Articole presa

Procedura de acordare a eșalonării la plată, în formă simplificată

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 03 noiembrie 2021

https://www.mesagerulhunedorean.ro/procedura-de-acordare-a-esalonarii-la-plata-in-forma-simplificata/

Prin Art.1, Instituirea posibilității acordării eșalonărilor la plată de către organul fiscal central, din OUG Nr.181/2020  ( privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene) s-a reglementat aprobarea eșalonării la plată, în formă simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Pentru a beneficia de eșalonarea la plată, în formă simplificată, debitorul trebuia să depună o cerere, la organul fiscal, până la data de 15 decembrie 2020inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Potrivit prevederilor Art. VII din OUG Nr.19/2021 ( privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal),  pentru a beneficia de eșalonarea la plată, în formă simplificată, debitorul trebuia să depună o cerere, la organul fiscal, în perioada 26 octombrie 2020 – 15 decembrie 2020, precum și în perioada 1 ianuarie 2021 – 30 septembrie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Așa după cum am prezentat în materialul  ,, Modificarea și completarea codului de procedură fiscală (3) ‘’, publicat în data de 12 septembrie 2021, prin Ordonanța Nr.11/2021 ( pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale) s-a introdus o procedură permanentă de eșalonare la plată, în formă simplificată, pentru obligațiile bugetare administrate de organul fiscal central.

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Transparență decizională,  a fost publicat, în data de 2 noiembrie 2021, Proiect de ordin… pentru aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central.

În cele ce urmează, prezentăm principalele reglementări conținute în Procedura – Anexă a proiectului actului normativ:

– Procedura se aplică obligațiilor fiscale principale și accesorii restante, administrate de organul fiscal central, a căror vechime este de maximum 12 luni anterioare depunerii cereriiși nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru care debitorii pot depune cereri de eșalonare la plată.

– Prin obligații fiscale administrate de organul fiscal se înțelege:

a) obligaţiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi obligaţiile fiscale accesorii;

b) amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;

c) creanţele bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanţele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii;

d) creanţe rezultate din săvârşirea unor infracţiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare şi amenzi judiciare/penale.

– Eşalonarea la plată se acordă de către organul fiscal, pe o perioadă de cel mult 12 luni, prin emiterea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, la care se anexează graficul de plată care cuprinde rate lunare, în funcție de numărul de luni de eșalonare la plată aprobat. Perioada de eşalonare la plată acordată nu poate fi mai mare decât perioada de eşalonare la plată solicitată de debitor.

– Eşalonările la plată a obligaţiilor fiscale se solicită de către debitor în baza unei cereri, depusă la organul fiscal. Modalitățile de depunere sunt următoarele:

a) la registratura organului fiscal;

b) prin poştă, cu confirmare de primire;

c) prin intermediul serviciului ”Spațiu privat virtual”.

–  În cazul în care debitorul optează pentru plata diferențiată a ratelor de eșalonare, acesta menționează în cerere propunerea de grafic, care va cuprinde, pentru fiecare rată, procentul care poate fi achitat din obligațiile fiscale principale și accesorii, respectiv:

a) cel puțin 5% din cuantumul obligațiilor fiscale ce pot fi eşalonate la plată, pentru jumătate din perioada de eșalonare solicitată,

b) diferența de procent se împarte în mod egal pentru fiecare rată de eşalonare, pentru următoarele luni rămase din propunerea de grafic.

– În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art.209^1 alin.(6)-(9) din Codul de procedură fiscală,organul fiscal emite decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, la care se anexează graficulde eșalonare, precum și, după caz, decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare.

– Termenul de plată a ratelor de eşalonare este data de 15 a fiecărei luni. Prima rată din graficul de eşalonare la plată are termenul de plată data de 15 a lunii următoare emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.

– În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute laart.209^1 alin.(6)-(9) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal emite decizia de respingere a cererii.

– În cazul în care se constată neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzutela art.209^4 alin.(1), art.209^5 alin.(7) și la art.209^10 alin.(2) din Codul de procedură fiscală,organulfiscal va emite, în termen de cel mult 30 de zile de la data nerespectării condiţiei,decizia de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi, după caz, decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de nedeclarare.

– Pentru menţinerea unei eşalonări a cărei valabilitate a fost pierdută, debitorul depune o cerere la organul fiscal.

–  În situaţia în care ulterior emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi/sau a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare, după caz, se sting anticipat mai mult de 3 rate din graficul de eşalonare la plată, potrivit prevederilor art.207 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal emite, din oficiu, o decizie de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.

–  Pentru cererile depuse în condiţiile art.209^5 alin.(3) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal emite şi comunică decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale împreună cu un nou grafic de eşalonare la plată, care face parte integrantă din aceasta, cu păstrarea perioadei de eşalonare rămase din eşalonarea aprobată iniţial sau modificarea acesteia, dupa caz.  Prin modificarea perioadei de eşalonare se înţelege că organul fiscal poate aproba, la cererea debitorului, eșalonarea pe o perioada de cel mult 12 luni de la data emiterii deciziei de modificare a deciziei de eşalonare la plată.

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *