Articole presa

Modificarea și completarea Codului fiscal și a unor acte normative prevederi aplicabile persoanelor fizice

Material publicat in cotidianul Mesagerul Hunedorean in data de 11 aprilie 2018

http://www.mesagerulhunedorean.ro/modificarea-si-completarea-codului-fiscal-si-a-unor-acte-normative-prevederi-aplicabile-persoanelor-fizice/

În ediția din data de 04.04.2018 a cotidianului Mesagerul Hunedorean am prezentat principalele modificări și completări aduse Codului fiscal și Codului de procedură fiscală prin  Ordonanța de urgență nr.25/29.03.2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.291 din data de 30.03.2018, prevederi aplicabile persoanelor juridice – societăți.

În cele ce urmează vom prezenta principalele modificări și completări aplicabile persoanelor fizice.

Modificări și completări ale Codului fiscal

Titlul IV – Impozitul pe venit

 1. Venituri din activități independente

 

Alineatul (1) al articolului 68 (Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate), se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Venitul net anual din activităţi independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri, cu excepţia situaţiilor în care sunt aplicabile prevederile art. 681 și  69.” (nn – art.69, Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit).

După articolul 68 se introduce un nou articol, art. 681 care conține, printre altele, următoarele:

Art. 681 Stabilirea impozitului final pentru veniturile din activități independente realizate în baza contractelor  de activitate sportivă, potrivit legii

(1) Contribuabilii care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate  potrivit Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, datorează impozit pe venit, impozitul fiind final.

(2)  Plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă au și obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a plăti impozitul corespunzător sumelor plătite prin reţinere la sursă.

(3)  Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut și se reține la sursă, de către plătitorii de venituri prevăzuți la alin. (2), la momentul plății venitului.

(4) Impozitul  calculat şi reţinut reprezintă impozit final și se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

(6) Contribuabilii nu au obligaţia de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile.

(7) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul stabilit la alin. (3) , după cum urmează:

 1. a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii și a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
 2. b) în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

(9)…contribuabilii pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata sumei prevăzută la alin. (7) de către plătitorii de astfel de venituri până la termenul de plată al impozitului.

(11) Opţiunea prevăzută la alin. (9) se exercită în scris de către contribuabil și se aplică la momentul plății impozitului de către plătitorii de venituri. Opțiunea rămâne valabilă pe perioada derulării contractului de activitate sportivă încheiat între părți, începând cu luna exercitării opțiunii, dar nu mai mult de 2 ani fiscali consecutivi.”

 1. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală

Alineatele  (8),  (9) și (10) ale articolului  72 (Stabilirea impozitului pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală plătite de persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidența contabilă) se modifică și vor avea, printre altele, următorul cuprins:

”(8) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul stabilit la alin. (4) pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, după cum urmează:

 1. a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii și a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
 2. b) în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

(10) Prin excepție …, contribuabilii pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata sumei prevăzută la alin. (8) de către plătitorii de astfel de  venituri până la termenul de plată al impozitului.”

La articolul 79 (Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume din impozit), alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea, printre altele,  următorul cuprins:

”(1) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul stabilit la art. 78 alin. (5), după cum urmează:

 1. a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii și a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
 2. b) în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

Persoanele fizice care obţin venituri asimilate salariilor beneficiază de aceleaşi prevederi.

 1. Venituri din salarii și asimilate salariilor

            Alineatul (6) al articolului 82 (Plata impozitului pentru anumite venituri salariale și asimilate salariilor) se modifică și va avea, printre altele, următorul cuprins:

”(6) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual, după cum urmează:

 1. a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii și a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
 2. b) în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.”

 

 1. Venituri din pensii

Alineatul (1) al articolului 102 (Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume din impozit) se modifică și va avea, printre altele, următorul cuprins: 

”(1) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul stabilit la art. 101 alin. (11), după cum urmează:

 1. a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii și a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
 2. b) în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.”

         5. Venitul net anual impozabil

Alineatele (3), (4), (5) și (6) ale articolului 123 (Stabilirea și plata impozitului anual datorat) se modifică și vor avea, printre altele, următorul cuprins:

”(3) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil …, după cum urmează:

 1. a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii și a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
 2. b) în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

(4) Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuşi pe bază de normă de venit, şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor, precum și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, potrivit art.72, care nu au obligaţia depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și contribuabilii care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, potrivit art. 721, pot dispune asupra destinaţiei unei sume din impozitul datorat pe venitul anual, până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor, după cum urmează:

 1. a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii și a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
 2. b) în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

Modificări și completări ale unor acte normative

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.52/2017

Până în prezent, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, cu completările ulterioare, era stabilită, ca regulă generală, că restituirea pe cale administrativă a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule se efectuează de organul fiscal central în baza cererii depuse de contribuabil, la care se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al plății taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanța fiscală/ordinul de plată și extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plății acesteia, precum și copiile cărții de identitate a vehiculului și a certificatului de înmatriculare.

Astfel:

Alineatele (4) și (41) ale articolului 1, se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(4) În cererea de restituire se înscriu, în mod obligatoriu, elementele referitoare la datele de identificare ale plătitorului și datele de identificare ale autovehiculului pentru care se solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule.

(41) Organul fiscal central verifică, în baza de date deținută sau la care are acces, plata efectuată de către contribuabil reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și informațiile privind deținerea în proprietate a autovehiculului și informațiile referitoare la înmatricularea acestuia, indicate în cererea de restituire.”

La articolul 1, alineatul (42) se abrogă.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

  Societate de consultanță fiscală

  Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *