Articole presa

Procedura de evidențiere și plată a sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 15 decembrie 2021

https://www.mesagerulhunedorean.ro/procedura-de-evidentiere-si-plata-a-sumelor-reprezentand-tva-datorata-de-contribuabilii-care-utilizeaza-regimurile-speciale/

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 8 decembrie 2021, Proiect de ordin pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanţelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin proiectul actului normativ se propune reglementarea, atât în situația în care România este stat membru de consum, următoarelor proceduri:

1. Procedura de evidenţiere şi plată a sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale ;

2. Procedura de restituire a sumelor reprezentând TVA plătită în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale.

În ceea ce privește evidențierea, plata și restituirea TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale, procedurile mai sus prevăzute reglementează în principal următoarele aspecte:

a) În situația în care România este stat membru de înregistrare evidența fiscală se ține în numai euro, distribuirea sumelor încasate în contul deschis în euro la o bancă comercială către statele membre de consum se face până în data de 20 a lunii următoare încasării acestora. În regulamentele Uniunii Europene care reglementează regimurile speciale de TVA se prevede faptul că, după notificarea de către statul membru de consum, a contribuabililor care nu au efectuat plata TVA, aceasta se plătește direct statului membru de consum. În acest sens, întrucât aceste regulamente nu conțin precizări exprese referitoare la nedistribuirea sumelor reprezentând TVA încasate de statul membru de identificare după data efectuării distribuirii către statele membre de consum, prin procedură se dorește reglementarea faptului că, în situația în care România, ca stat membru de înregistrare, încasează sume în contul în euro după data distribuirii TVA, acestea nu se restituie contribuabililor ci se distribuie statelor membre de consum. În ceea ce privește restituirea TVA achitată în plus față de sumele declarate ori rezultată din corecția declarației speciale de TVA cu diminuare de sumă, aceasta se efectuează de către organul fiscal competent numai în situația în care sumele solicitate de contribuabili nu au fost încă distribuite statelor membre de consum.

b)În situația în care România este stat membru de consum, evidența fiscală a TVA cuvenită României se ține atât în euro, cât și în lei, actele administrativ-fiscale și notificările emise de către organul fiscal competent, se comunică contribuabilului care aplică regimurile speciale, la adresa de e-mail menționată de acesta în declarația de începere a activității, utilizând aplicația informatică realizată de Centrul Național pentru Informații Financiare, iar recuperarea sumelor reprezentând TVA de la contribuabilii care utilizează regimurile speciale, se realizează de organul fiscal competent utilizând modelele de acte de executare existente în legislația națională, cu menționarea sumelor în euro, în cuprinsul acestora. Referitor la restituirea TVA , acesta se face în euro, potrivit prevederilor art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

În cele ce urmează, prezentăm, în sinteză,  principalele reglementări avute în vedere cu  privire la Procedura de evidențiere și plată a sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabili care utilizează regimurile speciale:

 

A. Dispoziţii generale

1. Contribuabilii care utilizează regimurile speciale prevăzute de art. 314, art. 315 şi art. 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligația să completeze și să depună la organul fiscal competent o declarație specială de TVA, prin mijloace electronice puse la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală, pe pagina proprie de internet.

2. Contribuabilii care utilizează regimurile speciale, au obligaţia de a achita TVA declarată potrivit pct. 1, inclusiv obligațiile fiscale accesorii calculate de România ca stat membru de consum, într-un cont special deschis, în euro, la o bancă comercială, până la termenul limită de declarare a taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 alin.(11), art. 315 alin. (13) și art. 315^2 alin. (23) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Contul în care se achită TVA declarată este cel indicat de organul fiscal competent prin intermediul recipisei care atestă validarea declarației speciale depusă de contribuabil potrivit pct.1.

3. Contribuabilii prevăzuţi la pct.1 au obligaţia de a înscrie pe documentul de plată numărul unic de referinţă alocat în momentul depunerii fiecărei declaraţii speciale de TVA, format din codul de ţară, codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare special potrivit art. 314 alin. (4), art. 315^2 (11) și alin. (13) din Codul fiscal, după caz, şi perioada de declarare.

 

4. Organul fiscal competent organizează, pentru fiecare contribuabil care utilizează regimurile speciale, o evidenţă specială a taxei pe valoarea adaugată declarată prin declarația prevăzută la pct. 1. În acest scop, organul fiscal competent utilizează o aplicaţie informatică realizată de Centrul Național pentru Informații Financiare.

B. Procedura de evidență și plată a sumelor reprezentând TVA în situația în care România este stat membru de înregistrare

5. Taxa pe valoarea adăugată datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale se înregistrează, în euro, în evidența specială organizată potrivit pct. 4.

6. Contribuabilii care utilizează regimurile speciale, plătesc taxa datorată, în euro, în contul prevăzut la pct.2, astfel:

a) până la sfârșitul următoarei luni de după încheierea fiecărui trimestru calendaristic, în care au fost prestate servicii, vânzări intracomunitare de bunuri la distanță sau livrări de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări, conform art. 314 și art. 315 din Codul fiscal;

b) până la sfârșitul următoarei luni de după încheierea perioadei fiscale acoperite de declarație pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe potrivit art. 315^2 din Codul fiscal.

7. După preluarea informațiilor în evidența specială privind taxa pe valoarea adăugată declarată prin declarația specială prevăzută la pct. 1 și încasată în contul prevăzut la pct. 2, organul fiscal competent transferă sumele încasate, pentru fiecare stat membru de consum potrivit declarațiilor speciale depuse de contribuabili, în termen de cel mult 20 de zile de la sfârșitul lunii în care au fost încasate aceste sume. În acest sens, organul fiscal competent întocmește un referat, la care atașează dispoziția de plată externă pentru fiecare transfer către statele membre de consum.

8. Organul fiscal competent notifică contribuabilii care nu achită TVA aferentăregimurilor speciale, în termen de maxim 10 zile de la împlinirea termenului prevăzut la pct.6. Notificarea ulterioară pentru neplata TVA și măsurile luate pentru colectarea TVA sunt în responsabilitatea statelor membre de consum.

9. Contribuabilul care utilizează regimurile speciale și care a fost notificat de statulmembru de consum potrivit pct. 8, are obligația plății TVA restantă direct statului membru de consum.

10. După termenul prevăzut la pct. 7, orice sumă reprezentând TVA încasată încontul prevăzut la pct.2 se transferă fiecărui stat membru de consum potrivit declarațiilor speciale depuse de contribuabili, organul fiscal competent întocmind în acest sens câte o dispoziție de plată externă.

11. Obligația stabilirii și calculării oricăror dobânzi, penalități sau altor taxe pentruneplata TVA la termenul prevăzut la pct. 6, revine fiecărui stat membru de consum, conform prevederilor legislației naționale a acestui stat.

12. În situația în care România primește o cerere de recuperare în conformitate cudispozițiile Directivei Consiliului 2010/24/UE, privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de impozite, taxe şi alte măsuri, în care sunt înscrise creanțe reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale, organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

13. Pentru recuperarea sumelor reprezentând TVA și accesorii aferente de la contribuabilii care utilizează regimurile speciale, organul fiscal competent începe executarea silită folosind modelele de acte de executare existente în legislația națională, cu menționarea sumelor în euro, în cuprinsul acestora.

C. Procedura de evidență și plată a sumelor reprezentând TVA în situația în care România este stat membru de consum

14. În situaţia în care România este stat membru de consum, evidenţa taxei pevaloarea adăugată se organizează de organul fiscal competent, pentru fiecare contribuabil care aplică regimurile speciale, în euro şi în lei, prevederile pct.4 aplicându-se în mod corespunzător.

15. Sumele reprezentând TVA datorate de contribuabilii care au ales ca statmembru de înregistrare alt stat membru al Uniunii Europene, se virează de către statele membre de înregistrare în contul prevăzut la pct.2.

16. În termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor prevăzute la pct.15,după conversia în lei, acestea se virează din contul prevăzut la pct.2 în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.10.01.06 “TVA aferent serviciilor și vânzărilor la distanță transferat statului membru de consum de către statele membre de înregistrare”deschis în lei la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, codificat cu codul de identificare fiscală al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti. Conversia sumelor virate de către statele membre de înregistrare potrivit pct.15, se efectuează la cursul negociat cu banca la care este deschis contul prevăzut la pct. 2, valabil pentru ziua în care s-a efectuat plata în acest cont.

17. În situaţia în care contribuabilul care aplică regimurile speciale nu efectueazăplata TVA sau o efectuează cu întârziere, se calculează obligaţii fiscale accesorii pentru neachitarea TVA la termenul prevăzut la pct. 6, potrivit prevederilor art. 173-174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare şi întreprind măsurile necesare pentru colectarea acestora potrivit legii.

18. Obligațiile fiscale accesorii calculate și comunicate contribuabililor care utilizează regimurile speciale se virează din contul prevăzut la pct. 2 în contul de venituri la bugetul de stat 20.A.10.03.00  ”Obligații fiscale accesorii aferente TVA” deschis în lei la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, codificat cu codul de identificare fiscală al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.

19. În vederea recuperării TVA de plată și a obligațiilor fiscale accesorii aferente, de la contribuabilii care utilizează regimurile speciale, organul fiscal competent procedează la formularea unei cereri de asistență reciprocă la recuperare în conformitate cu prevederile Titlului X Capitolul II „Asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *