Articole presa

Procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 28 iulie 2020

https://www.mesagerulhunedorean.ro/procedura-de-anulare-a-obligatiilor-de-plata-accesorii-2/

Potrivit prevederilor Art.XXII alin (1) din actul normativ, Procedura de aplicare a Cap. II, Anularea unor obligaţii accesorii, se aprobă prin ordin al ministrului Finan­ţelor Publice, la propunerea preşedintelui Agen­ţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în cazul obligaţiilor bugetare administrate de către organul fiscal central.
În Monitorul Oficial Nr. 635 din 20 iulie 2020 a fost publicat Ordinul Nr.2100/2020 din 8 iulie 2020 pentru aprobarea Pro­ce­du­rii de anulare a obligaţiilor de plată acce­so­rii (emitent Ministerul Finanţelor Publice).
În cele ce urmează, prezentăm, succint, principalele prevederi ale Procedurii:

1. Sfera de aplicare
Procedura se aplică obligaţiilor bugetare administrate de organul fiscal central, inclusiv organele vamale.
Prin obligaţii bugetare administrate de organul fiscal central se înţelege obligaţii fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii sociale, drepturi vamale şi alte sume datorate bugetului general con­so­lidat, precum şi obligaţii accesorii afe­ren­te acestora, stabilite prin:
a) declaraţii fiscale;
b) decizii de impunere;
c) decizii referitoare la obligaţiile
fiscale accesorii;
d) orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe, contribuţii sociale, drepturi vamale şi alte sume datorate bugetului general consolidat.
Debitorii ce pot beneficia de facilităţile prevăzute în procedură sunt toate cate­go­riile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de pro­prietate, asocieri şi alte entităţi fără perso­na­litate juridică, persoane fizice care des­făşoară activităţi economice în mod inde­pendent sau exercită profesii libere, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţii publice.
În categoria debitorilor se includ şi ur­mătorii debitori:
a) debitorii declaraţi insolvabili, potrivit legii;
b) persoanele cărora li s-a stabilit răs­pun­derea solidară potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fis­cală, cu modificările şi completările ulte­rioare, denumit în continuare Codul de pro­ce­dură fiscală, sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de pre­venire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu mo­dificările şi completările ulterioare, sau po­trivit Legii nr. 85/2006 privind proce­dura insolvenţei, cu modificările şi com­pl­e­tările ulterioare, inclusiv legii penale, pen­tru obligaţiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de atra­gere a răspunderii;
c) debitorii aflaţi în procedura insolvenţei ori aflaţi în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare;
d) debitorii care la data de 31 martie 2020 inclusiv înregistrează numai obligaţii de plată accesorii nestinse aferente obli­gaţiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi com­ple­tarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fis­cal, precum şi pentru instituirea unor mă­suri fiscale, denumită în continuare ordo­nanţă de urgenţă, respectiv până la data de 14 mai 2020;
e) debitorii cărora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligaţii bugetare principale scadente până la data de 31 martie 2020 inclusiv, ca urmare a unei inspecţii fiscale sau a unei verificări a situaţiei fiscale personale în derulare la data de 14 mai 2020, indiferent de data comunicării deciziei de impunere.

1. Obiectul facilităţilor fiscale
Se acordă următoarele facilităţi fiscale:
a) amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică organul fiscal conform art. XIII alin. (1) din ordonanţă de urgenţă;
b) anularea obligaţiilor de plată accesorii.
Categoriile de obligaţii de plată accesorii care, potrivit ordonanţei de urgenţă, pot face obiectul facilităţilor fiscale sunt următoarele:
a) dobânzi/majorări de întârziere;
b) penalităţi de întârziere/penalităţi de nedeclarare/penalităţi;
c) orice alte obligaţii de plată accesorii.

2. Procedura de acordare a amânării la plată

Debitorii îşi exprimă intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit ordonanţei de urgenţă, prin depunerea unei notificări, astfel:
a) la registratura organului fiscal central competent;
b) prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
c) prin intermediul serviciului “Spaţiu privat virtual”.
După primirea notificării , organul fiscal procedează la:
a) analiza îndeplinirii de către debitor a obligaţiilor declarative potrivit vectorului fiscal până la data depunerii notificării. În cazul în care se constată că debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile declarative, organul fiscal îl îndrumă potrivit art. 7 din Codul de procedură fiscală;
b) efectuează stingerile, compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale potrivit art. IX – XII din ordonanţa de urgenţă.
După depunerea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, organul fiscal emite şi comunică debitorului decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi certificatul de atestare fiscală.
După întocmirea procesului-verbal de punere de acord sau în cazul în care debitorul nu solicită clarificarea neconcordanţelor , organul fiscal emite decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, precum şi adresa de sistare temporară, totală sau parţială, a executării silite, adresată instituţiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare şi/sau terţilor popriţi care deţin/datorează sume de bani debitorului, ori, după caz, înştiinţarea de respingere a notificării, dacă debitorul nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele reglementate de prevederile art. IX – XII din ordonanţa de urgenţă.
De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, pentru obligaţiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:
a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;
b) nu se efectuează stingerea până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, după caz.
În situaţia în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, organul fiscal emite şi comunică acestuia decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii .

3. Procedura de acordare a anulării obligaţiilor de plată accesorii
Anularea obligaţiilor de plată accesorii se solicită de către debitori , în baza unei cereri de anulare a obligaţiilor de plată accesorii . Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condiţiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv.
Prin excepţie, în cazul obligaţiilor fiscale prevăzute la art. XII din ordonanţa de urgenţă, cererea de anulare a accesoriilor trebuie depusă după stingerea obligaţiilor fiscale principale individualizate în decizia de impunere emisă ca urmare a inspecţiei fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale, dar nu mai târziu de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere.
Pentru a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii, debitorul poate depune fie o singură cerere pentru toate situaţiile prevăzute la art. IX – XII din ordonanţa de urgenţă, fie câte o cerere pentru fiecare dintre acestea.
Pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. IX lit. b) din ordonanţa de urgenţă, debitorul trebuie să aibă stinse la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.
În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal central:
a) analizează îndeplinirea condiţiilor prevăzute de cap. II din ordonanţa de urgenţă.
b) emite şi comunică, dacă este cazul, decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii, în vederea actualizării obligaţiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
c) reface evidenţa fiscală în situaţia în care au fost stinse obligaţii de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
d) emite decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, sau decizia de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii , după caz.

4. Retragerea notificării/cererii de anulare a accesoriilor
Notificarea poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la organul fiscal.
Cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la organul fiscal. Prin retragerea cererii, debitorul îşi menţine dreptul de a depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acest sens de ordonanţa de urgenţă.

Societatea TVG TAX AUDIT SRL
Societate de consultanţă fiscală
Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *