Articole presa

Declararea și plata obligațiilor bugetare – prorogarea unor termene

Material pulicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 08 septembrie 2020

https://www.mesagerulhunedorean.ro/declararea-si-plata-obligatiilor-bugetare-prorogarea-unor-termene/

În temeiul prevederilor Ordonanţei de ur­genţă a Guvernului nr. 99/2020 din 25 iunie 2020 privind unele măsuri fiscale, modifi­ca­rea unor acte normative şi prorogarea unor ter­mene:
1. Nu se calculează şi nu se datorează do­bânzi şi penalităţi de întârziere conform Codu­lui de procedură fiscală, pentru obligaţiile fis­cale scadente începând cu data intrării în vi­goare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 şi neachitate până la data de 25 oc­tombrie 2020;
2. Nu sunt considerate obligaţii fiscale res­tan­te, potrivit legii, obligaţiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a Or­do­nan­ţei de urgenţă Guvernului nr. 29/2020 şi ne­a­chitate până la data de 25 octombrie 2020;
Totodata, până la data de 25 octombrie 2020:
3. Se suspendă sau nu încep măsurile de exe­cutare silită, prin somaţie, poprire şi valo­rificarea bunurilor la licitaţie, a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bu­getare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală.
4. Nu se calculează şi nu se datorează do­bânzi şi penalităţi, conform Codului de pro­cedură fiscală, pentru plata cu întârziere a ra­telor din graficele de eşalonare neachi­tate. În acest caz, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eşalonare, cu res­pectarea perioadei de eşalonare aprobate. Noul grafic de eşalonare se comunică de­bi­torului prin decizia organului fiscal.
5. Se suspendă condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonărilor la plată acordate po­trivit legii. Aceste condiţii se consideră în­de­plinite dacă debitorii achită obligaţiile afe­ren­te în termen de 30 de zile de la încetarea perioadei de aplicare a acestor măsuri fiscale.
6. Pentru obligaţiile care reprezintă condiţie de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată, contribuabilii pot solicita modificarea eşa­lo­nă­rii la plată, cu condiţia ca cererea să fie de­pusă până la expirarea termenului menţionat la pct. 5, prevederile art. 195 din Codul de pro­cedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.
7. Obligaţiile bugetare care reprezintă con­diţie de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată, inclusiv cele cuprinse în ratele din gra­fi­cele de eşalonare, nu sunt considerate obl­i­gaţii fiscale restante.
Raportul Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci, a Camerei Deputaţilor, din data de 3.09.2020, prevede adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea OUG nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene în forma adoptată de Senat.

Cu privire la măsurile fiscale aprobate prin OUG nr.99/2020, cu termen data de 25 Octombrie 2020, proiectul actului normativ prevede prorogarea termenelor până la data de 25 decembrie 2020, inclusiv, astfel:
Articol unic.– Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99 din 25 iunie 2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.551 din 25 iunie 2020, cu urmă­toa­rele modificări:
1. La articolul I, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
(4) Prin derogare de la prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.170/2016, declararea şi plata impozitului specific aferent semes­tru­lui I al anului 2020 se efectuează până la data de 25 decembrie 2020, inclusiv.”
2. Articolul VI va avea următorul cuprins:
Articolui III din Ordonanţa de urgenţă a Gu­ver­nului nr.90/2020 pentru modificarea Or­do­nanţei Guvernului nr.6/2019 privind insti­tuirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.459 din 29 mai 2020, se modifică şi va avea ur­mă­torul cuprins:
Art.III – (1) Termenul prevăzut la art.VII alin.(4) din Ordonanţă de urgenţă a Guver­nu­lui nr.29/2020 privind unele măsuri econo­mi­ce şi fiscal-bugetare, publicată în Mo­ni­torul Oficial al României, Partea I, nr.230 din 21 martie 2020, cu modificările ulteri­oare, se prorogă până la data de 25 decem­brie 2020, inclusiv.
(2) Termenul prevăzut la art.XIII alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/ 2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.319 din 16 aprilie 2020, cu mo­di­fi­cările ulterioare, se prorogă până la data de 25 decembrie 2020, inclusiv.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanţă fiscală, Societate de audit financiar
email: office@tvgtax.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *