Articole presa

Modificarea si completarea Codului fiscal si a Codului de procedura fiscala, prevederi aplicabile persoanelor juridice – societati

Material publicat in cotidianul Mesagerul Hunedorean in data de 04.04.2018

http://www.mesagerulhunedorean.ro/modificarea-si-completarea-codului-fiscal-si-a-codului-de-procedura-fiscala-prevederi-aplicabile-persoanelor-juridice-societati/

Executivul a aprobat, în ședința Guvernului din data de 29.03.2018, Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru prorogarea unui termen – la propunerea Ministerului Finanțelor Publice (pe site-ul căruia a fost publicat, în data de 27.03.2018 Proiectul actului normativ, Transparență decizională).

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.291 din data de 30.03.2018, a fost publicată Ordonanța de urgență nr.25/29.03.2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

În cele ce urmează vom prezenta principalele modificări și completări aduse Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prevederi aplicabile persoanelor juridice – societăți.

Promovarea acestui act normativ a fost determinată, în principal, de necesitatea:

  • stimulării investițiilor și antreprenoriatului, instituindu-se posibilitatea pentru microîntreprinderi de a opta să aplice prevederile titlului II – ”Impozitul pe profit” din Codul fiscal, cu îndeplinirea concomitentă a unor condiții legate de valoarea capitalului social și a numărului de salariați;
  • asigurării finanțării activităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, prin stimularea microîntreprinderilor de a efectua sponsorizări pentru susținerea acestor entități;
  • asigurării tratamentului fiscal unitar din punct de vedere al TVA în cazul operațiunilor efectuate în cadrul proiectelor de cercetare – dezvoltare și inovare;
  • simplificării acordării eșalonării la plată a obligațiilor fiscale;
  • evitării disfuncționalităților în activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii.

Modificări și completări ale Codului fiscal

a.Cu privire la impozitul pe venitul microintreprinderilor

Reglementările în vigoare privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor nu prevedeau posibilitatea de a opta pentru aplicarea prevederilor titlului II „Impozitul pe profit”.

Luând în considerare necesitatea stimulării antreprenoriatului românesc, precum și atragerii de noi investitori externi se impunea reglementarea posibilității microîntreprinderilor  de a opta pentru plata impozitului pe profit în condițiile constituirii și menținerii unui capital social minim în valoare de 45.000 lei. De asemenea, pentru stimularea creării de noi locuri de muncă, se impunea și adăugarea unei condiții legate de un număr minim de salariați.

Astfel:

După alineatul (3) al articolului 48 se introduce un nou alineat, alin. (31), cu următorul cuprins:

„(31) Prin excepție de la prevederile art. 47 alin. (1), microîntreprinderile care au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei și au cel puțin 2 salariați, pot opta, o singură dată, să aplice prevederile titlului II începând cu trimestrul în care aceste condiții sunt îndeplinite cumulativ, opțiunea fiind definitivă. În cazul în care aceste condiții nu sunt respectate, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei și/sau numărul salariaților scade sub 2, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 47 alin. (1). În cazul în care, în perioada în care persoana juridică aplică prevederile titlului II, numărul de salariați variază în cursul anului, în sensul scăderii sub 2, condiția trebuie reîndeplinită în termen de 60 de zile, termen care se prelungește și în anul fiscal următor. Ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor ca urmare a opțiunii se comunică organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. Calculul și plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care optează să aplice prevederile titlului II se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.”

Alineatul (4) al articolului 51 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) În sensul prezentului titlu, prin salariat se înțelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Condiția se consideră îndeplinită și în cazul microîntreprinderilor care:

a) au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parțial dacă fracțiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;

b) au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remunerația acestora este cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.”

Reglementările în vigoare privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor nu prevedeau deducerea din impozitul datorat a cheltuielilor de sponsorizare, acordate potrivit legii.

Dată fiind necesitatea susținerii entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, se impunea reglementarea posibilității și pentru microîntreprinderi de deducere din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor a unor sume reprezentând cheltuieli de sponsorizare, acordate potrivit legii.

Astfel:

După alineatul (1) al articolului 56 se introduc, printre altele, două noi alineate, alin. (11)-(12), cu următorul cuprins:

„(11) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

(12) Sumele care nu sunt scăzute potrivit prevederilor alin. (11) din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

b) Cu privire la taxa pe valoarea adăugată

Codul fiscal nu conținea prevederi exprese cu privire la regimul TVA aplicabil operațiunilor efectuate în cadrul proiectelor de cercetare – dezvoltare și inovare.

Astfel:

La articolul 268, după alineatul (9), se introduce un nou alineat, alin. (10), cu următorul cuprins:

”(10) Operațiunile efectuate în cadrul proiectelor de cercetare – dezvoltare și inovare nu se cuprind în sfera TVA dacă rezultatele cercetării nu sunt transferate altei persoane.”

Modificări și completări ale Codului de procedură fiscală

a.Cu privire la colectarea creanțelor fiscale, Prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată

Până în prezent, taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare se rambursa de organul fiscal central, potrivit procedurii şi condiţiilor aprobate prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., pe baza analizei de risc, în baza căreia organul fiscal central decidea dacă efectuează inspecţia fiscală anterior sau ulterior aprobării rambursării.

Una din excepțiile de la această regulă o reprezintă situația deconturilor cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare pentru care suma solicitată la rambursare este de până la 45.000 lei, caz în care organul fiscal central rambursează taxa cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale.

Este de precizat faptul că și în cazul contribuabilor care beneficiază de eșalonarea la plată, atât la momentul la care se aprobă decizia de eșalonare, cât și  pe perioada menținerii valabilității eșalonării, aceștia sunt supuși unor verificări, respectiv monitorizări de către organul fiscal și, ca atare, nu mai este necesară o analiză suplimentară din perspectiva sumelor pe care le-ar avea de rambursat de la buget.

Astfel:

Alineatul (4) al articolului 169, se modifică și va avea următorul cuprins:

”(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul decontului cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare pentru care suma solicitată la rambursare este de până la 45.000 lei, precum și în cazul decontului cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depus de contribuabilul care beneficiază de o eșalonare la plată potrivit titlului VII, cap. IV din prezenta lege, organul fiscal central rambursează taxa cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale.”

b.Cu privire la colectarea creanțelor fiscale, Condiții de acordare a eșalonării la plată

Conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, debitorii care nu dețin bunuri în proprietate și care nu constituie garanții pot beneficia, la cerere, de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale pentru o perioadă de cel mult 6 luni (indiferent de cuantumul obligațiilor fiscale). Una din condițiile pe care trebuiau să le îndeplinească era aceea legată de dificultatea generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare la plată. Aceste situaţii se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori a altor informaţii şi/sau documente relevante, prezentate de debitor sau deţinute de organul fiscal.

Termenul de soluționare a cererii de eșalonare era de 60 de zile de la data înregistrării.

Astfel:

După alineatul (3) al articolului 186 se introduce un nou alineat, alin. (31), cu următorul cuprins:

”(31) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), în cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate, situația de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi capacitatea financiară de plată pe perioada de eşalonare la plată, se menționează de debitor în cererea depusă potrivit art. 187. Organul fiscal competent verifică și constată situația de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti din informațiile prezentate de debitor în cerere și/sau din informaţii şi/sau documente relevante deţinute de organul fiscal.”

După alineatul (2) al articolului 187 se introduce, printre altele, alin. (4), cu următorul cuprins:

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate, cererea se soluţionează de organul fiscal competent în termen de 15 de zile de la data înregistrării acesteia.”

Având în vedere numărul mare al contribuabililor mijlocii administrați la nivelul celor 7 regiuni și municipiul București, precum și faptul că termenul de transfer al dosarelor fiscale de la administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii către organele fiscale de la nivel județean/al municipiului București este foarte scurt, în vederea evitării disfuncționalităților în activitatea de administrare al acestor contribuabili și ținând seama de dificultăţile legate de funcţionarea sistemului infomatic al ANAF, este necesară prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 30/2018.

În acest context ANAF are in vedere definitivarea structurilor teritoriale care vor administra această categorie de contribuabili la nivelul administraţiilor judeţene.

Astfel:

Termenul prevăzut la art. II din Legea nr. 30/2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 18 ianuarie 2018, se prorogă la data de 1 august 2018.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *