Articole presa

Procedura de evidențiere și plată a sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale (2)

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 13 ianuarie 2022

https://www.mesagerulhunedorean.ro/procedura-de-evidentiere-si-plata-a-sumelor-reprezentand-tva-datorata-de-contribuabilii-care-utilizeaza-regimurile-speciale-2/

 

În completarea materialului publicat anterior, privitor la  Proiect de ordin pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanţelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

În cele ce urmează, prezentăm, în sinteză, principalele reglementări avute în vedere cu privire la Procedura de restituire a sumelor reprezentând  TVA plătită în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale:

          A.Procedura de restituire a TVA plătită în plus de contribuabilii care aplică regimurile speciale în situația în care România este stat membru de înregistrare

1.În situaţia în care contribuabilul depune la Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, o declaraţie de modificare a TVA cu diminuare de sumă, înainte de virarea sumelor cuvenite fiecarui stat membru de consum, organul fiscal competent restituie TVA plătită în plus rezultată ca urmare a rectificării, la cererea contribuabilului, potrivit prevederilor art.168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

1.1.Cererea de restituire poate fi depusă și în mediul electronic la adresa de e-mail pusă la dispoziție de statul roman, ce poate fi identificată accesând link-ul https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/oss_en, la secțiunea Member States OSS Contacts.

2.Restituirea TVA plătită în plus se efectuează numai după compensarea eventualelor obligaţii fiscale datorate de contribuabilul care utilizează regimurile speciale.

3.În vederea constatării compensării TVA plătită în plus cu eventualele obligaţii fiscale datorate de contribuabilul, organul fiscal competent solicită organului fiscal care administrează obligațiile fiscale datorate de contribuabil, comunicarea situaţiei obligaţiilor fiscale pe care le înregistrează contribuabilul ce pot face obiectul compensării.

4.(1) Organul fiscal care administrează obligațiile fiscale datorate de contribuabil transmite organului fiscal competent, în termen de cel mult 10 zile de la data solicitării, informațiile necesare efectuării compensării.

(2) În termen de cel mult 5 zile de la data primirii informațiilor prevăzute la alin. (1),organul fiscal competent va solicita băncii la care este deschis contul special, în euro, efectuarea conversiei, a sumelor reprezentând TVA plătită în plus, în limita obligațiilor fiscale/bugetare ce pot fi compensate. Compensarea cu obligațiile fiscale datorate de contribuabil se realizează de către organul fiscal competent, în funcție de data exigibilității acestora, astfel cum rezultă din informațiile furnizate de organul fiscal care administrează obligațiile fiscale datorate de contribuabil.

(3) Contul de venituri ale bugetului de stat în care se efectuează transferul sumelorîn lei este contul 20.A.10.02.05 “Restituiri de TVA pentru contribuabilii care aplică regimurile speciale, cu privire la serviciile și vânzările la distanță” deschis în lei la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, codificat cu codul de identificare fiscală al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.

5. În termen de cel mult 5 zile de la creditarea contului prevăzut la pct.4 alin. (3), organul fiscal competent întocmește Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale.

6. Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, ca urmare a primirii Deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale, întocmește ordine de plată cu indicarea conturilor bugetare corespunzătoare, iar în rubrica „data debitării” va înscrie data stingerii prin compensare.

7. Eventualele sume reprezentând TVA plătită în plus, rămase după efectuareacompensării, se restituie contribuabilului de către organul fiscal competent, în euro, din contul special deschis la banca comercială.

8. În cazul în care organul fiscal competent constată ca nu sunt îndeplinite condițiile pentru restituirea sumelor solicitate de contribuabil, acesta întocmește un referat prin care menționează motivele care stau la baza respingerii cererii și temeiul legal, precum și Decizia de respingere a cererii de restituire a taxei pe valoare adăugată plătită în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente.

9. În situaţia în care contribubilul depune o declaraţie de modificare de TVA, cu diminuare de sumă, după efectuarea viramentelor de sume cuvenite fiecărui stat membru de consum, restituirea sumei plătite în plus se efectuează de către statele membre de consum direct contribuabilului solicitant.

            B. Procedura de restituire a TVA plătită în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale în situația în care România este stat membru de consum

10. În situaţia în care contribuabilul modifică declaraţia specială de TVA, prin diminuare de sumă, după virarea de către statul membru de înregistrare a sumelor cuvenite României ca stat membru de consum, la cererea contribuabilului, organul fiscal competent restituie acestuia suma reprezentând TVA plătită în plus, rezultată din modificarea declaraţiei speciale de TVA şi virată în contul special deschis, în euro, la o bancă comercială, potrivit prevederilor art.168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

11. Prevederile pct. 10 se aplică în mod corespunzător și în situaţia sumelor încasate în plus față de suma înscrisă în declarația specială de TVA, în contul special deschis, în euro, la o bancă comercială, datorate României ca stat membru de consum.

12. Restituirea TVA se efectuează de către organul fiscal competent în euro.

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *