Articole presa

Modificarea și completarea Codului fiscal

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 09 februarie 2021

https://www.mesagerulhunedorean.ro/modificarea-si-completarea-codului-fiscal/

In cele ce urmează ,prezentam principalele schimbări preconizate ale reglementarilor fiscale-așa cum sunt expuse in Nota de fundamentare a proiectului actului normativ:

1.1 Impozit pe profit

Luând în considerare și modalitatea de implementare a măsurilor privitoare la nededucerea cheltuielilor de către unele state membre, și în acest context pentru menținerea competitivițății fiscale a contribuabililor români, se propune menținerea nedeductibilității la calculul rezultatului fiscal a cheltuielilor înregistrate de contribuabilii plătitori de impozit pe profit care derulează tranzacții cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa I din Lista UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale. De asemenea, se propune completarea acestor prevederi cu precizări privind tranzacțiile care intră în sfera de aplicare, respectiv faptul că măsura se aplică pentru tranzacţiile efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2021.

Ținând cont de sistemele de calcul ale impozitului pe profit, respectiv trimestrial/anual, precum și faptul că, rezultatul fiscal se calculează cumulat de la începutul anului fiscal, se propun reguli fiscale tranzitorii pentru aplicarea unitară a regimului fiscal aferent cheltuielilor înregistrate de la începutul anului 2021, pentru tranzacțiile cu statele din anexa II, în sensul că acestea sunt cheltuieli deductibile.

Neadoptarea măsurii de revizuire a regimului fiscal al cheltuielilor, pentru determinarea impozitului pe profit, ar conduce la afectarea financiară a unor afaceri desfășurate în România, care implică tranzacţii cu o persoană situată într-un stat inclus în  anexa II și care reprezintă furnizori tradiționali de bunuri și servicii pentru o categorie importantă de contribuabili.

1.2 Impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii

1.2.1. Clarificarea modului de determinare a ponderii cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii în cifra de afaceri totală, în cazul entităților care desfășoară activitate în domeniul construcțiilor atât pe teritoriul României cât și în străinătate, în sensul că indicatorul cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții cuprinde numai veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul României, iar indicatorul cifra de afaceri totală cuprinde atât veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul României cât și în afara României. Prin activitatea desfăşurată pe teritoriul României se înţelege activitatea desfăşurată efectiv în România în scopul realizării de produse şi prestării de servicii, indiferent de rezidenţa  beneficiarilor.

1.2.2. În cazul contribuabililor care desfășoară activități independente, se clarifică prevederile cu privire la includerea în venitul brut obținut din desfășurarea activității a valorii nominale a tichetelor cadou primite ca urmare a unei relații contractuale între părți.

În  acest sens, se propune ca valoarea nominală a tichetelor cadou primite de persoanele fizice ca urmare a desfășurării unei activități independente care se află într-o relație contractuală cu entitatea care acordă aceste tichete, să fie considerate venituri brute din activitate, pentru care se datorează impozit pe venit. Valoarea nominală a tichetelor cadou primite se va include în baza de calcul privind încadrarea în plafonul de 12 salarii minime brute pe țară luat în calcul la stabilirea calității de contribuabil la sistemele de asigurări sociale din România.

1.2.3. Clarificarea  tratamentului fiscal aplicabil avantajelor de natură salarială neimpozabile  și care nu se cuprind în baza de calcul al contribuțiilor sociale în cazul celor primite în baza unor legi speciale și/sau finanțate din buget, în sensul  neimpozitării și neincluderii în baza de calcul al contribuțiilor sociale a contravalorii serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului de odihnă, pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora acordate  de angajator, în măsura în care valoarea  totală a acestora, într-un an fiscal, nu depăşeşte nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate.

1.2.4. Modificarea prevederilor privind încadrarea în categoria veniturilor din alte surse a biletelor de valoare sub forma tichetelor cadou acordate pentru campaniile de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate, altele decât cele acordate în schimbul prestării unei activități pentru care sunt aplicabile prevederile cap.II  ”Venituri din activități independente” sau cap.III ”Venituri din salarii și asimilate salariilor” din Titlul IV  al Codului fiscal, în sensul eliminării neclarităților cu privire la încadrarea acestora în categoria veniturilor din alte surse a veniturilor de natură salarială sau a veniturilor din activități independente.

1.2.5. Modificarea tratamentului fiscal aplicabil tichetelor cadou acordate persoanelor fizice, de către angajatori/plătitori, în sensul eliminării exceptării de la plata contribuțiilor sociale obligatorii și includerea în baza de calcul a acestora a valorii nominale a tichetelor cadou acordate de către angajatori/plătitori, potrivit legii, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în alte situații decât cele în care se acordă cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, în limita plafonului de 150 lei pe eveniment pe persoană. Nepromovarea măsurii poate conduce la  plata unor venituri salariale sub forma tichetelor cadou având în vedere regimul actual al exceptării acestora de la plata contribuțiilor sociale obligatorii.

1.2.6. În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități agricole impuse pe baza normelor de venit se propune ca termenul de depunere a declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale să fie până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent.. Măsura are în vedere corelarea termenului de depunere a declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale cu termenul de depunere a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru eliminareadisfuncționalităților în îndeplinirea obligațiilor declarative ale fiecărui membru asociat.

De asemenea, se propune ca în anul 2021, termenul de depunere a declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, prevăzută la art.107 alin.(5) și art.125 alin.(4)  din Codul fiscal să fie până la data de 15 martie 2021, inclusiv, având în vedere necesitatea  adaptării formularului ca urmare a modificărilor introduse prin Legea nr.296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. În cadrul aceluiaşi termen, asociatul desemnat are obligaţia transmiterii către fiecare membru asociat a informaţiilor referitoare la venitul impozabil/venitul net/pierderea ce îi revine corespunzător cotei de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii sau corespunzător cotei de participare, conform contractului de asociere, după caz.

1.2.7. Corelări de natură tehnică :

– corelarea prevederilor referitoare la contribuția de asigurări sociale de sănătate și la contribuția asiguratorie pentru muncă, cu cele referitoare la contribuția de asigurări sociale, în cazul avantajelor în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca urmare a prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, în vederea reglementării în mod unitar a prevederilor privind calculul și declararea contribuțiilor sociale obligatorii;

– înlocuirea sintagmei „angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România” cu sintagma „ nu sunt rezidenți fiscali români”, în cazul avantajelor de natură salarială în bani și/sau în natură primite de la terți;

– clarificări  privind veniturile neimpozabile acordate de angajator  potrivit art.76 alin.(4) lit.a) din Codul fiscal, în sensul acordării acestora în baza contractului individual și/sau colectiv de muncă.

1.3 Taxa pe valoarea adăugată

Pentru implementarea noului plafon de 4.500.000 lei pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, precum și pentru instituirea posibilității exercitării opțiunii pentru aplicarea sistemului oricând în cursul anului, astfel cum s-a intenționat prin Legea nr. 296/2020, este necesară modificarea corespunzătoare a prevederilor art. 282 alin. (3) lit. b), alin. (4) lit. c) și d) și alin. (5), precum și ale art. 324 alin. (12), (14) și (16).

Astfel, prin Legea nr. 296/2020 au fost modificate doar prevederile art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal în sensul majorării plafonului pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei, însă această modificare este anulată de celelalte prevederi ale Codului fiscal care se referă la plafonul de 2.250.000 lei, în special de prevederile art. 282 alin. (4) lit. c).

Totodată, este necesară instituirea unei reguli speciale care să permită continuarea aplicării sistemului TVA la încasare de către persoanele impozabile care ar trebui să fie radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 martie 2021, în condițiile în care acestea devin eligibile pentru aplicarea sistemului potrivit noilor reguli, începând cu aceeași dată.

În lipsa efectuării acestor corelări tehnice, ar persista echivocul prevederilor legale privind plafonul aplicabil, generând confuzie la nivelul persoanelor impozabile care doresc să aplice sistemul TVA la încasare și nu ar fi respectată  intenția de reglementare care a stat la baza majorării plafonului.

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *