Articole presa

Sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 16 februarie 2021

https://www.mesagerulhunedorean.ro/sprijin-financiar-pentru-intreprinderile-din-domeniul-turismului-structuri-de-cazare-structuri-de-alimentatie-si-agentii-de-turism/

 

Pe site-ul Ministerului Economiei,Antreprenoriatului și Turismului,Transparentă decizionala,a fost publicat,in data de 27 ianuarie 2021, Proiect de Ordonanța de urgentă a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului ,structuri de cazare,structuri de alimentație și agenții de turism,a căror activitate a fost afectată in contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale.

Principalele schimbări preconizate,așa cum sunt prezentate in Nota de fundamentare a proiectului actului normativ, vizează următoarele:

1.Descrierea situației actuale:

“…Turismul este un sector important al economiei naţionale. Conform unui studiu realizat de către asociaţiile patronale din turism, pe baza situaţiilor financiare depuse la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru anul 2019, se estimează că impactul industriei turistice HORECA la formarea PIB este de 5,07%, 3,42% impact financiar direct – valoare adăugată; 0,91% impact social – salarii angajaţi şi aport consum; 0,74% impact financiar indirect – furnizori şi investiţii.

Conform datelor statistice oficiale, furnizate de Institutul Național de Statistică, numărul total de înnoptări (români și străini) în structurile de primire turistică a scăzut la jumătate în perioada ianuarie-septembrie 2020, comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent, iar înnoptările turiștilor străini au scăzut cu aproximativ 80%. Scăderea circulației turistice a avut repercusiuni și asupra volumului de activitate, respectiv asupra cifrei de afaceri.

Analizând datele Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind cifra de afaceri pe primul semestru 2020, comparativ cu primul semestru 2019, se constată următoarele:

a) În privința structurilor de cazare, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 36,8%. Cei mai afectați au fost marii contribuabili (-64,8%), urmați de contribuabilii mijlocii (-48,4%) și de cei mici (-36,8%);

b) În privința structurilor de alimentație, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 33,5%. Cei mai afectați au fost contribuabilii mijlocii (-40,5%), urmați de contribuabilii mici (-32,2%) și de cei mari (-27,8%);

c)  În privința agențiilor de turism, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 60,5%. Cei mai afectați au fost contribuabilii mari (-71,4%), urmați de cei mijlocii (62,8%) și de cei mici (51,6%).

Totodată, operatorii economici din turism angajează un număr mare din forța de muncă activă a României prin contractele individuale de muncă încheiate  – 4,2% din numărul de salariați, decembrie 2019, conform datelor Institutului Național de Statistică, astfel încât nevoia de sprijin al acestora prin ajutoare de stat este o cerinţă reală cu un impact mare asupra echilibrelor macroeconomice ale României.

Astfel, pentru a reduce impactul negativ asupra operatorilor economici din sectorul turistic – structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism, sector puternic afectat de pandemia COVID-19, Guvernul României a aprobat în data de 30 decembrie 2020 ordonanța de urgență nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale.

Pe baza actului normativ au fost completate și transmise prin intermediul platformei SANI formularele de prenotificare către Comisia Europeană.

Având în vedere observațiile primite de la Comisia Europeană, dar și în vederea înlăturării anumitor deficiențe identificate sunt necesare o serie de modificări la Ordonanța de urgență nr. 224/2020.”

2.Schimbări preconizate:

“În vederea operaționalizării schemei de ajutor de stat propusă prin acest act normativ, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului propune, în concordanță cu legislația specifică, următoarele modificări:

          2.1.Titlul se modifică și va avea următorul cuprins: ”Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19”

La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se stabileşte cadrul legal cu privire la instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de finanţare din fonduri publice naţionale şi/sau din fonduri externe pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.”

Argumente:

Întrucât măsurile fiscale instituite, respectiv, scutirea de la plata impozitului specific unor activități în anul 2021, reglementată la art. 11, este reglementată similar și la art. XXV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, în acord cu normele de tehnică legislativă ce impun evitarea paralelismelor, fiind interzisă instituirea acelorași reglementări în două sau mai multe acte normative, este necesară înlăturarea dispozițiilor privind măsurile fiscale.

          2.2.La articolul 1, alineatul (3) literele e) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”e) beneficiari de ajutor de stat – structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate, structuri de alimentaţie, înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României şi agenţii de turism licenţiate, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României şi care primesc ajutor de stat, conform acestei scheme, deținute de întreprinderi înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, sau în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;

g) durata schemei – prezenta schemă de ajutor de stat se derulează până la 30 iunie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată în limita creditului bugetar;”

Argumente:

La punctul e) s-a propus clarificarea aspectelor privind baza legală de înființare și funcționare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare, a structurilor de alimentație, precum și a agențiilor de turism. Din aceste modificări reiese, de asemenea faptul că, organizațiile nonguvernamentale nu sunt eligibile pe această schema de ajutor de stat.

La punctul g) modificarea prevede respectarea procedurilor interne de verificare și aprobare a plăților.   Ținând cont de numarul mare de beneficiari și de timpul de procesare a dosarelor, se modifica termenul de plata de 30 zile stabilit initial, acesta nefiind fezabil. De asemenea, se specifică faptul că, plata sumelor corespunzătoare este realizată în baza Cadrului temporar, dar numai in limita creditelor bugetare aprobate.

          2.3.La articolul 1, alineatul (3), litera i), punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

”2. în cazul unei societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, alta decât un IMM care există de mai puţin de 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, “o societate în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii” se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;”

Argumente:

Articolul inițial a fost modificat în baza textului în limba engleza a Anexei II la  Directiva 2013/34/UE, traducerea în limba română fiind eronată.

          2.4.Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 2 – (1) Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN enumerate la art. 3 alin (2), în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de 800.000 euro la nivel de întreprindere unică. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

(2) Baza de calcul a ajutorului reprezintă:

a) pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferența dintre cifrade afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019.

b) pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism în conformitate cu dispozițiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, diferența dintre valoarea totală a prestărilor de serviciii turistice efectuate, inclusiv marja, aferentă anului 2020 și valoarea totală a prestărilor de servicii turistice, inclusiv marja aferentă anului 2019.

c) pentru beneficiarii care țin evidența în partidă simplă, în conformitate cu dispozițiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, diferența dintre încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020 și încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019.

(3) Baza de calcul a ajutorului, calculată conform alin. (2), va fi certificată și asumată de către un expert contabil membru al Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, selectat și remunerat de către aplicant. Pentru valori ale grantului mai mari de 50.000 euro, baza de calcul va fi certificată și asumată și de către un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat și remunerat de către aplicant.

(4) Cursul de schimb utilizat în implementarea schemei de ajutor de stat instituite prin prezenta ordonanță, este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data demarării înscrierilor în program.”

Argumente:

Pentru o aplicabilitate facilă a schemei de ajutor de stat, dar și datorită faptului că, întreprinderile beneficiare înregistrează diferit în contabilitate indicatori precum cifra de afaceri/valoarea totală a prestărilor de servicii/încasările obținute s-a stabilit o bază de calcul a ajutorului, diferențiată pe tipuri de beneficiari. De asemenea, în vederea verificării bazei de calcul  a ajutorului, s-a propus certificarea și asumarea acesteia de către experți contabili, respectiv auditori finaciari, în cazul granturilor mai mari de 50.000 euro, recunoscuți de instituțiile acreditate în acest sens.

          2.5.La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Beneficiarii prezentei scheme sunt agenţii de turism care dețin licențe de turism valabile cel puțin de la data de 01.01.2019 și la data acordării ajutorului de stat, care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare care dețin certificate de clasificare valabile cel puțin de la data de 01.01.2019 și la data acordării ajutorului de stat, care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, structuri de alimentaţie, care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630, care sunt înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României.”

Argumente:

Conform Ordonanței nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, operatorii economici nu pot desfasura activități de agenții de turism, respectiv structuri primire turistice cu funcţiuni de cazare fără a deține o licență de turism, respectiv certificat de clasificare valabile. S-a specificat perioada de 01.01.2019, deoarece se compară activitatea aferentă anului 2019 cu cea din anul 2020.

          2.6.La articolul 4, alineatele (2) – (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(2) Prin schema de ajutor de stat se acordă ajutoare de stat unui număr estimat de 73.211 de beneficiari.

(3) Semnarea contractului de finanţare cu beneficiarul în cadrul schemei se va face până cel târziu la data de 30 iunie 2021, iar plata sumelor se va face până cel târziu la data de 31 decembrie 2021, cu respectarea art. 1 alin. (2).

(4) Cererile de finanţare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanţare în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate.”

La punctul 3) modificarea prevede respectarea procedurilor interne de verificare și aprobare a plăților. Ținând cont de numarul mare de beneficiari și de timpul de procesare a dosarelor, se modifica termenul de plata de 30 zile stabilit initial, acesta nefiind fezabil. De asemenea, se specifică faptul că, plata sumelor corespunzătoare este realizată în baza Cadrului temporar, dar numai in limita creditelor bugetare aprobate.

Se propune abrogarea articolului 4, alineatul (5).

Argumente:

Din cauza numărului foarte mare de beneficiari și a perioadei scurte în care trebuie făcute plățile către beneficiari, activitateadepartamentului economic care efectuează plăți pe intregul minister se poate bloca.

          2.7.Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 5 – Beneficiarii schemei de ajutor de stat prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă au obligaţia menţinerii activităţii pentru care au obţinut finanţare pentru cel puţin 24 luni de la data plății sumelor, dacă prin acte normative nu se instituie restricţii de natură a impune suspendarea ori întreruperea activităţii comerciale.

Perioada de suspendare ori întrerupere a activităţii comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 24 luni.”

Argumente:

Având în vedere că, prin schema de stat instituită prin prezenta ordonanță de urgență nu se impun anumite cheltuieli eligibile, termenul de menținere a activității fiind singurul criteriu impus pentru finanțare, s-a considerat ca termenul de 6 luni este prea permisibil.

De asemenea, în modificarea termenului s-a ținut cont de impactul bugetar însemnat al schemei de ajutor de stat, de valoarea grantului care poate fi obținută de fiecare beneficiar (maxim 800.000 euro), dar și de faptul că scopul schemei de ajutor de stat este de a asigurara continuitatea activității operatorilor economici din sectorul turistic – structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism, grav afectați de impactul economic al epidemiei de coronavirus.

          2.8.Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 6 – (1) Modalitatea de înregistrare și acordare a ajutoarelor se detaliazăîn procedura de implementare a schemei menționată la art. 10.

(2) În vederea acordării ajutorului, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului va verifica corespondența dintre cifra de afaceri anuală obținută din activitatea eligibilă aferentă anilor 2019 și 2020, declarată pe propria răspundere de către aplicant în formularul de înscriere, cu valorile certificate și asumate de către expertul contabil și de către auditorul financiar, după caz. În cazul în care există neconcordanțe între  aceste valori, aplicantul va primi decizie de respingere.

(3) Verificarea corectitudinii și realității valorilor certificate și asumate de către expertul contabil și de către auditorul financiar, după caz, se realizeaza ex-post, dar nu mai târziu de finalizarea perioadei de monitorizare,  de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, pentru toate cererile de finanțare cu o valoare acordată/contractată mai mare sau egală cu 50.000 euro și prin eșantion de 10% pentru cererile de finanțare cu o valoare acordată/finanțată mai mică de 50.000 de euro.

(4) Dacă se constată de către furnizor, de către Agenția Națională de Administrare Fiscală în urma verificărilor prevăzute la alin (3) sau Consiliul Concurenței, că la înscriere aplicantul a făcut declarații incomplete, nereale sau neconforme cu realitatea, precum și în cazul în care valorile cifrei de afaceri anuale obținute din activitatea eligibilă pentru care aplică aferentă anilor 2019 și 2020 certificate și asumate de către expertul contabil și auditorul financiar, după caz, nu au fost determinate corect ori nu corespund realității, furnizorul ajutorului de stat este obligat la recuperarea ajutorului de stat, în condițiile legii.

(5) Dacă se constată că în condițiile unei activități diligente și realizate potrivit reglementărilor legale în vigoare a expertului contabil și, după caz a auditorului financiar ajutorul nu ar fi fost acordat sau ar fi fost acordat în alt cuantum valoric, acesta răspune în solidar cu beneficiarul.

(6) În aplicarea alin (4), Agenția Națională de Administrare Fiscală este obligată să informeze Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului ori de câte ori constată că un ajutor a fost acordat ilegal sau a fost utilizat abuziv în sensul nerespectării condiției prevăzute la articolul 5, în vederea demarării procedurilor de recuperare a sumelor acordate necuvenit, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform dispozițiilor articolului 9.”

Argumente:

S-a propus ca procedura de înregistrare a solicitanților să fie detaliata în ghidul de implementare. De asemenea, prin aceste modificări s-a propus verificarea expost de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a corectitudinii si realității valorilor certificate, dar nu mai tarziu definalizarea perioadei de monitorizare.

În funcție de rezultatul verificarii, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului demarează, dacă este cazul, procedura de recuperare a ajutorului de stat dobandit ilegal sau utilizat abuziv pentru alta activitatea decat cea aferentă codului CAEN pentru care a fost finanțat.”

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *