Articole presa

Instituirea unor noi măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor – partea a II-a

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 11 august 2020.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/instituirea-unor-noi-masuri-de-sprijin-destinate-salariatilor-si-angajatorilor-2/

În completare la materialul prezentat în ediţia din data de 05.08.2020, precizăm că, în Monitorul Oficial nr. 720 din 10 august 2020, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.

În cele ce urmează, prezentăm principalele reglementări conţinute în actul normativ:
– Prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul reducerii temporare a activităţii determinate de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu, în condiţiile legii, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea şi consultarea sindicatului, a reprezentanţilor salariaţilor sau a salariaţilor, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului.
– Reducerea timpului de muncă se stabileşte prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puţin cinci zile lucrătoare consecutive, angajatorul având obligaţia de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună. Reducerea timpului de muncă se aplică şi în cazul programului de muncă în ture, precum şi în cazul programului de muncă inegal.
– Decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile şi drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puţin cinci zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii şi se transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară producerii acesteia.
– Pe durata reducerii timpului de muncă salariaţii afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.
– Indemnizaţia este suportată de angajator şi se achită la data plăţii salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru şomaj după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Procedura de decontare a sumelor, precum şi perioada de aplicare a măsurii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
– În situaţia în care angajatorul nu recuperează indemnizaţia de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, acesta nu are dreptul de a o recupera de la salariat.
– Indemnizaţia reprezintă venit de natură salarială şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale, în condiţiile legii.
– În situaţia în care, în cursul aceleiaşi luni, salariatul obţine atât venituri din salarii, cât şi indemnizaţia, în vederea impozitării, acestea se cumulează, în vederea acordării deducerii personale.
– Pe perioada de aplicabilitate a măsurii sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activităţi identice ori similare cu cele prestate de către salariaţii al căror timp de muncă a fost redus, precum şi subcontractarea de activităţi desfăşurate de salariaţii al căror timp de muncă a fost redus.

– Angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de muncă şi poate solicita decontarea indemnizaţiei dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;
b) reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puţin 10% faţă de luna similară din anul anterior.
– Pe perioada aplicării măsurii, salariaţii afectaţi de această măsură nu pot efectua muncă suplimentară la acelaşi angajator.

– În cazul angajatorilor care aplică măsura, acordarea de bonusuri, precum şi alte adaosuri la salariul de bază pentru structura de management a angajatorului se efectuează după finalizarea perioadei de aplicare a măsurii.
– Până la 31 decembrie 2020, dar nu mai mult de o perioadă de trei luni, la alegerea angajatorului, pentru angajaţii care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la trei luni, se asigură decontarea unei părţi din salariul acordat acestora, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările şi completările ulterioare, aferent perioadei lucrate.
– Angajatorul are obligaţia de a plăti integral contravaloarea muncii prestate în baza contractului individual de muncă pe perioadă determinată, suma reprezentând procentul de 41,5% fiind decontată ulterior de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, denumită în continuare ANOFM.
– Decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumelor se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii, în baza unei proceduri care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
– Pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, se acordă, o singură dată, angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă.
– Suma se acordă, în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31 decembrie 2020, din bugetul asigurărilor de şomaj, prin ANOFM, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie, angajatorilor, pentru angajaţii care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgenţă pentru cel puţin 15 zile lucrătoare.
– Modalitatea de acordare şi categoriile de bunuri ce pot fi achiziţionate se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 10 zile de la publicarea ordonanţei de urgenţă.
– În termen de 30 de zile de la acordarea sumei, angajatorul are obligaţia de a transmite ANOFM documente justificative referitoare la achiziţia categoriilor de bunuri stabilite prin ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale.
Prevederile ordonanţei de urgenţă nu se aplică următoarelor categorii de angajatori:
a) instituţii publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
b) angajatorii care se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activităţile suspendate, potrivit legii;
c) angajatorii care sunt înregistraţi în jurisdicţii necooperante în scopuri fiscale.
Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: office@tvgtax.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *