

A. Aplicabilitate

            Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale sunt conținute în Anexa 1 a OMFP nr.10/2019 din 03 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Cu referire la auditul statutar al situațiilor financiare anuale, la pct.2.6. alin.(3) și alin.(4) din Anexă sunt prevăzute următoarele:

2.6.(3) ”Entităţile mijlocii şi mari, precum şi entităţile de interes public întocmesc situaţii financiare anuale în structura prevăzută la pct. 21 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Respectivele situaţii financiare anuale fac obiectul auditului statutar.”

2.6. (4) ”Sunt supuse, de asemenea, auditului entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 16.000.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Obligaţia de auditare pentru entităţile prevăzute la prezentul alineat se aplică atunci când acestea depăşesc limitele respective în două exerciţii financiare consecutive.”

În acest sens, menționăm și prevederile art.160 și ale art.1601 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, astfel:

Art. 160 (1) ”Situaţiile financiare ale societăţilor supuse obligaţiei legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari – persoane fizice sau persoane juridice -, în condiţiile prevăzute de lege.”

(1^1) ”Societăţile pe acţiuni care optează, în temeiul art. 153, pentru sistemul dualist de administrare sunt supuse auditului financiar.”

(1^2) ”Societăţile pe acţiuni ale căror situaţii financiare sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau opţiunii, în acest sens, a acţionarilor pot să nu aplice prevederile art. 159 alin. (1), hotărârea în acest sens fiind luată de adunarea generală a acţionarilor.”

(2) ”Societăţile ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau hotărârii acţionarilor, vor organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.”

(3) ”La societăţile ale căror situaţii financiare anuale nu sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar, adunarea generală ordinară a acţionarilor va hotărî contractarea auditului financiar sau numirea cenzorilor, după caz.”

Art. 160^1 ”Consiliul de administraţie, respectiv directoratul, înregistrează la registrul comerţului orice schimbare a cenzorilor, respectiv auditorilor financiari.”

Auditul statutar al situațiilor financiare anuale este reglementat de Legea nr.162/2017 din 06 iulie 2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative.

Cu referire la contractele de audit statutar și comitetele de audit, la art.62, numirea auditorilor financiari sau a firmelor de audit, respectiv la art.65 din lege, comitetul de audit, sunt prevăzute următoarele:

Art.62 (1) ”Auditorul financiar sau firma de audit este numită de adunarea generală a acţionarilor sau a asociaţilor entităţii auditate. Auditul statutar se efectuează în temeiul contractului de audit statutar care se încheie în formă scrisă, după data numirii auditorului financiar sau firmei de audit de adunarea generală a acţionarilor sau a asociaţilor entităţii auditate.”

Art.62 (2) ”Se interzice orice clauză contractuală prin care se restricţionează, la anumite categorii sau liste de auditori financiari sau firme de audit, posibilitatea adunării generale a acţionarilor sau a asociaţilor entităţii auditate de a desemna în temeiul alin. (1) un anumit auditor financiar sau firmă de audit pentru a efectua auditul statutar al entităţii respective. Orice astfel de clauze existente sunt nule.”

Art.65(1) ”Entităţile de interes public trebuie să aibă un comitet de audit, potrivit legii.”

Art.65(2) ”Comitetul de audit trebuie să fie un comitet independent sau un comitet al consiliului de administraţie sau de supraveghere al entităţii auditate. Acesta este alcătuit din membri neexecutivi ai consiliului de administraţie sau de supraveghere al entităţii auditate şi/sau din membrii desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor entităţii auditate sau, pentru entităţile care nu au acţionari sau asociaţi, de un organism echivalent.”

Art.65(3) ”Cel puţin un membru al comitetului de audit trebuie să deţină competenţe în domeniul contabilităţii şi auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective.”

Potrivit prevederilor art.65 alin.(7) din lege, pentru entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditul statutar este prevăzută și obligația să organizeze și să asigure exercitarea activității de audit intern, potrivit cadrului legal.

În acest sens, amintim art.20 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/1999 din 1 iunie 1999 privind activitatea de audit financiar, după cum urmează:

Art. 20 (1) ”Entităţile ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar sunt obligate să organizeze şi să asigure exercitarea activităţii de audit intern, potrivit legii.”

B. Răspunderea contravențională

În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) lit.b) din Lege nr.162/2017, constituie contravenții următoarele fapte:

b) încălcarea de către entităţile auditate a prevederilor art. 62 alin. (2) şi art. 65 alin. (1) şi (7).

Contravenţiilor prevăzute la alin. (1), precizate mai sus, se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele stabilite prin ordin al preşedintelui ASPAAS (Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar).

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *