Articole presa

Info fiscal

Material publicat în cotidianul ”Mesagerul Hunedorean” în data de 10 noiembrie 2020.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/info-fiscal/

Vă informăm că au fost publicate, în perioada 04-06 noiembrie 2020, următoarele acte normative, cu incidență în materie fiscală:

 1. Legea nr. 230 din 4 noiembrie 2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 1030 din 4 noiembrie 2020.
 2. Legea nr. 238 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial nr. 1041 din 6 noiembrie 2020.
 3. Legea nr. 239 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 1041 din 6 noiembrie 2020.
 4. Legea nr. 241 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 1041 din 6 noiembrie 2020.
 5. Legea nr.242 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial nr. 1041 din 6 noiembrie 2020).

În cele ce urmează, prezentăm, succint, principalele reglementări conținute în aceste acte normative:

 1. Prin LEGEA nr. 230/2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal au fost modificate:
 • 456 alin. (4): „Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.” Anterior, condiția era ca respectivele clădiri să fie utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%;
 • 464 alin. (4): „Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.”

Prevederile legii vor intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021.

2. Prin LEGEA nr.238/2020 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 s-a modificat art. 28 alin. (2): „Ministerul Finanţelor Publice poate stabili întocmirea şi depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare sau a unor raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar, doar de către persoanele care au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro la sfârşitul exerciţiului financiar precedent.”

Anterior acestei modificări, Legea contabilității nu prevedea nici un prag legat de cifra de afaceri. Ministerul Finanțelor Publice prin ordin, stabilea în fiecare an, pentru raportările contabile la 30 iunie, un plafon minim al cifrei de afaceri (ex. doar  agenții economici cu o cifră de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 220.000 lei au fost obligați să depună raportările contabile la data de 30 iunie 2020).

 1. Prin LEGEA nr.239/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal s-a stabilit un regim fiscal mai favorabil pentru cheltuielile privind funcţionarea unităţilor de educaţie timpurie (0-6 ani) aflate în administrarea contribuabilului sau privind sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaţilor în unităţi de educaţie timpurie aflate în unităţi care oferă servicii de educaţie timpurie, conform legislaţiei în vigoare. Aceste cheltuieli nu vor fi deductibile la determinarea profitului, dar contribuabilul va putea scădea aceste cheltuieli cu educația timpurie din impozitul pe profit datorat în limita a 1.500 lei/lună pentru fiecare copil (regulă similară cu cea aplicată cheltuielilor cu sponsorizarea). În cazul în care suma depăşeşte impozitul pe profit datorat, diferenţa va fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate.

Totodată, s-a reglementat faptul că și cheltuielile efectuate cu organizarea și desfășurarea învățământului dual preuniversitar și universitar sunt deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal (anterior era doar învățământul profesional și tehnic). Mijloacele fixe și investițiile aferente acestor activități se vor putea amortiza din punct de vedere fiscal, în mod corespunzător.

De asemenea, au fost stabilite ca fiind neimpozabile cu impozit pe venit „bursele, premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecţie şi altele asemenea primite de elevi pe parcursul învăţământului profesional şi tehnic şi elevi/studenţi pe parcursul învăţământului dual preuniversitar/universitar (prevedere nou introdusă), potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale”.

Pentru stabilirea venitului net anual din activități independente „sunt cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic şi învăţământului dual preuniversitar şi universitar (prevedere nou introdusă), în conformitate cu reglementările legale din domeniul educaţiei naţionale, cu excepţia cheltuielilor cu amortizarea care sunt deductibile potrivit prevederilor alin. (4) lit. d).”

Totodată, a fost introdusă o nouă categorie de venituri neimpozabile din perspectiva impozitului pe veniturile din salarii: “v) sumele plătite de angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaţilor.”

 1. Prin LEGEA nr.241/2020 pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal s-a modificat modul de calcul al impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice. Astfel, impozitul se va calcula prin însumarea:

a) impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457;

b) impozitului determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, indicată prin declaraţie pe propria răspundere, şi cu condiţia ca cheltuielile cu utilităţile să nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, prin aplicarea cotei stabilite conform art. 458 asupra valorii impozabile stabilite conform art. 457, fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevăzute la art. 458 alin. (1).

Până la această dată, legislația a prevăzut că, în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform art. 458.

Prevederile legii vor intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021.

 1. Prin LEGEA nr.242/2020 pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-a stabilit faptul că unitățile administrativ-teritoriale vor putea angaja zilieri pentru toate domeniile prevăzute de lege, având calitatea de beneficiar de lucrări.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *