Articole presa

Eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale – modificări și completări

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedoarean în data de 16 iulie 2019

https://www.mesagerulhunedorean.ro/esalonarea-la-plata-a-obligatiilor-fiscale-modificari-si-completari/

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 04.07.2019, Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru modificarea și completarea Anexei nr.1 ”Conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată și documentele justificative anexate acesteia” și a Anexei nr.2 ”Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central” aprobate prin Ordinul președintelui ANAF nr.90/2016.

Necesitatea elaborării unei noi proceduri de acordare a eșalonării la plată se regăsește în Referatul de aprobare a proiectului de act normativ, astfel:

Dispozițiile Cap. IV ”Înlesniri la plată” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificări şi completări, reglementează, pe de o parte, regulile generale cu privire la acordarea de eșalonări la plata obligaţiilor fiscale ale contribuabililor, de către organul fiscal central, iar pe de altă parte faptul că, forma şi conţinutul cererii prin care se solicită aceste înlesniri la plată, documentele justificative care se anexează acesteia şi procedura propriu-zisă de aplicare a eşalonării la plată se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

În acest sens,  în baza prevederilor art.187 alin.(2) și ale art.209 ale Cap. IV ”Înlesniri la plată” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările, a fost emis Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central.

Prevederile referitoare la înlesnirile la plată din capitol mai sus menționat au fost modificate și completate prin următoarele dispoziții legale:

– art.II alin.(5)-(10) din Ordonanța Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

– art.V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal bugetare;

– art.72 pct.2-5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

În contextul acestor modificări legislative, este necesară elaborarea unei noi proceduri de acordare a eşalonării la plată, care să aibă în vedere actuala procedură, îmbunătăţită cu modificările şi completările aduse de actele normative mai sus invocate.

Prin acest proiect de act normativ se propune reglementarea următoarelor aspecte:

  1. modelul cererii de acordare a eșalonării la plată;
  2. actualizarea documentelor justificative care se anexează acestei cereri;
  3. actualizarea obiectului înlesnirilor la plată;
  4. actualizarea procedurii de acordare a înlesnirilor la plată:

– includerea în categoria obligațiilor fiscale pentru care pot fi acordate înlesniri la plată a creanțelor rezultate din săvârșirea unor infracțiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare și amenzi judiciare/penale, precum și excluderea din această categorie a sumelor care fac obiectul unor confiscări și a celor reprezentând echivalentul în bani a unor bunuri care au fost considerate a constitui produs direct sau indirect al unei infracțiuni;

– stabilirea obligativității organelor fiscale de a înștiința autoritatea competentă sau organul emitent al titlului executoriu despre depunerea unei cereri de acordare a eșalonării la plată/retragere și despre emiterea unei decizii în soluționarea acestora;

– analizarea și constatarea situației de dificultate și a capacității de plată pe perioada de eșalonare de către organele fiscale numai pe baza informațiilor furnizate de debitor în cerere sau deținute de organul fiscal, în cazul debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate;

– plata diferențiată a ratelor de eșalonare în funcție de posibilitățile reale de achitare a acestora, precum și modul de stabilire a ratelor diferențiate;

  1. stabilirea termenului de:

– soluționare a cererilor de acordare a eșalonării la plată în cazul debitorilor care nu constituie garanție;

– înștiințare a autorității competente sau emitente a titlului executoriu transmis spre recuperare organelor fiscale, în cazul cererilor de  acordare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale de a căror plată  depinde menținerea autorizației, acordului ori a altui act administrativ  similar;

– clarificare a neconcordanțelor și de eliberare a unui nou certificat de atestare fiscală în cazul debitorilor care nu constituie garanții;

– solicitare a organului fiscal de reconstituire a garanțiilor, în cazul în care bunurile care fac obiectul garanției constituite de debitori s-au degradat ori dreptul de proprietate a acestor bunuri s-a modificat prin hotărâri judecătorești;

– emitere a deciziei de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată, precum și a deciziei de pierdere a valabilității amânării la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare;

– demarare a procedurii de valorificare a garanțiilor constituite după constatarea pierderii valabilității eșalonării la plată;

–  eliberarea a certificatului de atestare fiscală în cazul unei cereri de menținere a valabilității eșalonării la plată, a unei cereri de modificare a deciziei de eșalonare la plată, precum și al unei cereri de acordare a eșalonării la plată în cazul debitorilor cu risc fiscal mic;

– constituire a garanției în cazul cererilor de modificare a deciziilor de eșalonare la plată;

  1. actualizarea procedurii de modificare a înlesnirilor la plată acordate în sensul propunerii unei proceduri similare cu cea prevăzută la acordarea eșalonării la plată.

Totodată, procedura de modificare cuprinde și prevederi referitoare la anularea deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere în cazul în care penalitățile de întârziere nu se amână la plată, ci se includ în eșalonare, ca urmare a garanțiilor insuficiente, precum și situația inversă când penalitățile de întârziere eșalonate la plată se amână la plată în vederea anulării, în cazul în care se constituie garanțiile în cuantumul prevăzut de lege.

  1. actualizarea regulilor speciale privind punerea în aplicare a suspendării executării unui act administrativ fiscal;
  2. actualizarea modelelor formularelor prevăzute de procedura de acordare a înlesnirilor la plată.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *