Articole presa

Măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 18 august 2020.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/instituirea-unor-noi-masuri-de-sprijin-destinate-salariatilor-si-angajatorilor-3/

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Pu­blice, Transparenţă decizională, a fost publi­cat, în data de 13.08.2020, Proiect Ordonanţa de urgenţă a Guvernului pentru instituirea unei măsuri de stimulare pentru creşterea capitalurilor proprii, pre­cum şi pentru modificarea unor acte nor­mative.
Proiectul actului normativ a fost adop­tat în şedinţa Guvernului din data de 14.08.2020.
În ediţia de azi avem în vedere pre­zen­tarea măsurii de stimulare pentru creş­terea capitalurilor proprii. În esenţa, mă­sura vizează reduceri de până la 15% (2-15%) ale impozitului pe profit anual/im­po­­zitului pe veniturile microîntre­prin­de­rilor/impozitului specific unor activităţi.
Intrarea în vigoare a prevederilor este re­glementată începând cu data de 1 ia­nuarie 2021, cu aplicare pentru perioada 2021-2025.
Totodată, se are în vedere modificarea ter­menului de declarare/plată a im­po­zi­tu­lui – la data de 25 iunie (faţă de 25 martie), după cum este prezentat mai jos.
În cele ce urmează, vă prezentăm, suc­cint, principale reglementări care vizează stimularea creşterii capitalurilor proprii:

Măsuri de stimulare pentru creşterea capitalurilor proprii:
– Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, precum şi contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 170/2016 privind im­­pozitul specific unor activităţi, be­ne­ficia­ză de reduceri ale impozitului pe pro­fit anual/impozitului pe veniturile micro­în­treprin­derilor/impozitului specific unor activităţi, astfel:
a) 2%, în cazul în care capitalul pro­priu contabil, prezentat în situaţiile financiare anuale respectiv în rapor­tările con­ta­bile anuale pentru sediile perma­nente definite potrivit art. 8 din Codul fis­cal, în anul pentru care datorează impo­zitul, este pozitiv. Pentru contribuabilii care, potrivit prevederilor legale, au obli­gaţia constituirii capitalului social, capi­talul propriu contabil trebuie să înde­plinească, concomitent şi condiţia de a fi la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social subscris;
b) dacă înregistrează o creş­tere anuală a capitalului propriu ajustat al anu­lui pentru care datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înre­gistrat în anul pre­cedent şi îndepli­neşte concomitent condiţia prevăzută la lit.a), reducerile au următoarele valori:

Procentul de reducere a impozitului

Intervalele de creștere anuală a capitalului propriu ajustat

5%

până la 5%, inclusiv

6%

peste 5% și până la 10% inclusiv

7%

peste 10% și până la 15% inclusiv

8%

peste 15% și până la 20% inclusiv

9%

peste 20% și până la 25% inclusiv

10%

peste 25%

c) 3%, dacă înregistrează o creştere peste nivelul prevăzut mai jos a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020 şi dacă îndeplineşte concomitent condiţia prevăzută la lit.a). Prevederile prezentei litere se aplică începând cu anul 2022, respectiv începând cu anul fiscal modificat care începe în anul 2022.
– În cazul în care sunt aplicabile două sau trei din reducerile prevăzute la lit. a) – c) de mai sus, pentru determinarea valorii reducerii, procentele corespunzătoare acestora se adună iar valoarea rezultată se aplică asupra impozitului.
– Nu intră sub incidenţa prevederilor de mai sus contribuabilii pentru care reglementările contabile sunt emise de Banca Naţională a României, respectiv deAutoritatea de Supraveghere Financiară.
– În aplicarea prevederilor  lit. c) de mai sus, procentul de creştere a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020, are următoarele valori:

Anul pentru care datorează impozitul

Procentul minim de creștere a capitalului propriu ajustat

    2022

5%

    2023

10%

    2024

15%

    2025

20%

– Elementele luate în calcul pentru determinarea capitalului propriu ajustat sunt cele prezentate în situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale.

– În aplicarea prevederilor prezentate la  lit. b) şi c) de mai sus, creşterea capitalului propriu ajustat se determină astfel:

a. creşterea anuală a capitalului propriu ajustat în anul pentru care datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent, prevăzută la lit. b), se determină potrivit următoarei formule:

CPA al anului pentru care datorează impozitul – CPA înregistrat în anul precedent
CCPAan/an prec = ———————————————————————————————–x 100
CPA înregistrat în anul precedent

​unde:

​CCPA – creşterea anuală a capitalului propriu ajustat
​CPA – capitalul propriu ajustat

b. creşterea capitalului propriu ajustat în anul pentru care datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020, prevăzută la  lit. c), se determină potrivit următoarei formule:
CPA al anului pentru care datorează impozitul – CPA înregistrat în anul 2020
CCPAan/2020 = ———————————————————————————————-x 100
CPA înregistrat în anul 2020

​unde:

​CCPA – creşterea capitalului propriu ajustat
​CPA – capitalul propriu ajustat

– Pentru aplicarea prevederilor de mai sus se au în vedere următoarele:

a) pentru plătitorii de impozit pe profit procentul aferent reducerii de impozit se aplică la impozitul pe profit anual al anului în care sunt îndeplinite condiţiile precizate mai sus, iar valoarea reducerii rezultate se scade din acesta. În sensul prezentei litere, impozitul pe profit anual reprezintă impozitul pe profit după scăderea creditului fiscal extern, impozitului pe profit scutit sau redus, sumelor reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, precum şi a costului de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale;
b) pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor procentul aferent reducerii de impozit se aplică la impozitul datorat pe întregul an fiscal, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul aferent trimestrului IV. În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul aferent trimestrului IV, diferenţa care nu a fost scăzută din impozitul aferent trimestrului IV se scade din impozitul aferent trimestrelor anterioare, prin depunerea unei declaraţii rectificative;
c) în cazul microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit în anul pentru care se aplică reducerea, procentul aferent reducerii de impozit se aplică asupra impozitului pe veniturile microîntreprinderilor însumat cu impozitul pe profit, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul pe profit, potrivit prevederilor de la lit. a). În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul pe profit, diferenţa care nu a fost scăzută din impozitul pe profit se scade din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, prin depunerea unei declaraţii rectificative;
d) pentru plătitorii de impozit specific unor activităţi procentul aferent reducerii de impozit se aplică la impozitul datorat pe întregul an fiscal, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul datorat pentru semestrul II. În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul aferent semestrului II, diferenţa care nu a fost scăzută din impozitul aferent semestrului II se scade din impozitul aferent semestrului I, prin depunerea unei declaraţii rectificative.
e) plătitorii de impozit specific unor activităţi care datorează şi impozit pe profit aplică reducerea atât pentru impozitul specific potrivit lit.d), cât şi pentru impozitul pe profit potrivit lit.a).
– Pe perioada aplicării prevederilor actului normativ(începând cu data de 1 ianuarie 2021 şi se aplica pentru perioada 2021-2025) termenele pentru depunerea declaraţiilor şi pentru plata impozitului sunt următoarele:
a) pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, prin derogare de la prevederile art. 41 şi 42 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit şi plata impozitului  pe profit aferent anului fiscal respectiv este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, iar pentru contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Codul fiscal până la data de 25 a celei de-a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat;
b) pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, prin derogare de la prevederile art. 56 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declaraţiei aferente trimestrului IV şi plata impozitului  aferent acestui trimestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor;
c) pentru plătitorii de impozit specific unor activităţi, prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, termenul pentru depunerea declaraţiei aferente semestrului II şi plata impozitului aferent acestui semestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.

Societatea TVG TAX AUDIT SRL
Societate de consultanţă fiscală
Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *