Articole presa

Plan de măsuri pentru eficientizarea colectării veniturilor la Bugetul General Consolidat

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedoarean în data de 09.07.2019

https://www.mesagerulhunedorean.ro/plan-de-masuri-pentru-eficientizarea-colectarii-veniturilor-la-bugetul-general-consolidat/

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a fost publicat, în data de 25.06.2019, Planul de măsuri pentru eficientizarea colectării veniturilor la Bugetul General Consolidat.

În cele ce urmează, vă prezentăm parte din Obiectivele, Acțiunile și Măsurile avute în vedere:

Obiectiv I.  Simplificarea procedurilor de administrare fiscală pentru susținerea conformării voluntare  la declararea obligațiilor fiscale

Acțiunea 3: Simplificarea declarației unice pentru persoanele fizice

Măsuri:

 • ANAF a constituit un grup de lucru format din reprezentanți ai direcțiilor de specialitate, precum și ai organelor fiscale competente, în vederea identificării modalităților de simplificare a Declarației unice pentru persoanele fizice cu termen de depunere în 2020 pentru datele fiscale aferente anului 2019;
 • inițierea de propuneri de modificare legislativă în sensul simplificării și armonizării modalității de stabilire a venitului impozabil pe categoriile de venit (de exemplu, trecerea la stabilirea venitului net impozabil la nivel de categorie de venit și nu la nivel de sursă cum este în prezent);
 • realizarea noului formular Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Acțiunea 6: Acordarea de asistență din inițiativa organelor fiscale pe teme ce decurg din constatări ale organelor de control din cadrul ANAF

Măsuri:

 • efectuarea unei selecții a principalelor deficiențe constatate ca urmare acțiunilor de control, selecție care va fi avută în vedere în activitatea de asistență a contribuabililor;
 • selectarea principalelor probleme ridicate de contribuabili prin toate canalele de asistență (call center, facebook, adrese, etc.), precum și a celor constatate ca urmare a acțiunilor de control; identificarea soluțiilor de remediere a acestor deficiențe și diseminarea informațiilor – a cazuisticii generale pe pagina de web a Agenției, cât și în mod personalizat prin Spațiul Public Virtual.

            Obiectiv II. Sprijinirea conformării la plată a obligațiilor fiscale

Acțiunea 3: Acordarea de facilități fiscale la plată obligațiilor fiscale pentru bunii plătitori

Măsuri:

 • stabilirea criteriilor pentru definirea profilului contribuabilului ca ”bun plătitor”;
 • stabilirea categoriilor de facilități ce pot fi acordate categoriei de contribuabili buni plătitori;
 • realizarea unui studiu de impact cu privire la acordarea facilităților fiscale la plata obligațiilor fiscale pentru bunii plătitori.

            Obiectiv III. Măsuri de prevenire și combatere a evaziunii fiscale

Acțiunea 2: Identificarea la nivel național a persoanelor afiliate, inventarierea tranzacțiilor susceptibile a fi verificate în domeniul prețurilor de transfer și notificarea acestor contribuabili în scopul corectării/rectificării declarațiilor fiscale. Intensificarea verificărilor în acest domeniu, monitorizarea și evaluarea rezultatelor activității de inspecție fiscală

Măsuri:

 • inventarierea la nivel național a persoanelor afiliate;
 • inventarierea tranzacțiilor susceptibile a fi verificate;
 • sortarea tranzacțiilor în ordinea valorii acestora;
 • analiza dosarului prețurilor de transfer;
 • notificarea contribuabililor cu privire la eventualele abateri;

În funcție de feedback-ul obținut, se va proceda la:

 • mediere;
 • control

Acțiunea 3: Introducerea în declarația 394 ”Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național” a unei casete în vedere bifării tranzacțiilor cu persoanele afiliate

Măsuri:

 • în prima etapă, în declarația 394 se va introduce o casetă în vederea bifării tranzacțiilor cu persoanele afiliate;
 • în a doua etapă, declarația va fi analizată în contextul corelării cu procesul de simplificare a procedurilor de administrare fiscală.

              Obiectiv IV. Asigurarea unui tratament fiscal diferențiat în funcție de comportamentul fiscal al contribuabililor

Acțiunea 2: Aplicarea graduală, în funcție de comportamentul contribuabililor, a unor măsuri specifice de către organele fiscale:

 • notificarea contribuabililor cu privire la posibilele iregularități care ar putea conduce la stabilirea de diferențe de impozite și taxe;
 • mediere;
 • controlul inopinat;
 • inspecție fiscală parțială;
 • inspecție fiscală generală.

Măsuri:

 • analiza prevederilor existente cu privire la procesul de administrare fiscală a contribuabililor, în funcție de categoria de risc, în vederea armonizării cu noile prevederi legale.

Acțiunea 3: Transformarea executării silite în proces investigativ

Măsuri:

 • lunar, un număr de 500 de contribuabili la nivel național, respectiv primii 10 din cadrul fiecărui organ fiscal teritorial, în ordinea descrescătoare a arieratelor curente, certe, vor fi analizați din prisma atragerii răspunderii solidare;
 • identificarea dificultăților întâmpinate în proces, precum și a măsurilor de remediere ce se impun în vederea îmbunătățirii procesului.

Acțiunea 7: Realizarea unui inventar al societăților comerciale din punct de vedere al situației financiare a acestora. Inventarul va avea drept obiectiv respectarea  prevederilor Legii nr.31/1990 prin raportarea capitalului social la capitalului proprii înregistrate conform bilanțurilor contabile depuse de contribuabil. Stabilirea prin lege a unui termen de 12 luni pentru majorarea capitalului social al societăților comerciale care înregistrează capitaluri proprii negative.

Măsuri:

 • pe baza informațiilor raportate prin bilanțurile contabile la data de 31.05.2019, ANAF a demarat operațiunea de inventariere a societăților comerciale care au raportat pierderi în ultimii 3 ani fiscali, pierderi ce reprezintă mai mult de 50% din valoarea capitalului social;
 • clasificarea acestora în funcție de cauzele care au determinat această stare de fapt;
 • notificarea contribuabililor;
 • formularea unei propuneri legislative privind majorarea capitalului social în acest sens.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *