Articole presa

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 24 septembrie 2019.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/procedura-de-anulare-a-obligatiilor-de-plata-accesorii/

În Monitorul Oficial nr.648 din 5 august 2019 a fost publicată Ordonanța Guvernului nr.6/2019 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale.

Capitolul II din ordonanță conține reglementările privitoare la anularea unor obligații accesorii.

În conformitate cu prevederile Art.37 alin.(2) din actul normativ, ”Procedura de aplicare a Capitolului II se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în cazul obligațiilor bugetare administrate de către organul fiscal central, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a … ordonanței de urgență.”

Astfel, pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 19 septembrie 2019, Proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii și pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.

Anexa nr.1 la proiectul actului normativ prevede Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, conform Cap.II din Ordonanța Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.

În cele ce urmează, prezentăm, în sinteză, principalele prevederi ale Procedurii:

Sfera de aplicare

Procedura se aplică pentru obligaţiile bugetare administrate de organul fiscal central.

Prin obligaţii bugetare administrate de organul fiscal central se înţelege obligaţii fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii sociale, drepturi vamale și alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi obligaţii accesorii aferente acestora, stabilite prin:

a) declaraţii fiscale;

b) decizii de impunere;

c) decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii;

d) orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe, contribuţii sociale, drepturi vamale și alte sume datorate bugetului general consolidat.

Prin obligaţii bugetare administrate de organul fiscal central se înţelege inclusiv obligaţiile bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidenţa organului fiscal central competent în vederea recuperării.

Debitorii ce pot beneficia de facilitățile prevăzute în procedură sunt:

a) debitorii, persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, au obligaţii bugetare principale restante administrate de organul fiscal central sub un milion lei.

b) debitorii, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţiile publice, care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, au obligaţii bugetare principale restante administrate de organul fiscal central de un milion lei sau mai mari.

În categoria debitorilor se includ și următorii debitori:

a) debitorii declarați insolvabili, potrivit legii;

b) persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obligațiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii;

c) debitorii aflați în procedura insolvenței, ori aflați în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare;

d) debitorii care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, înregistrează numai obligații de plată accesorii nestinse aferente obligațiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, denumită în continuare ordonanță, respectiv până la data de 8 august 2019;

e) debitorii cărora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligații bugetare principale scadente până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data de 8 august 2019, indiferent de cuantumul obligațiilor bugetare principale și de data comunicării deciziei de impunere.

Obiectul facilităţilor fiscale

Categoriile de obligaţii de plată accesorii care, potrivit ordonanței, pot face obiectul facilităţilor fiscale sunt următoarele:

a) dobânzi/majorări de întârziere;

b) penalităţi de întârziere/ penalități de nedeclarare/penalități;

c) orice alte obligații de plată accesorii.

Procedura de acordare a amânării la plată

Debitorii îşi exprimă intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit ordonanţei, prin depunerea unei notificări, conform modelului prevăzut în anexa nr.1 la procedură, astfel:

a) la registratura organului fiscal central competent;

b) prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

c) prin intermediul serviciului „Spațiu privat virtual”.

După depunerea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, organul fiscal emite şi comunică debitorului – decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și certificatul de atestare fiscală.

De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, pentru obligaţiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:

a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;

b) nu se efectuează stingerea până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, după caz.

Procedura de acordare a anulării obligaţiilor de plată accesorii

Anularea obligaţiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat organul fiscal, în baza unei cereri de anulare a accesoriilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la procedură, depusă la registratura organului fiscal central competent, comunicată prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau transmisă prin intermediul serviciului „Spațiu privat virtual”. Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condiţiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 16 decembrie 2019 inclusiv.

În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal central:

a) analizează îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Cap. II din ordonanţă;

b) emite și comunică, dacă este cazul, decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii, în vederea actualizării obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;

c) reface evidența fiscală în situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;

d) emite decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *