Articole presa

Regimul obligațiilor fiscale declarate și neachitate începând cu data de 21 martie 2020 (4)

Material publicat în cotidianul ”Mesagerul Hunedorean” în data de 24 noiembrie 2020.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/regimul-obligatiilor-fiscale-declarate-si-neachitate-incepand-cu-data-de-21-martie-2020-4/

În continuarea/completarea materialului pe această temă, prezentat în ediția din data de 18.11.2020, cu privire la Procedura pentru acordarea eșalonării la plată simplificate, precizăm următoarele :

În Monitorul Oficial nr. 1104 din data de 19 noiembrie 2020, a fost publicat Ordinul președintelui A.N.A.F. nr. 3896/2020 prin care a fost aprobată procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, în formă simplificată.
Modelul cererii de eșalonare la plată este prevăzut în Anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central și poate fi descărcat pe pagina de internet a A.N.A.F., accesând pentru notificare – link-ul http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/C_OPANAF_3896_2020.pdf

Contribuabilii persoane fizice și juridice pot accesa eșalonarea la plată simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență.

Pentru a accesa eșalonarea la plată simplificată nu este necesar să se constituie garanții, ci trebuie doar îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
           a) să depună o cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, se poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
          b) să nu înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În cazul în care, la data stării de urgenţă se înregistrează astfel de obligaţii fiscale restante, acestea trebuie stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

         c) să nu fie în procedura falimentului;

         d) să nu fie în dizolvare;

         e) să fie depuse toate declarațiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

          f) să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală.

Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.
Pe perioada eșalonării la plată se pot depune două cereri de modificare a eșalonării la plată – în situația în care se dorește includerea în eșalonare a obligațiilor care constituie condiție de plată, precum și două cereri de menținere a valabilității eșalonării la plată – în cazul în care a fost pierdută valabilitatea eșalonării la plată, ca urmare a neîndeplinirii conditiilor.

Cererea de eșalonare la plată se soluționează în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii acesteia. La cerere nu se anexează alte documente, în afara propunerii de grafic de eșalonare și nici nu este necesară constituirea de garanții.

Totodată , așa cum am arătat în materialul prezentat în ediția din data de 23.09.2020, pentru obligațiile fiscale datorate și neachitate contribuabilii pot beneficia de :

           1.Eşalonarea la plată conform Codului de procedura fiscală:

Orice categorie de contribuabil poate accesa eşalonarea la plată, pe o perioadă de cel mult ani, respectiv:

               a) pe cel mult 6 luni, în situaţia în care nu deţine garanţii;

               b) pe cel mult 12 luni, în situaţia în care se încadrează în categoria contribuabililor cu risc fiscal mic ;

              c) pe cel mult 5 ani, în situaţia în care deţine garanţii, chiar şi insuficiente.

Odată cu această eşalonare se poate acorda şi amânarea la plată până la finalizarea eşalonării, a dobânzilor şi/sau a penalităţilor de întârziere, în vederea anulării, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege. Pentru anularea accesoriilor, contribuabilul trebuie să se încadreze într-una una dintre următoarele situaţii:

             a) obligaţiile fiscale eşalonate la plată, precum şi cele care fac obiectul amânării la plată, să nu fie mai mari de 5.000 lei în cazul persoanelor fizice şi, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice;

            b) să constituie garanţii, în situaţia în care obligaţiile fiscale eşalonate la plată, precum şi cele  care fac obiectul amânării la plată, sunt peste plafoanele menţionate la lit. a);

            c) să se încadreze în categoria contribuabililor cu risc fiscal mic, caz în care trebuie să constituie  garanţii în valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul eşalonării la plată şi amânării la plată în vederea anulării.

Pentru a beneficia de eşalonare la plată, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

             a) să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare la plată. Aceste situaţii se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori a altor informaţii şi/sau documente relevante, prezentate de contribuabil sau deţinute de organul fiscal;

            b) să aibă constituită garanţie;

           c) să nu se afle în procedura insolvenţei;

           d) să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;

           e) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiţia se consideră îndeplinită.

Pe lângă condiţiile mai sus menţionate, contribuabilul trebuie să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiţie trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală şi se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal.

2. Anularea obligaţiilor de plată accesorii:

Pentru a beneficia de anularea unor obligaţii bugetare accesorii, aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, trebuie îndeplinite cumulativ, de către contribuabil, următoarele condiţii:

            a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv;

            b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

            c) să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii  cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

            d) să depună cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) – c), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

De asemenea, se poate beneficia de anularea obligaţiilor accesorii aferente şi următoarelor obligaţiilor bugetare principale:

           a) cele stabilite prin declaraţii rectificative, în condiţiile art. X din OUG nr. 69/2020;

           b) cele cu termene de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv şi stinse până la această dată, în condiţiile art. XI din OUG nr. 69/2020;

           c) cele stabilite prin decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale aflată în derulare la data de 14 mai 2020, în condiţiile art. XII din OUG nr. 69/2020;

          d) cele eşalonate la plată potrivit Codului de procedură fiscală, în condiţiile art. XVI din OUG nr. 69/2020.

Pentru amânarea la plată, în vederea protejării la stingere, a obligaţiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării, se poate depune notificare la organul fiscal competent prin care se manifestă intenţia de a beneficia de anularea accesoriilor, până la depunerea cererii de anulare.

3. Restructurarea obligatiilor bugetare:

Această măsură fiscală poate fi accesată de către debitori, persoane juridice de drept public sau  privat şi constă în restructurarea obligaţiilor bugetare restante la data de 31 iulie 2020, pe o perioada de maximum 7 ani, cu posibilitatea anularii obligatiilor de plată accesorii. De asemenea, se poate beneficia de  anularea a maximum 50% din obligatiile bugetare principale dacă se achită până la data depunerii cererii, maximum 15% din obligaţiile bugetare principale datorate.

Pentru a beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, contribuabilul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

              a) să nu îndeplinească condiţiile pentru a beneficia de eşalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;

             b) să prezinte un plan de restructurare şi un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;

             c) să nu se afle în procedura insolvenţei la data emiterii deciziei de aprobare a restructurării  obligaţiilor bugetare. În cazul în care vă aflați în procedura insolvenţei şi doreşte restructurarea obligaţiilor bugetare puteți notifica organul fiscal cu privire la intenția dumneavoastră, cu condiţia ca până la data emiterii deciziei de aprobare a cererii de restructurare să ieșiți din această procedură;

              d) să nu se afle în dizolvare;

              e) să aibă îndeplinite obligaţiile declarative, potrivit vectorului fiscal, la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

              f) să îndeplinească testul creditorului privat prudent.

În situatia în care contribuabilul intenţionează să beneficieze de restructurarea obligaţiilor bugetare, poate depune  la organul fiscal o notificare în acest sens, până la data de 31 martie 2021, iar cererea de restructurare a obligaţiilor bugetare se poate depune până la data de 30 iunie 2021.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *