Articole presa

Regimul obligațiilor fiscale declarate și neachitate începând cu data de 21 martie 2020 – 3

Material publicat în cotidianul ”Mesagerul Hunedorean” în data de 17 noiembrie 2020.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/regimul-obligatiilor-fiscale-declarate-si-neachitate-incepand-cu-data-de-21-martie-2020-3/

 

Așa după cum am prezentat în ediția din data de 28.10. 2020, luând în considerare necesitatea atât a susținerii resurselor financiare ale contribuabililor/plătitorilor, cât și a asigurării încasării unor sume certe și periodice la bugetul general consolidat, în ședința Guvernului din data de 22 octombrie 2020 a fost adoptată Ordonanța de urgență Nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene ( act normativ publicat în Monitorul Oficial Nr. 988 din 26 octombrie 2020).

              Măsura fiscală prevăzută la art.24 din alin.(1) din actul normativ oferă contribuabililor /plătitorilor posibilitatea de a-și gestiona, integral, încasările/disponibilitățile bănești, în scopul desfășurării/menținerii activității acestora, până cel mai târziu la data de 25 decembrie 2020 inclusiv .

Astfel, contribuabilii/plătitorii beneficiază de facilitatea de amânare/suspendare la plată a obligațiilor bugetare/fiscale, respectiv de a nu plăti obligațiile bugetare/fiscale declarate începând cu data de 21 martie 2020 până cel târziu la data de 25 decembrie 2020 inclusiv .

Pentru aceste obligații bugetare/fiscale , Ordonanța de urgență reglementează și măsuri fiscal-bugetare cu privire la instituirea posibilității acordării eșalonărilor la plată – prezentate, succint, în ediția din data de 28.10.2020.

Totodată, actul normativ a reglementat ca Procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență .

              Astfel, pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 11.11.2020, în vederea aprobării potrivit prevederilor art.13 din Ordonanța de urgență, Proiectul de Ordin pentru aprobarea procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr.90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a docmentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central .

               Procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central reglementează, în principal, următoarele :

               Procedura se aplică obligațiilor fiscale principale și accesorii administrate de organul fiscal central , a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru care debitorii pot depune cereri de eșalonare la plată.

                 Eşalonarea la plată se acordă de către organul fiscal, pe o perioadă de cel mult 12 luni, prin emiterea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, la care se anexează graficul de plată care cuprinde rate lunare, în funcție de numărul de luni de eșalonare la plată aprobat. Perioada de eşalonare la plată acordată nu poate fi mai mare decât perioada de eşalonare la plată solicitată de debitor.

  1. Dispoziţii privind cererea de acordare a eşalonării la plată

                Eşalonările la plată a obligaţiilor fiscale se solicită de către debitor în baza unei cereri depusă la organul fiscal până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.

În cazul în care debitorul optează pentru plata diferențiată a ratelor de eșalonare, acesta menționează în cerere propunerea de grafic, care va cuprinde, pentru fiecare rată, procentul care poate fi achitat din obligațiile fiscale principale și accesorii, respectiv:

a) cel puțin 5% din cuantumul obligațiilor fiscale ce pot fi eşalonate la plată, pentru jumătate din perioada de eșalonare solicitată;

b) diferența de procent se împarte în mod egal pentru fiecare rată de eşalonare, pentru următoarele luni rămase din propunerea de grafic.

În situația în care perioada de eșalonare la plată solicitată cuprinde un număr impar de luni de eșalonare, numărul de luni se rotunjește în plus.

              2. Eliberarea certificatului de atestare fiscală

După primirea cererii, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, organul fiscal emite, concomitent, următoarele documente:

a) deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobanzi și penalități de întârziere/penalitate de nedeclarare;

b) certificatul de atestare fiscală;

c) referatul de verificare a conditiilor de acordare/modificare/menținere a eșalonării la plată ;

d) decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale sau decizia de respingere, după caz ;

e) decizia de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare, după caz .

              3. Conţinutul certificatului de atestare fiscală

Prin derogare de la prevederile art. 158 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, certificatul de atestare fiscală cuprinde obligaţiile fiscale existente în sold la data eliberării acestuia.

Certificatul de atestare fiscală cuprinde 4 secţiuni:

a) secţiunea A “Obligaţii fiscale existente în evidenţa organului fiscal”;

b) secţiunea B “Obligaţii fiscale care nu pot face obiectul eșalonărilor la plată”;

c) secţiunea C “Obligaţii fiscale nete ce pot face obiectul eșalonărilor la plată”;

d) secțiuneaD „Obligațiile fiscale ce constituie motiv de respingere a cererii de eșalonare la plată”.

           4. Procedura de soluționare a cererii de acordare a eșalonării la plată

În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art.1 alin.(6)-(9) din ordonanța de urgență, organul fiscal emite decizia de eșalonarela plată a obligațiilor fiscale, la care se anexează graficul de eșalonare, precum și, după caz, decizia de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare.

Graficul de eșalonare cuprinde rate de eşalonare, reprezentând obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii eşalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioadaeşalonării la plată, după caz. Cuantumul obligaţiilor fiscale eşalonate la plată se împarte în mod egal pentru fiecare rată de eşalonare.

Prin excepţie pentru debitorul care propune prin cererea de acordare a eşalonării la plată un grafic, ratele de eşalonare la plată trebuie să fie în primele 6 luni de cel puţin 5% din cuantumul obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, la care se adaugă dobânda pe perioada eşalonării la plată calculată de organul fiscal, iar în următoarele luni debitorul trebuie să achite restul obligaţiilor fiscale, proporţional cu lunile pentru care a fost acordată eşalonarea la plată.

Termenul de plată a ratelor de eşalonare este data de 15 a fiecărei luni. Prima rată din graficul de eşalonare la plată are termenul de plată data de 15 a lunii următoare emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.

                 5. Condiţii de menţinere a valabilităţii eșalonărilor la plată

Eșalonarea la plată acordată îşi menţine valabilitatea în cazul respectării condiţiilor prevăzute la art.4, art.5 alin. (7) și art. 10 alin.(2) din ordonanța de urgență.

                  6.  Finalizarea eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale

În situaţia în care sumele eşalonate la plată au fost stinse în totalitate şi au fost respectate condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (7) şi la art. 10 alin. (2) din ordonanța de urgență, organul fiscal emite în două exemplare decizia de finalizare a eşalonării la platăa obligaţiilor fiscale .

După finalizarea eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, penalitatea de nedeclarare amânată la plată se reduce cu 75%.

Diferenţa de penalităţi de nedeclarare în cotă de 25% se achită în termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală .

                   7. Pierderea valabilităţii eşalonării la plată

În cazul în care se constată neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (7) şi la art. 10 alin. (2) din ordonanța de urgență, organul fiscal va emite, în termen de cel mult 30 de zile de la data nerespectării condiţiei, în două exemplare, decizia de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi, după caz, decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de nedeclarare.

                   8. Menţinerea valabilităţii eşalonării la plată la cererea debitorului

Pentru menţinerea unei eşalonări a cărei valabilitate a fost pierdută, debitorul depune o cerere la organul fiscal.

În vederea soluţionării cererii, organul fiscal eliberează, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la datadepunerii cererii, concomitent, următoarele documente:

a) deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobanzi și penalități de întârziere/penalitate de nedeclarare;

b) certificatul de atestare fiscală;

c) referatul de verificare a conditiilor de acordare/modificare/menținere a eșalonării la plată , caz în care verifică condiţiile de menţinere a valabilităţii esalonarii la plată;

d) decizia de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată,împreună cu un nou grafic de eşalonare la plată , cu păstrarea perioadei de eşalonare rămase din eşalonarea aprobată iniţial, sau decizia de respingere, după caz. Prin păstrarea perioadei de eşalonare se înţelegenumărul de luni rămas din eşalonarea aprobată iniţial, fără a se lua în considerare numărul de luni aferent perioadei în care aceasta şi-a pierdut valabilitatea;

e) decizia de menţinere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de nedeclarare, după caz .

               9. Modificarea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale/a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare

În situaţia în care ulterior emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi/sau a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare, după caz, se sting anticipat mai mult de 3 rate din graficul de eşalonare la plată, potrivit prevederilor art. 207 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal emite, din oficiu, o decizie de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.

Organul fiscal emite şi comunică decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale împreună cu un nou grafic de eşalonare la plată, care face parte integrantă din aceasta, cu păstrarea perioadei de eşalonare rămase din eşalonarea aprobată iniţial sau modificarea  acesteia, dupa caz.  Prin modificarea perioadei de eşalonare se înţelege că organul fiscal poate aproba, la cererea debitorului, eșalonarea pe o perioada de cel mult 12 luni de la data emiterii deciziei de modificare a deciziei de eşalonare la plată.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *