Articole presa

Stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice

Material publicta în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 01 octombrie 2019.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/stabilirea-din-oficiu-a-impozitului-anual-pe-veniturile-persoanelor-fizice/

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrație Fiscală, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 23 august 2019, Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice este prevăzută în anexa nr.1 și reglementează, în principal, următoarele:

Dispoziţii generale

Nedepunerea declarației de impunere dă dreptul organului fiscal central competent de a stabili din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil/impozitul anual datorat, pe fiecare sursă şi categorie de venit, potrivit art.107 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit se efectuează de către compartimentul cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent,

Stabilirea din oficiu a obligaţiei de plată se efectuează asupra veniturilor impozabile în România, potrivit Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, şi pentru fiecare an fiscal pentru care nu au fost depuse declaraţii de impunere, conform legii.

Stabilirea din oficiu a impozitului anual pe venit se realizează în cadrul perioadei de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale și nu privește perioadele pentru care contribuabilul a fost supus inspecției fiscale.

Cuantumul impozitului pe venit se stabileşte sub rezerva verificării ulterioare, potrivit legii.

Identificarea și notificarea contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative, potrivit legii

Identificarea contribuabililor care au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere, potrivit legii.

Compartimentul de specialitate generează Lista persoanelor fizice care au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere pe baza informaţiilor existente în evidenţa fiscală constituită pe baza datelor declarate de contribuabili, plătitorii de venituri sau intermediarii/societățile de administrare a investiţiilor/ societățile de investiţii autoadministrate după caz, în funcție de natura venitului realizat, precum și din schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și autorități fiscale din străinătate.

Lista va cuprinde persoanele fizice care au realizat, în anul de impunere, următoarele tipuri de venit:

a) activităţi independente pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

b) drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net se stabileşte în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, altele decât cele pentru care impozitul se reţine la sursă;

c) cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

d) cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, cu excepţia veniturilor din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei și pentru care nu s-a exercitat opțiunea pentru stabilirea venitului net anual în sistem real;

e) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

f) silvicultură şi/sau piscicultură;

g) cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, pentru care chiria este exprimată în lei, în condițiile derulării contractului de închiriere în anul de impunere;

h) activități independente, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, în condițiile continuării activității în anul de impunere;

i) cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente, impuse pe baza normelor de venit, în condițiile continuării activității în anul de impunere;

j) transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;

k) venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit;

l) venituri din străinătate, pentru care există obligația depunerii declarației de impunere, potrivit legii.

Lista contribuabililor care nu au depus declarația de impunere

În termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declarațiilor de impunere, compartimentul de specialitate, prin aplicația informatică, emite Lista persoanelor care nu au depus declarația de impunere, prin compararea Listei persoanelor fizice care au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere cu Lista persoanelor fizice care au depus declaraţia de impunere.

Notificarea contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative, potrivit legii

În termen de 15 de zile de la emiterea Listei persoanelor fizice care nu au depus declarația de impunere, compartimentul de specialitate emite și comunică persoanelor din listă Notificarea privind nedepunerea la termen a declarației de impunere, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.3695/2016 pentru aprobarea 6 formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice, cu modificările și completările ulterioare.

Stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei de impunere.

Actualizarea Listei persoanelor fizice care nu au depus declarația de impunere

În termen de 15 de zile de la data comunicării notificărilor privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de impunere, compartimentul de specialitate actualizează Lista contribuabililor care nu au depus declaraţia de impunere, prin eliminarea din aceasta a contribuabililor care, urmare notificării primite, au depus declaraţia de impunere.

Actualizarea listei se realizează zilnic, până la finalizarea procedurii de impunere din oficiu şi comunicarea deciziilor de impunere din oficiu, pentru fiecare an fiscal.

În cazul depunerii declaraţiei de impunere de către un contribuabil pentru care a fost începută procedura de stabilire din oficiu a impozitului anual pe venit, compartimentul de specialitate încetează procedura de impunere din oficiu.

Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit

După parcurgerea etapelor procedurale prezentate mai sus, la sfârşitul fiecărei zile, compartimentul de specialitate generează Lista persoanelor fizice care urmează a fi impuse din oficiu.

Estimarea bazei de impozitare

Estimarea bazei de impozitare se efectuează având în vedere toate datele şi documentele care au relevanţă pentru stabilirea din oficiu a impozitului pe venit, identificându-se acele elemente care sunt cele mai apropiate situaţiei de fapt fiscale.

Stabilirea impozitului anual datorat/ impozitul pe venitul/câștigul net anual datorat

Impozitul anual datorat/ impozitul pe venitul/câștigul net anual datorat se stabilește de organul fiscal prin aplicarea cotei de impozitare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru anul fiscal pentru care se face impunerea din oficiu, asupra bazei de impozitare stabilite de compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal central competent.

În cazul în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere din oficiu, contribuabilul depune declaraţia de impunere privind obligaţiile care au format obiectul acestei decizii, decizia de impunere din oficiu se anulează la data depunerii declaraţiei de impunere.

În situaţia în care, informaţiile şi documentele necesare pentru aplicarea procedurilor de impunere din oficiu nu sunt disponibile, compartimentul de specialitate întocmeşte, pentru fiecare an fiscal, o listă a persoanelor fizice pentru care nu există informațiile necesare impunerii din oficiu .

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *