Articole presa

Instituirea unor noi măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor – partea a III-a

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 01 septembrie 2020

https://www.mesagerulhunedorean.ro/instituirea-unor-noi-masuri-de-sprijin-destinate-salariatilor-si-angajatorilor-3-2/

În completare la materialele prezentate în ediţiile din data de 05 şi 12.08.2020, pre­cizăm că, în Monitorul Oficial Nr.794 din 31 august 2020, a fost publicată Ho­tă­rârea Nr. 719/2020, a Guvernului Ro­mâ­niei, pentru aprobarea procedurii de de­con­tare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guver­nului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angaja­to­rilor în con­textul situaţiei epidemiologice deter­minate de răspândirea corona­vi­ru­sului SARS-CoV-2, precum şi pentru sti­mu­larea creş­terii ocupării forţei de muncă.

În cele ce urmează, prezentăm, succint, principalele reglementări conţinute în Procedură:
1. Cu privire la indemnizaţia de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut pre­văzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor de mun­­că efectiv prestate ca urmare a redu­cerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat (art.1 alin (4) din OUG nr. 132/2020):
– Indemnizaţia se decontează din buge­tul asigurărilor pentru şomaj la cererea angajatorilor;
– Cererea este însoţită de următoarele docu­mente:
a) o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2), (3) şi (11) din ordonanţa de urgenţă;
b) lista persoanelor pentru care se so­licită decontarea, semnată de repre­zen­tantul legal al angajatorului;
– Cererea şi documentele prevăzute mai sus se depun în format electronic sau în format letric la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a mu­ni­cipiului Bucureşti, în raza cărora anga­jatorii au sediul social;
– Indemnizaţia se decontează pentru luna anterioară celei în care se depune ce­rerea;
– Decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiei se efec­tu­ează în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii şi a documentelor anexe şi după plata impozitelor şi con­tribuţiilor aferente;
– Modelele cererii şi documentelor ane­xe se aprobă prin ordin al ministrului Mun­cii şi Protecţiei Sociale, la propunerea Agen­ţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii.

2. Cu privire la suma reprezentând 35% din remuneraţia cuvenită zilei de muncă (art.4 alin.(1) din OUG nr.132/2020):
– Decontarea sumelor se realizează de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la cererea bene­fi­cia­rului de lucrări;

– Cererea şi listele cu zilierii beneficiari ai sumei se depun în format electronic de către beneficiarii de lucrări, spre decon­tare şi încasare, la agenţiile pentru plăţi şi in­spec­ţie socială în a căror rază teritorială îşi des­făşoară activitatea sau îşi au sediul so­cial, în luna curentă, pentru luna anterioară;
– Listele cu zilierii beneficiari ai sumei se verifică de către agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sau îşi au sediul social, pe baza numelui şi a codului nu­meric personal, cu sprijinul inspectora­telor teritoriale de muncă;
– Decontarea sumei se face pe baza deci­ziei directorului executiv al agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială, în termen de 10 zile de la depunerea cererii, numai pentru zilierii care se regăsesc în Registrul elec­tronic de evidenţă a zilierilor;
– Modelele cererii şi listelor cu zilierii pentru solicitarea de către beneficiarii de lucrări a decontării sumei, precum şi pro­cedurile de colaborare între agenţiile pen­tru plăţi şi inspecţie socială şi inspec­to­ra­tele teritoriale de muncă se stabilesc prin ordin al ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii.

3. Cu privire la decontarea unei părţi din salariul acordat angajaţilor care încheie contracte individuale de munca pe perioadă determinată de până la 3 luni (41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste luni de muncă , pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 – art.5 alin. (1) din OUG nr. 132/2020 :
– Sumele se decontează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, la cererea angajatorilor;
– Cererea este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, însoţită de lista persoanelor pentru care se solicită decontarea sumei, asumată de reprezentantul legal al angajatorului;
– Cererea şi documentele anexe se depun la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în format letric sau în format electronic, în luna curentă pentru luna anterioară, după plata impozitelor şi contribuţiilor aferente;
– În vederea identificării beneficiarilor, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă verifică, prin consultarea Registrului general de evidenţă a salariaţilor administrat de inspectoratele teritoriale de muncă, listele în format electronic cu persoanele angajate cu contracte de muncă pe perioadă determinate;
– Decontarea sumei se face pe baza deciziei directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile de la depunerea cererii, numai pentru angajaţii care se regăsesc în Registrul general de evidenţă a salariaţilor şi după plata impozitelor şi contribuţiilor aferente;
– Modelele cererii şi documentelor anexe se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii .

Pentru anul 2020, măsurile prevăzute de art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se aplică până la 31 decembrie 2020.

Societatea TVG TAX AUDIT SRL
Societate de consultanţă fiscală
Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *