Articole presa

Instituirea unor noi măsuri de sprijin destinate salariaţilor și angajatorilor – partea I

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedoarean în data de 04 august 2020

https://www.mesagerulhunedorean.ro/instituirea-unor-noi-masuri-de-sprijin-destinate-salariatilor-si-angajatorilor/

Guvernul a adoptat, in şedinţa de vineri-31.07.2020, un nou Proiect Ordonanţă de ur­genţă privind instituirea unor măsuri de spri­jin destinate salariaţilor şi angaja­to­rilor.

În cele ce urmează, vă prezentam prin­cipalele măsuri adoptate:
– în cazul reducerii temporare a activităţii determinată de instituirea stării de urgenţă/ alertă/asediu, în condiţiile legii sau de exis­tenţă unor situaţii excepţionale, an­gajatorul are posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea şi consultarea sindica­tului, a reprezentanţilor salariaţilor sau a salariaţilor, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului;
– prin situaţii excepţionale se înţelege forţa majoră şi/sau evenimentele cu caracter imprevizibil şi provizoriu care determină scă­derea cifrei de afaceri, din luna an­te­ri­oară aplicării măsurii, cu cel puţin 25% faţă de media anului anterior pentru cel puţin 10% din contribuabilii marii şi mijlocii definiţi de le­gislaţia în vigoare;
– măsura se poate aplica la nivel naţional sau sectorial, după caz, la propunerea Mi­nisterului Finanţelor Publice, prin hotărâre a Guvernului care prevede şi durata efectivă, precum şi procedura de aplicare;
– reducerea timpului de muncă se stabi­leşte prin decizia angajatorului, pentru o pe­rioadă de cel puţin 10 de zile lucrătoare con­secutive, angajatorul având obligaţia de st­a­bilire a programului de muncă pentru în­treaga lună. Reducerea timpului de muncă se aplică şi în cazul programului de muncă în ture, precum şi în cazul programului de muncă inegal;
– decizia angajatorului de reducere a tim­pului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile şi drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de aplicarea efec­tivă a măsurii şi se transmite în registrul ge­neral de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară producerii acesteia;
– pe durata reducerii unilaterale a timpului de muncă salariaţii afectaţi de măsură bene­ficiază de o indemnizaţie de 75% din dife­renţa dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat;
– indemnizaţia este suportată de angajator şi se achită la data plăţii salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru şomaj după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea. Procedura de decontare a sumelor se stabileşte prin ho­tărâre a Guvernului.

– nerecuperarea de către angajator de la bu­getul asigurărilor pentru şomaj a in­dem­nizaţiei acordate salariatului nu conferă dreptul angajatorului de a cere restituirea de către salariat a indemnizaţiei respective;

– indemnizaţia este venit asimilat salariului şi supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale, în condiţiile legii;
– pe perioada de aplicabilitate a măsurii este interzisă angajarea de personal pentru pres­tarea unor activităţi similare cu cele prestate de către salariaţii al căror timp de muncă a fost redus, precum şi subcon­trac­tarea de activităţi ce ar putea fi prestate de salariaţii al căror timp de muncă a fost redus;
– pe perioada de aplicabilitate a măsurii sa­lariatul beneficiază de toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă, proporţional cu timpul efectiv lucrat;
– angajatorul poate dispune măsura re­ducerii timpului de muncă şi poate solicita in­demnizaţia dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;
b) reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna an­terioară aplicării măsurii de cel puţin 10% faţă de luna similară din anul anterior.

– măsura nu se aplică:
a) instituţiilor publice;
b) angajatorilor care se află în fali­ment, dizolvare, lichidare sau care au activităţile suspendate sau restricţionate;
c) angajatorilor care sunt înregistraţi în jurisdicţii necooperante în scopuri fiscale.

Societatea TVG TAX AUDIT

Societate de consultanta fiscală
Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *