Articole presa

Competența de constatare a contravențiilor și de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 10 noiembrie 2021

https://www.mesagerulhunedorean.ro/competenta-de-constatare-a-contraventiilor-si-de-aplicare-a-amenzilor-prevazute-de-legea-contabilitatii-nr-82-1991/

Potrivit dispozițiilor art.41 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenție următoarele fapte:

  1. deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate;
  2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii prevăzute la art. 4 alin. (3), cu privire la:

a) aprobarea politicilor şi procedurilor contabile prevăzute de legislaţie;

b) utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate;

c) întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;

d) efectuarea inventarierii;

e) întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, a situaţiilor financiare interimare, precum şi a raportărilor contabile;

e^1) întocmirea şi depunerea în termenul legal la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a rapoartelor prevăzute de art. 28 alin. (7) şi art. 29 alin. (2^1);

f) întocmirea, semnarea şi depunerea la Ministerul Finanţelor Publice şi la unităţile teritoriale ale acestuia, precum şi la instituţiile publice ierarhic superioare a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice, potrivit legii;

g) depunerea declaraţiei din care să rezulte că persoanele prevăzute la 1 alin. (1) – (3) nu au desfăşurat activitate, respectiv a înştiinţării prevăzute la art. 27 alin. (6) lit. b);

3. prezentarea de situaţii financiare care conţin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare;

4. nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declaraţiilor prevăzute la art. 30 şi 31;

5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere de a întocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale;

6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale societăţii-mamă de a întocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale consolidate;

7. nerespectarea obligaţiei privind auditarea, conform legii, a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a situaţiilor financiare interimare;

8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, a situaţiilor financiare interimare, precum şi a raportărilor contabile;

9. nerespectarea prevederilor art. 10 şi 36^1.

Contravențiile precizate mai sus ( prevăzute la art.41) se sancționează, în conformitate cu prevederile art.42 din Lege, după cum urmează:

a) cele prevăzute la pct. 1 şi 9, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;

b) cele prevăzute la pct. 2 lit. a), b) şi c), cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei;

c) cele prevăzute la pct. 2 lit. f), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;

d) cele prevăzute la pct. 2 lit. g), cu amendă de la 100 lei la 200 lei;

e) cea prevăzută la pct. 3, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;

f) cele prevăzute la pct. 2 lit. d), pct. 4 şi 5, cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei;

g) cea prevăzută la pct. 6, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;

h) cea prevăzută la pct. 7, cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei;

i) cea prevăzută la pct. 8, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

j) cele prevăzute la pct. 2 lit. e), astfel: cele referitoare la întocmire şi semnare, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea în termenul legal, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, şi cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare;

k) cea prevăzută la pct. 2 lit. e^1), cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, şi cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.

Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac, potrivit dispozițiilor art.42 alin (4) din Lege, de către persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi control financiar, precum şi de personalul din cadrul altor structuri ale Ministerului Finanţelor, respectiv ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, stabilite prin ordin al ministrului finanţelor, respectiv ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

În Monitorul Oficial nr.1057 din 4 noiembrie 2021 a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.1768/2021 din 2 noiembrie 2021 pentru aprobarea competențelor de constatare a contravențiilor și de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilității nr.82/1991.

În conformitate cu prevederile Art.1 din Ordin :

Competența de constatare a contravențiilor și de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, revine persoanelor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală și al structurilor subordonate acesteia, care au atribuții de inspecție fiscală, precum și  celor care au atribuții de antifraudă fiscală.

-Personalul din cadrul structurilor subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care au atribuții în domeniul gestiunii declarațiilor fiscale și bilanțurilor, are atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor privind nedepunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor a situațiilor financiare anuale și, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor finaciare interimare, a raportărilor contabile sau, după caz, a declarației din care rezultă că persoanele prevăzute la art.1 alin. (1) – (3) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu au desfășurat activitate.

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *