Articole presa

Competența de administrare a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 10 ianuarie 2022

https://www.mesagerulhunedorean.ro/competenta-de-administrare-a-obligatiilor-fiscale-datorate-de-persoanele-fizice-care-desfasoara-activitati-economice-in-mod-independent-sau-exercita-profesii-libere/

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, transparență decizională , a fost publicat, în data de 16 decembrie 2021, Proiect de ordin al președintelui ANAF privind competența de administrare obligațiilor fiscale datorate de  persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod   independent sau exercită profesii libere

În cele ce urmează, prezentăm, în sinteză, principalele reglementări conținute în Procedura de administrare a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere:

1.Organul fiscal competent în administrarea obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, este organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit în conformitate cu dispozițiile art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.

2.În cazul modificării domiciliului fiscal al persoanei fizice, competența de administrare a obligațiilor fiscale datorate de către persoanele fizice care desfășoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, se modifică cu data modificării domiciliului fiscal al persoanei fizice.

 Procedura de înregistrare și administrare a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. 

A. Procedura de înregistrare fiscală

1.Competența pentru înregistrarea fiscală a persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere care solicită înregistrarea fiscală ulterior datei de 01 ianuarie 2022 revine organului fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.

2.1. Competența pentru înregistrarea fiscală inițială a sediilor secundare cu minimum 5 angajaţi pentru respectivul sediu secundar, pentru care persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere au obligaţia să solicite înregistrarea fiscală ca plătitori de impozit pe venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, revine organului fiscal central în a cărui rază teritorială se află sediul secundar.

2.2. Competența pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate de sediile secundare cu minimum 5 angajaţi pentru respectivul sediu secundar, pentru care contribuabilii au obligaţia să solicite înregistrarea fiscală ca plătitori de impozit pe venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, revine organului fiscal în a cărui evidență fiscală se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit în conformitate cu dispozițiile art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.

3.Persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere declară sediile secundare cu mai puțin de 5 angajați la organul fiscal în a cărui evidență fiscală se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit în conformitate cu dispozițiile art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.

B. Obligații declarative  

Începând cu anul 2022, declarațiile de impunere și declarațiile informative ale persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere se depun la organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit în conformitate cu dispozițiile art. 31 alin. (1) lit.a) din Codul de procedură fiscală.

C. Procedura de plată a obligațiilor fiscale

1.Plata obligaţiilor fiscale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, inclusiv a impozitului pe venitul din salarii aferent activităţii sediilor secundare, se efectuează de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent  sau exercită profesii libere și/sausediile secundare ale acestora, după caz,  la unitatea trezoreriei statului care deservește organul fiscal competent.

2.În situaţia în care o persoană fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere efectuează plata impozitului pe veniturile din salarii datorat de sediul său secundar, documentele de plată se întocmesc distinct și cuprind în mod obligatoriu şi următoarele informaţii:

a) codul de identificare fiscală şi denumirea persoanei care face plata, respectiv persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care a înfiinţat sediul secundar – în calitate de plătitor;

b) codul de identificare fiscală al sediului secundar pentru care se face plata – în calitate de beneficiar.

 

D. Procedura de control fiscal la persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere

1.Activitatea de control fiscal se desfăşoară în baza prevederilor titlului VI „Controlul fiscal” din Codul de procedură fiscală.

2.1  Acţiunile de control fiscal la persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere se efectuează de către personalul cu atribuţii de inspecţie fiscală din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit legii.

2.2 Prin excepţie de la prevederile de mai sus, în baza prevederilor art. 120 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, se pot efectua acţiuni de control fiscal la persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi de către alte structuri de inspecţie fiscală, prin delegare de competenţă.

3.1 Acţiunile de inspecție fiscală pentru care au fost comunicate avize de inspecţie fiscală în vederea efectuării inspecţiei fiscale la persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi care nu au fost începute până la termenul de predare-primire a dosarului fiscal la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de acestea, se efectuează de organele de inspecţie fiscală care au emis avizele de inspecție fiscală, care solicită, până la data de începere a inspecției fiscale, delegare de competență de la organul fiscal care deține competența de administrare a contribuabilului și către care a fost predat dosarul fiscal al acestuia. Acțiunea de inspecție fiscală va fi începută numai după primirea delegării de competență.

3.2 Acțiunile pentru care au fost emise ordine de serviciu, în vederea efectuării controlului inopinat la persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi care nu au fost începute până la termenul de predare-primire a dosarului fiscal la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de acestea, se vor elimina din programul de activitate al structurii care a emis ordinul de serviciu, urmând ca întreaga documentație care a stat la baza deciziei de efectuare a controlului inopinat să fie transmisă, pe baza de proces verbal de predare – primire, către noul organ fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, care urmare analizelor proprii efectuate va decide dacă se mai impune demararea controlului inopinat.

3.3 Acțiunile de verificare documentară, pentru care s-a procedat, până la termenul de predare-primire a dosarului fiscal la noul organ fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, la transmiterea invitației pentru audiere, respectiv s-a realizat audierea contribuabilului, vor fi finalizate de organul fiscal care le-a inițiat. Pentru acțiunile de verificare documentară, pentru care nu s-a transmis invitația pentru audiere, respectiv nu s-a realizat audierea contribuabilului până la termenul menționat mai sus, se va proceda la predarea întregii documentații, pe bază de proces verbal de predare – primire, către noul organ fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, care va analiza documentația primită și va decide în legătură cu inițierea unei noi acțiuni de verificare documentară, prin realizarea acțiunilor și întocmirea documentelor prevăzute de procedura corespunzătoare.

3.4 Actele de control fiscal încheiate în urma acţiunilor de inspecție fiscală, respectiv de verificare documentară, însoţite, după caz, de actul administrativ-fiscal emis, de structurile care vor încheia acțiunile de inspecție fiscală respectiv de verificare documentară, conform celor menționate la 3.1 respectiv pct. 3.3, se transmit organului fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit legii.

4.1 Acţiunile de inspecție fiscală sau de control inopinat începute, conform legii, de către organele de inspecţie fiscală la persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere  şi care nu au fost finalizate până la termenul de predareprimire a dosarului fiscal la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de acestea, se vor finaliza de organele de inspecţie fiscală care le-au iniţiat. În sensul celor precizate, o acțiune de inspecție fiscală sau de control inopinat se consideră începută, dacă echipa de control fiscal s-a prezentat la contribuabilul verificat și a fost stabilită data de începere a inspecției fiscale/controlului inopinat, conform legii.

4.2 Actul de control încheiat în urma acţiunii de inspecție fiscală sau de control inopinat, însoţit, după caz, de actul administrativ-fiscal emis, se va transmite organului fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de  persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit legii.

5. Contestaţiile formulate la actele administrativ-fiscale încheiate conform celor prevăzute la pct. 3 şi 4 se depun la organele fiscale centrale emitente ale actelor administrativ-fiscale contestate. Aceste contestaţii, însoţite de dosarul contestaţiei, precum şi de referatul cu propuneri de soluţionare întocmit de organul fiscal central emitent se vor transmite spre soluţionare organului competent la data depunerii contestaţiei, potrivit legii.

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *