Articole presa

Medierea între organul fiscal central și debitor

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 02 iulie 2019

https://www.mesagerulhunedorean.ro/medierea-intre-organul-fiscal-central-si-debitor/

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 27.06.2019, Proiectul de ordin al Președintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare.

Totodată, prin proiectul de act normativ sunt propuse aprobării modelul, caracteristicile de tipărire și conținutul următoarelor formulare:

a) Notificare privind intenția de mediere;

b) Înștiințare privind organizarea medierii;

c) Proces – verbal privind rezultatul medierii.

Necesitatea elaborării unei proceduri de mediere se regăsește în Referatul de aprobare a proiectului de act normativ, astfel:

Prin art. I din Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, au fost aduse câteva completări Codului de procedură fiscală, act normativ aprobat prin Legea nr. 207/2015. Una dintre aceste completări, respectiv cea reglementată la art. 230^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, vizează introducerea unui mecanism de    mediere între organul fiscal central şi debitor, în vederea clarificării obligaţiilor înscrise în somaţie şi stabilirea unei soluţii optime de stingere a obligaţiilor fiscale restante.

Proiectul de act normativ, are în vedere structurarea activităților ce trebuie intreprinse de organele fiscale centrale din momentul  primirii unei notificări din partea  contribuabililor prin care aceștia își manifestă intenția ca, împreună cu organul fiscal, să clarifice situația obligațiilor înscrise în somație și să stabilească, de comun acord, soluția optimă de stingere a obligațiilor fiscale restante, prin încheierea unui proces verbal în acest sens.

Astfel, a fost prevăzută posibilitatea debitorului, ca în cazul în care, solicită organizarea întâlnirii de mediere pentru clarificarea obligațiilor înscrise în somație, acesta să se prezinte la întâlnire cu orice documente și informații pe care le consideră relevante  în acest sens. Totodată, în situația în care medierea a fost solicitată de către debitor pentru analiza împreună cu organul fiscal central a situației economice și financiare în scopul identificării unor soluții optime de stingere a obligațiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege, debitorul, în notificarea adresată organului fiscal, va menționa orice informații relevante prin care își justifică situația sa economică și financiară.

De asemenea, au fost stabiliți pașii premergători realizării procedurii propriu-zise de mediere, astfel încât debitorul să fie înștiințat cu privire la data și ora realizării medierii    precum și termenele clare în care se derulează acțiunea de mediere.

Totodată, în cuprinsul proiectului de act normativ, sunt prevăzute dispoziții legale potrivit cărora debitorul poate stabili, de comun acord cu organul fiscal, o altă dată/oră de desfășurare a procedurii de mediere, cu respectarea termenului prevăzut de lege pentru desfășurarea medierii, respectiv 10 zile de la data primirii notificării de către   organul fiscal.

În acest context, procedura pentru aprobarea medierii, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și  financiare, cuprinsă în anexa la proiectul  de act normativ este structurata astfel încât să  reglementeze:

a) dispoziţii generale aplicabile în procedura de mediere;

b) informațiile relevante privind situația economică și financiară;

c) descrierea procedurii propriu-zise de mediere, inclusiv termenele în care se derulează acţiunile.

Procedura de mediere derulată la nivelul organelor fiscale, prevăzută în Anexa nr.1 la proiectul de act normativ, reglementează, în principal, următoarele:

– în termen de maxim două zile de la primirea notificării privind intenţia de mediere, organul fiscal  înştiinţează debitorul cu privire la organizarea întâlnirii în vederea realizării procedurii de mediere. Data organizării întâlnirii nu trebuie să depăşească termenul de 10 zile de la primirea notificării intenţiei de mediere. În cazul în care debitorul este înrolat în Spaţiul Privat Virtual, înştiinţarea privind organizarea întâlnirii în vederea realizării procedurii de mediere se comunică prin această modalitate;

– debitorul are obligaţia de a se prezenta la locul, data şi ora stabilite prin Înştiinţarea privind organizarea medierii;

– în situaţia în care, debitorul nu se poate prezenta, din motive temeinic justificate, la data şi ora stabilită în înştiinţare, acesta împreună cu organul fiscal, pot fixa de comun acord, o altă dată şi oră de organizare a întâlnirii în vederea realizării procedurii de mediere, cu  respectarea termenului de 10 zile de la primirea notificării  intenției de mediere;

– procedura de mediere se organizează de către organul fiscal , prin asigurarea  participării a doi reprezentanţi, respectiv unul din cadrul compartimentului cu atribuţii în evidenţă analitică pe plătitori, iar celălalt din cadrul compartimentului cu atribuţii în executare silită;

– în cadrul întâlnirii, se au în vedere cel puţin următoarele:

a) punerea de acord între debitor și organul fiscal în legătură cu obligațiile fiscale înscrise în somație;

b) analiza situaţiei economice şi financiare pe baza justificării pusă la dispoziţie de către debitor, precum şi a oricăror altor documente sau informaţii existente la nivelul organului fiscal;

c) identificarea soluţiilor optime de stingere a obligaţiilor, inclusiv posibilitatea de a solicita înlesnirile la plată în condiţiile prevăzute de lege.

– în situația în care debitorul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea de înlesniri la plată, acestuia i se aduce la cunoștință obligativitatea de a efectua plata în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal privind rezultatul medierii;

– în situaţia în care, în cadrul medierii, se constată că debitorul nu poate plăti obligaţiile înscrise în somaţie în termen de 15 zile de la finalizarea medierii, se   analizează daca acesta îndeplineşte condiţiile pentru acordarea înlesnirilor la plată prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sau de alte legi speciale;

– rezultatul medierii, precum şi soluţiile optime de stingere a obligaţiilor se consemnează într-un proces-verbal privind rezultatul medierii;

– în cazul în care debitorul nu se prezintă la data şi ora stabilită sau nu solicită un alt termen pentru organizarea medierii, organul fiscal consemnează acest fapt în  procesul verbal, care se comunică debitorului. În acest caz, executarea silită se continuă, de îndată, după întocmirea procesului-verbal;

– în situaţia în care nu este suspendată executarea silită, potrivit legii, iar ca urmare organizării medierii, nu se sting obligaţiile înscrise în somaţie  sau nu se solicită înlesnire la plată potrivit legii, măsurile de executare silită se continuă, de îndată, după expirarea termenului de 15 zile de la data întocmirii procesului-verbal privind rezultatul medierii;

– în cazul în care, după primirea notificării privind intenţia de mediere, organul fiscal constată că există pericolul ca, debitorul să se sustragă, să își ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea, acesta poate dispune instituirea măsurilor asigurătorii, cu respectarea conditiilor și procedurilor legale în materie.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *